Predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić sazvao je Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini za ponedeljak, 23. oktobar 2023. godine, sa početkom u 9.30 časova.

Tekstove predloga Zakona iz nastavka, možete pronaćiovde.

Predsednik je predložio da Narodna skupština na ovoj sednici razmatra sledeći dnevni red:

 1.  Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o javnom informisanju i medijima, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o elektronskim medijima, koji je podnela Vlada;
 4.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je podnela Vlada;
 5.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela Vlada;
 6.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;
 7.  Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, koji je podnela Vlada;
 8.  Predlog zakona o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji je podnela Vlada;
 9.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je podnela Vlada;
 10.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;
 11.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, koji je podnela Vlada;
 12.  Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, koji je podnela Vlada;
 13.  Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada;
 14.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnela Vlada;
 15.  Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, koji je podnela Vlada;
 16.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada;
 17.  Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;
 18.  Predlog zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;
 19.  Predlog zakona o izmeni Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada;
 20.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je podnela Vlada;
 21.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji je podnela Vlada;
 22.  Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu, koji je podnela Vlada;
 23.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je podnela Vlada;
 24. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, koji je podnela Vlada;
 25.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Vlada;
 26.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, koji je podnela Vlada;
 27.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada;
 28.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada;
 29.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je podnela Vlada;
 30.  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
 31. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva “Elektroprivreda Srbije”, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji (APRES), Faza I), koji je podnela Vlada;
 32. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca, koji je podnela Vlada;
 33. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, koji je podnela Vlada;
 34. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, koji je podnela Vlada;
 35. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe “Srbija Kargo” Beograd, koji je podnela Vlada (broj 011-1748/23 od 15. septembra 2023. godine)
 36. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada;
 37. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22. novembra 1928. godine, izmenjene i dopunjene protokolima od 10. maja 1948. godine, 16. novembra 1966. godine, 30. novembra 1972. godine, i amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, koji je podnela Vlada;
 38. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu, koji je podnela Vlada;
 39. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima, koji je podnela Vlada;
 40. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, koji je podnela Vlada;
 41. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji i Trećeg protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, koji je podnela Vlada;
 42. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao “Zajmodavac” i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao “Zajmoprimac” koji je podnela Vlada;
 43. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
 44. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada;
 45. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji – Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 53169, koji je podnela Vlada;
 46. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 47. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;
 48. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva “Koridori Srbije” d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca i J.P. Morgan SE, kao Agenta i JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, kao Prvobitnog mandatnog vodećeg aranžera i Banco Santander, S.A. New York Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank i ING Bank, a branch of ING-DiBa AG kao Mandatnih vodećih aranžera i Određenih drugih finansijskih institucija, kao Prvobitnih zajmodavaca, uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija, koji je podnela Vlada;
 49. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije – Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa, koji je podnela Vlada;
 50. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, koji je podnela Vlada;
 51. Predlog zakona o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj, koji je podnela Vlada;
 52. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije “Carina” o saradnji u oblasti carina, koji je podnela Vlada;
 53. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, koji je podnela Vlada;
 54. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, koji je podnela Vlada;
 55.  Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, broj 25/19), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo;
 56. Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 57. Lista kandidata za predsednika i članove Republičke komisije za energetske mreže, koju je utvrdio Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku;
 58. Predlog kandidata za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije, koji je podnela ministar pravde;
 59. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Narodna stranka i
 60. Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije.

Sednica će se održati u Velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.