Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2018. године износила је 68.251 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.400 динара.

У односу на претходни месец, просечна бруто и нето зарада номинално је већа за 3,3%, а реално за 3,2%.

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада номинално је већа за 2,9%, а реално за 1,5%, док је просечна нето зарада већа за 3,4% номинално, а за 2,0% реално.

Медијална бруто зарада износила је 52.595 динара, док је медијална нето зарада износила 38.238 динарa.

Просечна нето зарада за март 2018. године износила је 418 евра, док је за март 2017. износила 386 евра[1].

 

  1. Просечне зараде, март 2018.

                                                                                                                                                                                                        РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

III 2018.

I–III 2018.

III 2018.

I–III 2018.

 

 

 

 

 

Република Србија – укупно

68 251

67 850

49 400

49 088

 

 

 

 

 

Зараде запослених у радном односу

68 635

68 221

49 697

49 375

Зараде запослених ван радног односа

47 553

46 687

33 332

32 724

 

 

 

 

 

Зараде запослених у правним лицима

72 214

71 769

52 329

51 983

Зараде предузетника и запослених код њих

37 564

37 397

26 714

26 589

 

 

 

 

 

Зараде у јавном сектору

76 703

76 816

55 272

55 345

Зараде ван јавног сектора

63 943

63 252

46 406

45 880

 

 

2. Индекси зарада[2]

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

III 2018.

II 2018.

III 2018.

Æ 2017.

III 2018.

III 2017.

I–III 2018.

I–III 2017.

III 2018.

II 2018.

III 2018.

Æ 2017.

III 2018.

III 2017.

I–III 2018.

I–III 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинални индекси

103,3

105,4

102,9

105,1

103,3

106,0

103,4

105,5

Реални индекси

103,2

104,2

101,5

103,4

103,2

104,7

102,0

103,8

 

Методолошка објашњења

 

1. Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

 

2. Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД, са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД, са обрачунатим зарадама.

 

3. Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

– зараде запослених у радном односу, укључујући накнаде за дежурства, за рад ноћу и по сменама, недељом и празником; накнаде за исхрану у току рада и за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство, празници, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, застој у раду који није настао кривицом радника); регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонуси и сл.;

– накнаде за рад запослених ван радног односа (по основу уговора о обављању привремених и повремених послова).

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС број 130 од 25. 5. 2018.[1] Просечни месечни курс евра преузет је са сајта НБС.

[2] Да би се обезбедила упоредивост података приликом рачунања индекса, подаци за 2017. годину добијени су из истог извора и на исти начин као и подаци за 2018. годину.