<<

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna
pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici
sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec februar pod
br. službeno/2017-12 od 23.02.2018. koje dajemo u nastavku: 

„Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj
upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana
71. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik
RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14,
68/15, 103/15, 99/16, 113/17) i čl. 7, 15, 19, 20, 21. i 22. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
(„Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK ZA MESEC FEBRUAR
2018. GODINE

NOMINALNI IZNOSI
PRAVA

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1) 

RODITELJSKI DODATAK od 1. oktobra 2017. do
31. marta 2018. 

 

 

za prvo dete – jednokratno 

39.503,21

 

za drugo dete – 154.472,52 u 24 rate 

 6.436,35

 

za treće dete – 278.037,81 u 24 rate 

11.584,91

 

za četvrto dete – 370.713,16 u 24 rate 

15.446,38

 

2) 

DEČIJI DODATAK od 1. oktobra 2017. do
31. marta 2018.

(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

2.760,95

3.589,23

3) 

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za januar
2018. 

11.233,05

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
za februar 2018.

 

 

a) 

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl.
19. i 20. Zakona

8.630,49

10.356,59

b) 

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 

 

 

– 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,84

3,40

– 

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

6,62

7,94

 

Obrazloženje

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom
(„Službeni glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) predviđeno je da se
nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju dva puta godišnje i to
1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus
za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih
cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje
se mesečno u iznosu od 15% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju
izbeglica („Službeni glasnik RS“, br. 20/92…36/04).

Ovo rešenje se dostavlja Službama dečije zaštite
u opštinama, odnosno gradovima.“