На основу чл. 24. став 2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 71. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 и 142/14), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл. гласник РС“, бр. 103/15) и овлашћења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-01-34/3/2014-05 од 1. 4. 2015. године, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је

Решење о номиналним износима права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак за месец јул, бр. 401-00-00055/2016-18 од 12. 7. 2016:

 

I

Номинални износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК од 1. априла 2016. до 30. септембра 2016.

 

 

 –

за прво дете – једнократно

38.008,09

 

 –

за друго дете – 148.626,05 у 24 рате

6.192,75

 

 –

за треће дете – 267.514,65 у 24 рате

11.146,44

 

 –

за четврто дете – 356.682,42 у 24 рате

14.861,77

 

2)

ДЕЧИЈИ ДОДАТАКод 1. априла 2016. до 30. септембра 2016.

(прво, друго, треће и четврто дете)

2.656,45

3.453,40

3)

НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за јун 2016.

9.078,60

 

II

ЦЕНЗУС за остваривање права на дечији додатак за јул 2016.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона о финансијској подршци породици са децом (даље: Закон)

8.253,12

9.903,74

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде

 

 

 –

Члан 19. став 1. тачка 1. Закона

2,83

3,40

 –

Члан 19. став 1. тачка 2. Закона

6,60

7,93

Образложење:

На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују се два пута годишње и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.
Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС“, број 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04).