Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2018. godine iznosila je 68.831 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.773 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–avgust 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,8% nominalno, odnosno 3,8% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,3% nominalno i za 4,3% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za avgust 2018. godine nominalno je veća za 6,2%, a realno za 3,5%, dok je prosečna neto zarada veća za 6,8% nominalno, odnosno za 4,1% realno.

Prosečna neto zarada za avgust 2018. godine iznosila je 421 evro[1].

Prosečne zarade, avgust 2018.                                                 RSD                                                                                                                                                                            

  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VIII 2018. I–VIII 2018. VIII 2018. I–VIII 2018.
         
Republika Srbija – ukupno 68 831 68 259 49 773 49 373
         
Zarade zaposlenih u radnom odnosu 69 318 68 677 50 147 49 695
Zarade zaposlenih van radnog odnosa 46 274 46 549 32 436 32 626
         
Zarade zaposlenih u pravnim licima 72 867 72 270 52 750 52 331
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih 38 455 37 587 27 367 26 746
         
Zarade u javnom sektoru 77 070 76 813 55 512 55 337
Zarade van javnog sektora 64 790 63 962 46 958 46 376

 

Indeksi zarada

  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VIII 2018.

VII 2018.

VIII 2018.

Æ 2017.

VIII 2018.

VIII 2017.

I–VIII 2018.

I–VIII 2017.

VIII 2018.

VII 2018.

VIII 2018.

Æ 2017.

VIII 2018.

VIII 2017.

I–VIII 2018.

I–VIII 2017.

                 
Nominalni indeksi 101,2 106,3 106,2 105,8 101,2 106,8 106,8 106,3
Realni indeksi 100,9 103,6 103,5 103,8 100,9 104,1 104,1 104,3

 

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS broj 285 od 25. 10. 2018.

[1] Prosečni mesečni kurs evra preuzet je sa sajta Narodne banke Srbije.