Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec avgust,br. 401-00-00055/2016-18 od 13. 9. 2016.

koje dajemo u nastavku: 

I

Nominalni iznosi prava i visina cenzusa

Redovan iznos

Uvećan iznos

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila 2016. do 30. septembra 2016.

 

 

za prvo dete – jednokratno

38.008,09

 

za drugo dete – 148.626,05 u 24 rate

6.192,75

 

za treće dete – 267.514,65 u 24 rate

11.146,44

 

za četvrto dete – 356.682,42 u 24 rate

14.861,77

 

2)

DEČIJI DODATAKod 1. aprila 2016. do 30. septembra 2016.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.656,45

3.453,40

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za avgust 2016.

9.554,85

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za septembar 2016.

 

 

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (dalje: Zakon)

8.319,07

9.982,88

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

 

 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,83

3,40

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

6,60

7,93

 

Obrazloženje:

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS“, br. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i 36/04).