Када је отплатио свој позамашни готовински кредит Р. П. је из банке отишао кући с потврдом да зајам више нема и с меницама које је дао као средство обезбеђења. Овај потез банке којим му је вратила средства обезбеђења на које је он био потпуно и заборавио, јер му је терет отплате тешко пао, посебно му се допао. Не само као папирно сведочење да више није дужан, већ и зато што није морао да се пита да ли ово средство обезбеђења, које се потписује и при одобравању кредитних картица и дозвољеног минуса, може да буде злоупотребљено.

Може ли невраћена меница да буде злоупотребљена? Чини се да не може, јер Народна банка Србије (НБС) води Регистар меница и овлашћења тако да се уз серијски број менице може проверити њена „судбина”, односно сврха за коју је издата.

Заштита од злоупотреба

Интересантно је да се меница попуњава све спојеним речима и бројевима што је врста заштите да се између слова не може убацити нешто што није договорено уговором. Банкари обично траже да се меница потпише писаним словима због аутентичности и недвосмислености потписа. Некада се на меници писало и писаћом машином баш ради заштите од злоупотреба. Закон о меници тражи да потпис буде само читак, не условљавајући да ли ће бити писаним или штампаним словима.

Иначе, према Закону о заштити корисника финансијских услуга банка је дужна да клијента после истека неке обавезе обавести да нема више потраживања и да га позове да дође у банку да узме меницу. Уколико клијент то не учини банка није дужна да га вуче за рукав да му уручи меницу, већ након неког времена може да је уништи.

Примера ради у Комерцијалној банци, након измирења свих обавеза по кредиту, обавезно враћају кориснику кредита менице, као и сва друга дата неискоришћена средства обезбеђења. Том приликом корисник кредита потписује изјаву да је преузео менице.

– Уколико је кредит отплаћен преносом средстава с рачуна на рачун, без физичког присуства клијента, Комерцијална банка обавештава корисника кредита или јемца о измирењу свих обавеза по кредиту. Уколико се клијент у року од 45 дана од дана измиривања свих обавеза по кредиту не одазове позиву, банка приступа поништењу менице, кажу у овој банци.

НБС води Регистар меница и овлашћења на основу Закона о платном промету. Прописано је да се у Регистру евидентирају менице по којима су дужници правна лица и физичка лица која обављају делатност. Подаци из Регистра меница и овлашћења објављују се на интернет страни Народне банке.

– НБС не располаже информацијама о томе да ли је било злоупотреба меничних овлашћења. Према Закону о платном промету и Одлуци о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента, налози поверилаца по основу доспелих меница подносе се на наплату банци дужника, која врши формално-правну контролу исправности тих налога и основа за те налоге. Евентуална злоупотреба меничног овлашћења утврђује се у одговарајућем судском поступку, кажу у НБС.

Регистар меница доступан је на сајту НБС и привредни субјекти, уколико имају ажурну евиденцију о издатим меницама, могу да проверавају да ли међу регистрованим меницама евентуално постоји меница коју нису издали.

Извор: сајт Политике