Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2018. године износила је 68.047 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.226 динара.

Кумулативни раст бруто зарада у периоду јануар–јун 2018. године, у односу на исти период прошле године, износио је 5,5% номинално, односно 3,7% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 6,0% номинално и за 4,2% реално.

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за јун номинално је већа за 5,3%, а реално за 2,9%, док је просечна нето зарада већа за 5,8% номинално, а за 3,4% реално.

Просечна нето зарада за јун 2018. године износила је 417 евра.

 

  1. Просечне зараде, јун 2018.

                                                                                                                                                                                                        РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

II квартал

VI 2018.

I–VI 2018.

VI 2018.

I–VI 2018.

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија – укупно

68 047

68 201

49 226

49 333

68 544

49 573

 

 

 

 

 

 

 

Зараде запослених у радном односу

68 527

68 597

49 595

49 640

68 966

49 899

Зараде запослених ван радног односа

45 759

46 751

32 071

32 767

46 807

32 805

 

 

 

 

 

 

 

Зараде запослених у правним лицима

72 170

72 204

52 262

52 287

72 630

52 584

Зараде предузетника и запослених код њих

36 856

37 429

26 254

26 629

37 460

26 668

 

 

 

 

 

 

 

Зараде у јавном сектору

75 707

76 875

54 552

55 383

76 933

55 422

Зараде ван јавног сектора

64 238

63 810

46 577

46 271

64 352

46 650

 

2. Индекси зарада[1]

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

VI 2018.

V 2018.

VI 2018.

Æ 2017.

VI 2018.

VI 2017.

I–VI 2018.

I–VI 2017.

VI 2018.

V 2018.

VI 2018.

Æ 2017.

VI 2018.

VI 2017.

I–VI 2018.

I–VI 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинални индекси

97,7

105,1

105,3

105,5

97,7

105,6

105,8

106,0

Реални индекси

97,3

102,4

102,9

103,7

97,3

102,9

103,4

104,2

 

Методолошка објашњења

 

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД, са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД, са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

– зараде запослених у радном односу, укључујући накнаде за дежурства, за рад ноћу и по сменама, недељом и празником; накнаде за исхрану у току рада и за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство, празници, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, застој у раду који није настао кривицом радника); регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонусе и сл.;

– накнаде за рад запослених ван радног односа (по основу уговора о обављању привремених и повремених послова).

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

 

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Саопштење РЗС број 227 од 24. 8. 2018.

 


[1] Да би се обезбедила упоредивост података приликом рачунања индекса, подаци за 2017. годину добијени су из истог извора и на исти начин као и подаци за 2018. годину.