На основу члана 24. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 71. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16), чл. 7, 15, 19, 20, 21. и 22. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и Овлашћења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број 021-01-34/3/2014-05 од 1. 4. 2015. године, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је

РЕШЕЊЕ

О НОМИНАЛНИМ ИЗНОСИМА ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ И ЦЕНЗУСИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧЈИ ДОДАТАК ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2017. ГОДИНЕ, 
бр. 401-00-00257/2017-12 од 12. 6. 2017, које дајемо у наставку


На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују се два пута годишње, и то 1. априла и 1. октобра, са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС”, број 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04).


I

Номинални износи права и висина цензуса

Редован износ

Увећан износ

1)

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК од 1. априла 2017. до 30. септембра 2017.

 

 

за прво дете – једнократно

39.345,83

 

за друго дете – 153.857,09 у 24 рате

6.410,71

 

за треће дете – 276.930,09 у 24 рате

11.538,75

 

за четврто дете – 369.236,22 у 24 рате

15.384,84

 

2)

ДЕЧЈИ ДОДАТАКод 1. априла 2017. до 30. септембра 2017.
(прво, друго, треће и четврто дете)

2.749,95

3.574,94

3)

НОВЧАНА ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА за мај 2017.

10.236,90

 

II

ЦЕНЗУС за остваривање права на дечји додатак за јун 2017.

 

 

а)

Цензус за остварене приходе у складу са чл. 19. и 20. Закона о финансијској подршци породици са децом (даље: Закон)

8.579,02

10.294,82

б)

Цензус за остварене приходе од пољопривреде

 

 

Члан 19. став 1. тачка 1. Закона

2,85

3,41

Члан 19. став 1. тачка 2. Закона

6,64

7,97

 

Образложење:

На основу чл. 14. и 17. Закона о финансијској подршци породици с децом („Сл. гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) номинални износи родитељског и дечјег додатка усклађују се два пута годишње, и то 1. априла и 1. октобра, са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС, а цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.
 
Право на новчану помоћ мајкама избеглицама утврђује се месечно у износу од 15% од просечне зараде у Републици Србији, на основу члана 10. Уредбе о збрињавању избеглица („Сл. гласник РС”, број 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04).