Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2018. godine iznosila je 66 251 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 47 920 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–septembar 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,7% nominalno, odnosno 3,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,2% nominalno i za 4,2% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za septembar 2018. godine nominalno je veća za 4,9%, a realno za 2,7%, dok je prosečna neto zarada veća za 5,5% nominalno, odnosno za 3,3% realno. 

Prosečne zarade, septembar 2018.

                                                                                   RSD

  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa III kvartal
IX 2018. I–IX 2018. IX 2018. I–IX 2018. Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
             
Republika Srbija – ukupno 66 251 68 032 47 920 49 208 67 701 48 963
             
Zarade zaposlenih u radnom odnosu 66 740 68 458 48 296 49 537 68 184 49 334
Zarade zaposlenih van radnog odnosa 44 490 46 282 31 183 32 439 45 503 31 894
             
Zarade zaposlenih u pravnim licima 70 249 72 041 50 864 52 165 71 722 51 927
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 36 230 37 431 25 818 26 639 37 436 26 658
             
Zarade u javnom sektoru 74 974 76 608 54 031 55 192 76 075 54 810
Zarade van javnog sektora 61 988 63 736 44 934 46 211 63 593 46 095


Indeksi zarada[1]

  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
  IX  2018.

VIII 2018.

IX 2018.

Æ 2017.

IX 2018.

IX 2017.

I–IX 2018.

I–IX 2017.

  IX  2018.

VIII 2018.

IX 2018.

Æ 2017.

IX 2018.

IX 2017.

I–IX 2018.

I–IX 2017.

                 
Nominalni indeksi 96,3 102,3 104,9 105,7 96,3 102,8 105,5 106,2
Realni indeksi 96,6 100,0 102,7 103,7 96,6 100,5 103,3 104,2

 

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); – regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS broj 312 od 27. 11. 2018.

[1] Да би се обезбедила упоредивост података приликом рачунања индекса, подаци за 2017. годину добијени су из истог извора и на исти начин као и подаци за 2018. годину.