Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2018. године износила је 68.029 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.202 динара.

Кумулативни раст бруто зарада у периоду јануар–јул 2018. године, у односу на исти период прошле године, износио је 5,8% номинално, односно 3,9% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 6,2% номинално и за 4,3% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јул 2018. године номинално је већа за 7,4%, а реално за 4,9%, док је просечна нето зарада већа за 7,9% номинално, односно за 5,4% реално.

Просечна нето зарада за јул 2018. године износила је 417 евра.

Просечне зараде, јул 2018.

                                                                                                                                                 РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

VII 2018.

I–VII 2018.

VII 2018.

I–VII 2018.

 

 

 

 

 

Република Србија – укупно

68 029

68 176

49 202

49 314

 

 

 

 

 

Зараде запослених у радном односу

68 502

68 583

49 565

49 629

Зараде запослених ван радног односа

45 796

46 595

32 099

32 658

 

 

 

 

 

Зараде запослених у правним лицима

72 058

72 183

52 172

52 270

Зараде предузетника и запослених код њих

37 632

37 459

26 796

26 654

 

 

 

 

 

Зараде у јавном сектору

76 183

76 776

54 887

55 312

Зараде ван јавног сектора

64 012

63 840

46 401

46 290

 

2. Индекси зарада

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

VII 2018.

VI 2018.

VII 2018.

Æ 2017.

VII 2018.

VII 2017.

I–VII 2018.

I–VII 2017.

VII 2018.

VI 2018.

VII 2018.

Æ 2017.

VII 2018.

VII 2017.

I–VII 2018.

I–VII 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинални индекси

100,0

105,1

107,4

105,8

100,0

105,6

107,9

106,2

Реални индекси

100,3

102,7

104,9

103,9

100,3

103,2

105,4

104,3

 

 

 

 

 

Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД, са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД, са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

– зараде запослених у радном односу, укључујући накнаде за дежурства, за рад ноћу и по сменама, недељом и празником; накнаде за исхрану у току рада и за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство, празници, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, застој у раду који није настао кривицом радника); регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонусе и сл.;

– накнаде за рад запослених ван радног односа (по основу уговора о обављању привремених и повремених послова).

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Саопштење РЗС број 260 од 25. 9. 2018.