Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2018. године износила је 68.831 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.773 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–август 2018. године, у односу на исти период прошле године, износио је 5,8% номинално, односно 3,8% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 6,3% номинално и за 4,3% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за август 2018. године номинално је већа за 6,2%, а реално за 3,5%, док је просечна нето зарада већа за 6,8% номинално, односно за 4,1% реално.

Просечна нето зарада за август 2018. године износила је 421 еврo[1].

 

Просечне зараде, август 2018.

                                                                                                РСД                                                                                                                                                                                                   

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

VIII 2018.

I–VIII 2018.

VIII 2018.

I–VIII 2018.

 

 

 

 

 

Република Србија – укупно

68 831

68 259

49 773

49 373

 

 

 

 

 

Зараде запослених у радном односу

69 318

68 677

50 147

49 695

Зараде запослених ван радног односа

46 274

46 549

32 436

32 626

 

 

 

 

 

Зараде запослених у правним лицима

72 867

72 270

52 750

52 331

Зараде предузетника и запослених код њих

38 455

37 587

27 367

26 746

 

 

 

 

 

Зараде у јавном сектору

77 070

76 813

55 512

55 337

Зараде ван јавног сектора

64 790

63 962

46 958

46 376

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекси зарада

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

VIII 2018.

VII 2018.

VIII 2018.

Æ 2017.

VIII 2018.

VIII 2017.

I–VIII 2018.

I–VIII 2017.

VIII 2018.

VII 2018.

VIII 2018.

Æ 2017.

VIII 2018.

VIII 2017.

I–VIII 2018.

I–VIII 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинални индекси

101,2

106,3

106,2

105,8

101,2

106,8

106,8

106,3

Реални индекси

100,9

103,6

103,5

103,8

100,9

104,1

104,1

104,3

 

 

Методолошка објашњења

Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД, са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД, са обрачунатим зарадама.

Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

– зараде запослених у радном односу, укључујући накнаде за дежурства, за рад ноћу и по сменама, недељом и празником; накнаде за исхрану у току рада и за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство, празници, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, застој у раду који није настао кривицом радника); регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонуси и сл.;

– накнаде за рад запослених ван радног односа (по основу уговора о обављању привремених и повремених послова).

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Саопштење РЗС број 285 од 25. 10. 2018.[1] Просечни месечни курс евра преузет је са сајта Народне банке Србије.