Разврставање правних лица према величини врши се у складу са критеријумима и граничним вредностима из члана 6. Закона о рачуноводству, на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за извештајну годину. Привредна
друштва, задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити,
друга правна лица у смислу Закона и огранци страних правних лица
разврставају се на микро, мала, средња и велика
, у
зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и просечне
вредности пословне имовине, утврђене на дан састављања редовног годишњег
финансијског извештаја за извештајну годину.

Разврставање
у складу са критеријумима из Закона правно лице врши самостално, а
утврђену величину користи за наредну пословну годину.
 
Разврставање се врши применом посебног информационог система на основу
података које унесе правно лице – обвезник разврставања.

Новооснована правна
лица разврставају се на микро, мала, средња или велика правна лица, на
основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за пословну
годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђену величину користе за ту и наредну пословну годину.

На основу Закона, Народна банка Србије,
банке и друге финансијске институције, друштва за осигурање, даваоци
финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским
фондовима са добровољним пензијским фондовима, берзе, брокерско –
дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима са
отвореним инвестиционим фондовима, затворени/приватни инвестициони
фондови, факторинг друштва, платне институције и Централни регистар хартија од вредности, разврстани су у велика правна лица.

 

Предузетници који примењују двојно књиговодство, у смислу Закона, су разврстани као микро правна лица.

 

Извор: сајт АПР-а