Prosečna zarada (bruto) obračunata za april 2018. godine iznosila je 67.901 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.117 dinara.

U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 6,2%, a realno za 5,0%, dok je prosečna neto zarada veća za 6,7% nominalno, a za 5,5% realno.

Prosečna neto zarada za april 2018. godine iznosila je 416 evra[1].

1. Prosečne zarade, april 2018.

                                                                                                                                                                                                        RSD

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

IV 2018.

I–IV 2018.

IV 2018.

I–IV 2018.

Republika Srbija – ukupno

67 901

67 863

49 117

49 095

 

 

 

 

 

Zarade zaposlenih u radnom odnosu

68 294

68 240

49 421

49 387

Zarade zaposlenih van radnog odnosa

46 235

46 570

32 403

32 640

 

 

 

 

 

Zarade zaposlenih u pravnim licima

71 938

71 811

52 093

52 011

Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih

36 994

37 294

26 336

26 524

 

 

 

 

 

Zarade u javnom sektoru

76 970

76 855

55 450

55 371

Zarade van javnog sektora

63 342

63 275

45 934

45 894

 

2. Indeksi zarada[2]

 

 

Zarade

Zarade bez poreza i doprinosa

IV 2018.

III 2018.

IV 2018.

Æ 2017.

IV 2018.

IV 2017.

I–IV 2018.

I–IV 2017.

IV 2018.

III 2018.

IV 2018.

Æ 2017.

IV 2018.

IV 2017.

I–IV 2018.

I–IV 2017.

Nominalni indeksi

99,5

104,9

106,2

105,3

99,4

105,4

106,7

105,8

Realni indeksi

99,1

103,2

105,0

103,7

99,0

103,7

105,5

104,2

 


 

Metodološka objašnjenja

 

1. Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

 

2. Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim zaradama.

 

3. Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

Saopštenje RZS broj 167 od 25. 6. 2018.


[1] Prosečni mesečni kurs evra preuzet je sa sajta Narodne banke Srbije.

[2] Da bi se obezbedila uporedivost podataka prilikom računanja indeksa, podaci za 2017. godinu dobijeni su iz istog izvora i na isti način kao i podaci za 2018. godinu.