Prosečna zarada (bruto) obračunata za avgust 2018. godine iznosila je 68.831 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.773 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–avgust 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,8% nominalno, odnosno 3,8% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,3% nominalno i za 4,3% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za avgust 2018. godine nominalno je veća za 6,2%, a realno za 3,5%, dok je prosečna neto zarada veća za 6,8% nominalno, odnosno za 4,1% realno.

Prosečna neto zarada za avgust 2018. godine iznosila je 421 evro[1].

Prosečne zarade, avgust 2018.                                                 RSD                                                                                                                                                                           

 ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
VIII 2018.I–VIII 2018.VIII 2018.I–VIII 2018.
     
Republika Srbija – ukupno68 83168 25949 77349 373
     
Zarade zaposlenih u radnom odnosu69 31868 67750 14749 695
Zarade zaposlenih van radnog odnosa46 27446 54932 43632 626
     
Zarade zaposlenih u pravnim licima72 86772 27052 75052 331
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih38 45537 58727 36726 746
     
Zarade u javnom sektoru77 07076 81355 51255 337
Zarade van javnog sektora64 79063 96246 95846 376

 

Indeksi zarada

 ZaradeZarade bez poreza i doprinosa
VIII 2018.

VII 2018.

VIII 2018.

Æ 2017.

VIII 2018.

VIII 2017.

I–VIII 2018.

I–VIII 2017.

VIII 2018.

VII 2018.

VIII 2018.

Æ 2017.

VIII 2018.

VIII 2017.

I–VIII 2018.

I–VIII 2017.

         
Nominalni indeksi101,2106,3106,2105,8101,2106,8106,8106,3
Realni indeksi100,9103,6103,5103,8100,9104,1104,1104,3

 

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS broj 285 od 25. 10. 2018.

[1] Prosečni mesečni kurs evra preuzet je sa sajta Narodne banke Srbije.