< <

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања донео је Решење о номиналним износима права на финансијску подршку породици
са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак за месец фебруар под
бр. службено/2017-12 од 23.02.2018. које дајемо у наставку: 

„На основу члана 23. став 2. Закона о државној
управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана
71. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14,
68/15, 103/15, 99/16, 113/17) и чл. 7, 15, 19, 20, 21. и 22. Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), доносим: 

РЕШЕЊЕ
О НОМИНАЛНИМ ИЗНОСИМА ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ
СА ДЕЦОМ И ЦЕНЗУСИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР
2018. ГОДИНЕ

И 

НОМИНАЛНИ ИЗНОСИ
ПРАВА

РЕДОВАН ИЗНОС 

УВЕЋАН ИЗНОС 

1) 

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК од 1. октобра 2017. до
31. марта 2018. 

 

 

за прво дете – једнократно 

39.503,21

 

за друго дете – 154.472,52 у 24 рате 

 6.436,35

 

за треће дете – 278.037,81 у 24 рате 

11.584,91

 

за четврто дете – 370.713,16 у 24 рате 

15.446,38

 

2) 

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК од 1. октобра 2017. до
31. марта 2018.

(прво, друго, треће и четврто дете) 

2.760,95

3.589,23

3) 

НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за јануар
2018. 

11.233,05

 

ИИ 

ЦЕНЗУС за остваривање права на дечији додатак
за фебруар 2018.

 

 

а) 

Цензус за остварене приходе у складу са чл.
19. и 20. Закона

8.630,49

10.356,59

б) 

Цензус за остварене приходе од пољопривреде 

 

 

– 

Члан 19. став 1. тачка 1. Закона 

2,84

3,40

– 

Члан 19. став 1. тачка 2. Закона 

6,62

7,94

 

Образложење

Законом о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) предвиђено је да се
номинални износи родитељског и дечијег додатка усклађују два пута годишње и то
1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус
за остваривање права на дечији додатак се усклађује месечно са индексом потрошачких
цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује
се месечно у износу од 15% просечне зараде у РС, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању
избеглица („Службени гласник РС“, бр. 20/92…36/04).

Ово решење се доставља Службама дечије заштите
у општинама, односно градовима.“