800×600

< <

На
основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05,
101/07, 95/10 и 99/14), члана 71. Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16) и чл. 7,
15, 19, 20, 21. и 22. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник
РС”, бр. 16/02, 115/05
и 107/09), Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је

Решење
о номиналним износима права
на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечји
додатак за месец октобар 2017.

бр. 401-00-00257/2017-12
од 12. 12. 2017
, које дајемо у наставку: 

 

 I

Номинални
износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)


РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК од 1. октобра 2017. до 31. марта
2018. 


 


 

 –


за прво дете – једнократно 

39.503,21

 

 –


за друго дете – 154.472,52 у 24 рате 

6.436,35

 

 –


за треће дете – 278.037,81 у 24 рате 

11.584,91

 

 –


за четврто дете – 370.713,16 у 24 рате 

15.446,38

 

2)


ДЕЧЈИ ДОДАТАК од 1. октобра 2017. до 31. марта
2018. године

(прво, друго, треће и четврто дете) 

2.760,95

3.589,23

3)


НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за новембар
2017. 

9.690,30

 

II


ЦЕНЗУС за остваривање права на дечји додатак за
октобар 2017.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у
складу са чл. 19. и 20. Закона о финансијској подршци породици са децом (даље:
Закон)

8.604,68

10.325,61

б)

Цензус за остварене приходе од
пољопривреде 

 

 

 –

члан 19. став 1. тачка 1. Закона 

2,85

3,41

 –

члан 19. став 1. тачка 2. Закона 

6,64

7,97

 

Образложење:
На
основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник
РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују
се два пута годишње, и то 1. априла и 1. октобра, са шестомесечним индексом потрошачких
цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са
индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује
се месечно, у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана
10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС”, број 20/92, 70/93, 105/93,
8/94, 22/94, 34/95 и 36/04).