На основу чл. 24. став 2. Закона о државној управи
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 71.
Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 и 142/14), члана 7. Закона о буџету Републике
Србије за 2016. годину („Сл. гласник РС“, бр. 103/15) и овлашћења
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
021-01-34/3/2014-05 од 1.04.2015. године, државни секретар у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је

Решење

о номиналним износима права на финансијску подршку породици
са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак за месец мај
бр. 401-00-00055/2016-12 од 17. 6. 2016. које дајемо у
наставку:

 I

Номинални износи права и висина
цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК од 1. априла
2016. до 30. септембра 2016. 

 

 

 –

за прво дете – једнократно 

38.008,09

 

 –

за друго дете – 148.626,05 у 24 рате 

6.192,75

 

 –

за треће дете – 267.514,65 у 24 рате 

11.146,44

 

 –

за четврто дете – 356.682,42 у 24 рате 

14.861,77

 

2)

ДЕЧЈИ ДОДАТАК од 1. априла
2016. до 30. септембра 2016.

(прво, друго, треће и четврто
дете) 

2.656,45

3.453,40

3)

НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА
за мај 2016. 

10.119,60

 

II

 ЦЕНЗУС за остваривање права на дечији додатак
за јун 2016.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона о финансијској
подршци породици са децом (даље: Закон)

8.244,88

9.893,85

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде 

 

 

 –

Члан 19. став 1. тачка 1. Закона 

2,83

3,40

 –

Члан 19. став 1. тачка 2. Закона 

6,60

7,93

Образложење:

На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци
породици с децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални
износи родитељског и дечјег додатка усклађују се два пута годишње и то 1.
априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус
за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом
потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се
месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана
10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС“, број 20/92, 70/93, 105/93,
8/94, 22/94, 34/95 и 36/04).