Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2018.godine iznosila je 68.251 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.400 dinara.

U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto i neto zarada nominalno je veća za 3,3%, a realno za 3,2%.

U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 2,9%, a realno za 1,5%, dok je prosečna neto zarada veća za 3,4% nominalno, a za 2,0% realno.

Medijalna bruto zarada iznosila je 52.595 dinara, dok je medijalna neto zarada iznosila 38.238 dinara.

Prosečna neto zarada za mart 2018. godine iznosila je 418 evra, dok je za mart 2017. iznosila 386 evra[1].

 

  1. Prosečne zarade, mart 2018.

                                                                                                                                                                                                        RSD

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

III 2018.

I–III 2018.

III 2018.

I–III 2018.

 

 

 

 

 

Republika Srbija – ukupno

68 251

67 850

49 400

49 088

 

 

 

 

 

Zarade zaposlenih u radnom odnosu

68 635

68 221

49 697

49 375

Zarade zaposlenih van radnog odnosa

47 553

46 687

33 332

32 724

 

 

 

 

 

Zarade zaposlenih u pravnim licima

72 214

71 769

52 329

51 983

Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih

37 564

37 397

26 714

26 589

 

 

 

 

 

Zarade u javnom sektoru

76 703

76 816

55 272

55 345

Zarade van javnog sektora

63 943

63 252

46 406

45 880

 

 

2. Indeksi zarada[2]

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

III 2018.

II 2018.

III 2018.

Æ 2017.

III 2018.

III 2017.

I–III 2018.

I–III 2017.

III 2018.

II 2018.

III 2018.

Æ 2017.

III 2018.

III 2017.

I–III 2018.

I–III 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominalni indeksi

103,3

105,4

102,9

105,1

103,3

106,0

103,4

105,5

Realni indeksi

103,2

104,2

101,5

103,4

103,2

104,7

102,0

103,8

 

Metodološka objašnjenja

 

1. Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

 

2. Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

 

3. Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

Saopštenje RZS broj 130 od 25. 5. 2018.[1] Prosečni mesečni kurs evra preuzet je sa sajta NBS.

[2] Da bi se obezbedila uporedivost podataka prilikom računanja indeksa, podaci za 2017. godinu dobijeni su iz istog izvora i na isti način kao i podaci za 2018. godinu.