На основу члана 24. став 2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 71. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 и 142/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл. гласник РС“, бр. 103/15) и овлашћења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-01-34/3/2014-05 од 1. 4. 2015. године, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је

Решење

о номиналним износима права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак за месец октобар 2016. године

бр. 401-00-00055/2016-18 од 12. 10. 2016. које дајемо у наставку:

I

Номинални износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК од 1. октобра 2016. до 31. марта 2017.

 

 

 –

за прво детеједнократно

38.274,15

 

 –

за друго дете – 149.666,43 у 24 рате

6.236,10

 

 –

за треће дете – 269.387,25 у 24 рате

11.224,47

 

 –

за четврто дете – 359.179,20 у 24 рате

14.965,50

 

2)

ДЕЧИЈИ ДОДАТАКод 1. априла 2016. до 30. септембра 2016.
(прво, друго, треће и четврто дете)

2.656,45

3.453,40

3)

НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за септембар 2016.

9.371,10

 

II

ЦЕНЗУС за остваривање права на дечији додатак за октобар 2016.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона о финансијској подршци породици са децом (даље: Закон)

8.269,16

9.922,98

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде

 

 

 –

Члан 19. став 1. тачка 1. Закона

2,83

3,40

 –

Члан 19. став 1. тачка 2. Закона

6,60

7,93

Образложење:

На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечијег додатка усклађују се два пута годишње, и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечији додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% од просечне зараде у РС, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС“, број 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04).