Na osnovu čl. 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi
(„Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71.
Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 i 142/14), člana 7. Zakona o budžetu Republike
Srbije za 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 103/15) i ovlašćenja
ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj
021-01-34/3/2014-05 od 1.04.2015. godine, državni sekretar u Ministarstvu za
rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je

Rešenje

o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici
sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec maj
br. 401-00-00055/2016-12 od 17. 6. 2016. koje dajemo u
nastavku:

 I

Nominalni iznosi prava i visina
cenzusa

Redovan iznos

Uvećan iznos

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila
2016. do 30. septembra 2016. 

 

 

 –

za prvo dete – jednokratno 

38.008,09

 

 –

za drugo dete – 148.626,05 u 24 rate 

6.192,75

 

 –

za treće dete – 267.514,65 u 24 rate 

11.146,44

 

 –

za četvrto dete – 356.682,42 u 24 rate 

14.861,77

 

2)

DEČJI DODATAK od 1. aprila
2016. do 30. septembra 2016.

(prvo, drugo, treće i četvrto
dete) 

2.656,45

3.453,40

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA
za maj 2016. 

10.119,60

 

II

 CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
za jun 2016.

 

 

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj
podršci porodici sa decom (dalje: Zakon)

8.244,88

9.893,85

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 

 

 

 –

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,83

3,40

 –

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

6,60

7,93

Obrazloženje:

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci
porodici s decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni
iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1.
aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus
za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom
potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se
mesečno u iznosu od 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji, na osnovu člana
10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS“, broj 20/92, 70/93, 105/93,
8/94, 22/94, 34/95 i 36/04).