<

800×600
< <

Просечна
бруто зарада исплаћена
у септембру 2017. године износи 66.438 динарa. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса)
исплаћена у септембру 2017. године износи 48.212 динарa.

У односу на претходни месец просечне бруто и нето зарадe веће су за 2,1% номинално, односно
за 2,0%
реално.

У поређењу са истим месецом прошле године, просечне
бруто и нето зарадe
веће су за 3,6% номинално, односно за 0,4%
реално.

 

Просечне зараде и номинални индекси зарада

Кретање реалних индекса нето зарада

 

IX 2017

  IX   2017

IX 2017

  VIII 2017

IX 2016

 

 

 

 

Бруто,  РСД

66.438

102,1

103,6

Нето,   РСД  

48.212

102,1

103,6

Нето,   ЕУР1)

   404

102,3

107,0

 

На
месечне осцилације индекса просечних зарада (м/м-1) у највећој
мери утиче динамика исплата, док реалнију слику кретања просечних зарада дају
међугодишњи индекси (м/м-12).

 

Напомена: Републички завод за статистику од
1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису
садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

1) Просечни месечни курс
евра преузет је са сајта НБС.
 

 

Просечне
зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, септембар 2017.

            
                     
                     
                     
                     
              РСД

 

Зараде

Зараде
без пореза и доприноса

Регион

IX/2017

I-IX/2017

IX/2017

I-IX/2017

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА

66.438

65.173

48.212

47.320

СРБИЈА
– СЕВЕР

73.601

72.320

53.499

52.599

Београдски
регион

83.322

81.734

60.756

59.570

Регион
Војводине

63.526

62.560

45.979

45.372

СРБИЈА
– ЈУГ

56.877

55.632

41.155

40.273

Регион Шумадије и Западне Србије     

55.665

54.556

40.384

39.582

Регион Јужне и Источне Србије       

58.350

56.928

42.093

41.104

Регион
Косово и Метохија

 

Саопштење РЗС бр. 289/2017