Na osnovu čl. 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 i 142/14), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 103/15) i ovlašćenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 021-01-34/3/2014-05 od 1.04.2015. godine, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je

REŠENJE

O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK ZA MESEC MAJ

br. 401-00-00055/2016-12 od 12.05.2016. koje dajemo u nastavku:

I

Nominalni iznosi prava i visina cenzusa

Redovan iznos

Uvećan iznos

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila 2016. do 30. septembra 2016.

 

 

 –

za prvo dete – jednokratno

38.008,09

 

 –

za drugo dete – 148.626,05 u 24 rate

6.192,75

 

 –

za treće dete – 267.514,65 u 24 rate

11.146,44

 

 –

za četvrto dete – 356.682,42 u 24 rate

14.861,77

 

2)

DEČIJI DODATAKod 1. aprila 2016. do 30. septembra 2016.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.656,45

3.453,40

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za april 2016.

9.454,35

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za maj 2016.

 

 

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (dalje: Zakon)

8.236,64

9.883,97

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

 

 

 –

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,83

3,40

 –

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

6,60

7,93


Obrazloženje:


Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS“, broj 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i 36/04).