Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2018. godine iznosila je 66 251 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 47 920 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–septembar 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,7% nominalno, odnosno 3,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,2% nominalno i za 4,2% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za septembar 2018. godine nominalno je veća za 4,9%, a realno za 2,7%, dok je prosečna neto zarada veća za 5,5% nominalno, odnosno za 3,3% realno. 

Prosečne zarade, septembar 2018.

                                                                                   RSD

 ZaradeZarade bez poreza i doprinosaIII kvartal
IX 2018.I–IX 2018.IX 2018.I–IX 2018.ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
       
Republika Srbija – ukupno66 25168 03247 92049 20867 70148 963
       
Zarade zaposlenih u radnom odnosu66 74068 45848 29649 53768 18449 334
Zarade zaposlenih van radnog odnosa44 49046 28231 18332 43945 50331 894
       
Zarade zaposlenih u pravnim licima70 24972 04150 86452 16571 72251 927
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih36 23037 43125 81826 63937 43626 658
       
Zarade u javnom sektoru74 97476 60854 03155 19276 07554 810
Zarade van javnog sektora61 98863 73644 93446 21163 59346 095


Indeksi zarada[1]

 ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
  IX  2018.

VIII 2018.

IX 2018.

Æ 2017.

IX 2018.

IX 2017.

I–IX 2018.

I–IX 2017.

  IX  2018.

VIII 2018.

IX 2018.

Æ 2017.

IX 2018.

IX 2017.

I–IX 2018.

I–IX 2017.

         
Nominalni indeksi96,3102,3104,9105,796,3102,8105,5106,2
Realni indeksi96,6100,0102,7103,796,6100,5103,3104,2

 

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); – regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS broj 312 od 27. 11. 2018.

[1] Da bi se obezbedila uporedivost podataka prilikom računanja indeksa, podaci za 2017. godinu dobijeni su iz istog izvora i na isti način kao i podaci za 2018. godinu.