Kada je otplatio svoj pozamašni gotovinski kredit R. P. je iz banke otišao kući s potvrdom da zajam više nema i s menicama koje je dao kao sredstvo obezbeđenja. Ovaj potez banke kojim mu je vratila sredstva obezbeđenja na koje je on bio potpuno i zaboravio, jer mu je teret otplate teško pao, posebno mu se dopao. Ne samo kao papirno svedočenje da više nije dužan, već i zato što nije morao da se pita da li ovo sredstvo obezbeđenja, koje se potpisuje i pri odobravanju kreditnih kartica i dozvoljenog minusa, može da bude zloupotrebljeno.

Može li nevraćena menica da bude zloupotrebljena? Čini se da ne može, jer Narodna banka Srbije (NBS) vodi Registar menica i ovlašćenja tako da se uz serijski broj menice može proveriti njena „sudbina”, odnosno svrha za koju je izdata.

Zaštita od zloupotreba

Interesantno je da se menica popunjava sve spojenim rečima i brojevima što je vrsta zaštite da se između slova ne može ubaciti nešto što nije dogovoreno ugovorom. Bankari obično traže da se menica potpiše pisanim slovima zbog autentičnosti i nedvosmislenosti potpisa. Nekada se na menici pisalo i pisaćom mašinom baš radi zaštite od zloupotreba. Zakon o menici traži da potpis bude samo čitak, ne uslovljavajući da li će biti pisanim ili štampanim slovima.

Inače, prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga banka je dužna da klijenta posle isteka neke obaveze obavesti da nema više potraživanja i da ga pozove da dođe u banku da uzme menicu. Ukoliko klijent to ne učini banka nije dužna da ga vuče za rukav da mu uruči menicu, već nakon nekog vremena može da je uništi.

Primera radi u Komercijalnoj banci, nakon izmirenja svih obaveza po kreditu, obavezno vraćaju korisniku kredita menice, kao i sva druga data neiskorišćena sredstva obezbeđenja. Tom prilikom korisnik kredita potpisuje izjavu da je preuzeo menice.

– Ukoliko je kredit otplaćen prenosom sredstava s računa na račun, bez fizičkog prisustva klijenta, Komercijalna banka obaveštava korisnika kredita ili jemca o izmirenju svih obaveza po kreditu. Ukoliko se klijent u roku od 45 dana od dana izmirivanja svih obaveza po kreditu ne odazove pozivu, banka pristupa poništenju menice, kažu u ovoj banci.

NBS vodi Registar menica i ovlašćenja na osnovu Zakona o platnom prometu. Propisano je da se u Registru evidentiraju menice po kojima su dužnici pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost. Podaci iz Registra menica i ovlašćenja objavljuju se na internet strani Narodne banke.

– NBS ne raspolaže informacijama o tome da li je bilo zloupotreba meničnih ovlašćenja. Prema Zakonu o platnom prometu i Odluci o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta, nalozi poverilaca po osnovu dospelih menica podnose se na naplatu banci dužnika, koja vrši formalno-pravnu kontrolu ispravnosti tih naloga i osnova za te naloge. Eventualna zloupotreba meničnog ovlašćenja utvrđuje se u odgovarajućem sudskom postupku, kažu u NBS.

Registar menica dostupan je na sajtu NBS i privredni subjekti, ukoliko imaju ažurnu evidenciju o izdatim menicama, mogu da proveravaju da li među registrovanim menicama eventualno postoji menica koju nisu izdali.

Izvor: sajt Politike