Prosečna zarada (bruto) obračunata za oktobar 2018. godine iznosila je 69.012 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.901 dinar.

Rast bruto zarada u periodu januar–oktobar 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,9% nominalno, odnosno 3,8% realno. Istovremeno, neto zarade porasle su za 6,4% nominalno i za 4,3% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za oktobar 2018. godine nominalno je veća za 7,5%, a realno za 5,2%, dok je prosečna neto zarada veća za 8,0% nominalno, odnosno za 5,7% realno.

  1. Prosečne zarade, oktobar 2018.                                         RSD

 ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
X 2018.I–X 2018.X 2018.I–X 2018.
     
Republika Srbija – ukupno69 01268 13249 90149 279
     
Zarade zaposlenih u radnom odnosu69 46768 56150 25349 610
Zarade zaposlenih van radnog odnosa47 81446 45333 51532 559
     
Zarade zaposlenih u pravnim licima73 03972 14352 87152 237
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih38 58337 55027 46126 724
     
Zarade u javnom sektoru77 23276 67055 63755 236
Zarade van javnog sektora65 05563 87347 14046 307

 

  1. Indeksi zarada

 ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
  X 2018.

IX 2018.

 X 2018.

Æ 2017.

 X 2018.

X 2017.

I–X 2018.

I–X 2017.

  X 2018.

IX 2018.

X 2018.

Æ 2017.

X 2018.

X 2017.

I–X 2018.

I–X 2017.

         
Nominalni indeksi104,2106,6107,5105,9104,1107,1108,0106,4
Realni indeksi103,9103,9105,2103,8103,8104,4105,7104,3

 

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih, koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS broj 344 od 25. 12. 2018.