Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2018. godine iznosila je 68.029 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.202 dinara.

Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar–jul 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,8% nominalno, odnosno 3,9% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,2% nominalno i za 4,3% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jul 2018. godine nominalno je veća za 7,4%, a realno za 4,9%, dok je prosečna neto zarada veća za 7,9% nominalno, odnosno za 5,4% realno.

Prosečna neto zarada za jul 2018. godine iznosila je 417 evra.

Prosečne zarade, jul 2018.

                                                                                                                                                 RSD

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

VII 2018.

I–VII 2018.

VII 2018.

I–VII 2018.

 

 

 

 

 

Republika Srbija – ukupno

68 029

68 176

49 202

49 314

 

 

 

 

 

Zarade zaposlenih u radnom odnosu

68 502

68 583

49 565

49 629

Zarade zaposlenih van radnog odnosa

45 796

46 595

32 099

32 658

 

 

 

 

 

Zarade zaposlenih u pravnim licima

72 058

72 183

52 172

52 270

Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih

37 632

37 459

26 796

26 654

 

 

 

 

 

Zarade u javnom sektoru

76 183

76 776

54 887

55 312

Zarade van javnog sektora

64 012

63 840

46 401

46 290

 

2. Indeksi zarada

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

VII 2018.

VI 2018.

VII 2018.

Æ 2017.

VII 2018.

VII 2017.

I–VII 2018.

I–VII 2017.

VII 2018.

VI 2018.

VII 2018.

Æ 2017.

VII 2018.

VII 2017.

I–VII 2018.

I–VII 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominalni indeksi

100,0

105,1

107,4

105,8

100,0

105,6

107,9

106,2

Realni indeksi

100,3

102,7

104,9

103,9

100,3

103,2

105,4

104,3

 

 

 

 

 

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonuse i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS broj 260 od 25. 9. 2018.