Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16), čl. 7, 15, 19, 20, 21. i 22. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09) i Ovlašćenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 021-01-34/3/2014-05 od 1. 4. 2015. godine, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je

REŠENJE

O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČJI DODATAK ZA MESEC JUN 2017. GODINE, 
br. 401-00-00257/2017-12 od 12. 6. 2017, koje dajemo u nastavku


Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje, i to 1. aprila i 1. oktobra, sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS”, broj 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i 36/04).


I

Nominalni iznosi prava i visina cenzusa

Redovan iznos

Uvećan iznos

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila 2017. do 30. septembra 2017.

 

 

za prvo dete – jednokratno

39.345,83

 

za drugo dete – 153.857,09 u 24 rate

6.410,71

 

za treće dete – 276.930,09 u 24 rate

11.538,75

 

za četvrto dete – 369.236,22 u 24 rate

15.384,84

 

2)

DEČJI DODATAKod 1. aprila 2017. do 30. septembra 2017.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.749,95

3.574,94

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za maj 2017.

10.236,90

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečji dodatak za jun 2017.

 

 

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (dalje: Zakon)

8.579,02

10.294,82

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

 

 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,85

3,41

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

6,64

7,97

 

Obrazloženje:

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje, i to 1. aprila i 1. oktobra, sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.
 
Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS”, broj 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i 36/04).