Просечна зарада (бруто) обрачуната за април 2018. године износила је 67.901 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.117 динара.

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада номинално је већа за 6,2%, а реално за 5,0%, док је просечна нето зарада већа за 6,7% номинално, а за 5,5% реално.

Просечна нето зарада за април 2018. године износила је 416 евра[1].

1. Просечне зараде, април 2018.

                                                                                                                                                                                                        РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

IV 2018.

I–IV 2018.

IV 2018.

I–IV 2018.

Република Србија – укупно

67 901

67 863

49 117

49 095

 

 

 

 

 

Зараде запослених у радном односу

68 294

68 240

49 421

49 387

Зараде запослених ван радног односа

46 235

46 570

32 403

32 640

 

 

 

 

 

Зараде запослених у правним лицима

71 938

71 811

52 093

52 011

Зараде предузетника и запослених код њих

36 994

37 294

26 336

26 524

 

 

 

 

 

Зараде у јавном сектору

76 970

76 855

55 450

55 371

Зараде ван јавног сектора

63 342

63 275

45 934

45 894

 

2. Индекси зарада[2]

 

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

IV 2018.

III 2018.

IV 2018.

Æ 2017.

IV 2018.

IV 2017.

I–IV 2018.

I–IV 2017.

IV 2018.

III 2018.

IV 2018.

Æ 2017.

IV 2018.

IV 2017.

I–IV 2018.

I–IV 2017.

Номинални индекси

99,5

104,9

106,2

105,3

99,4

105,4

106,7

105,8

Реални индекси

99,1

103,2

105,0

103,7

99,0

103,7

105,5

104,2

 


 

Методолошка објашњења

 

1. Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

 

2. Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД, са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД, са обрачунатим зарадама.

 

3. Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

– зараде запослених у радном односу, укључујући накнаде за дежурства, за рад ноћу и по сменама, недељом и празником; накнаде за исхрану у току рада и за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство, празници, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, застој у раду који није настао кривицом радника); регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонуси и сл.;

– накнаде за рад запослених ван радног односа (по основу уговора о обављању привремених и повремених послова).

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС број 167 од 25. 6. 2018.


[1] Просечни месечни курс евра преузет је са сајта Народне банке Србије.

[2] Да би се обезбедила упоредивост података приликом рачунања индекса, подаци за 2017. годину добијени су из истог извора и на исти начин као и подаци за 2018. годину.