<

800×600
< <

Просечна
бруто зарада исплаћена у октобру 2017. године износи 64.602 динарa. Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у октобру 2017. године износи
46.879 динарa.

У односу на претходни месец просечне бруто и нето
зарадe мање су за 2,8% номинално, односно за 3,0% реално.

У поређењу са истим месецом прошле године
просечне бруто и нето зарадe веће су за 3,5% номинално, односно за 0,7% реално.

 

Просечне зараде и номинални индекси зарада

Кретање реалних индекса нето зарада

 

X 2017.

 X  2017.

X 2017.

  
IX 2017.

X 2016.

 

 

 

 

Бруто, 
РСД

64.602

97,2

103,5

Нето,  
РСД  

46.879

97,2

103,5

Нето,  
ЕУР1)

  393

97,2

106,9

 

На месечне осцилације индекса просечних зарада
(м/м-1) у највећој мери утиче динамика исплата, док реалнију слику кретања
просечних зарада дају међугодишњи индекси (м/м-12).

 

Напомена: Републички завод за
статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако
да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

1) Просечни месечни курс
евра преузет је са сајта НБС.
 

 

Просечне
зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, октобар 2017.

            
                     
                     
                     
                     
    РСД

 

Зараде

Зараде без
пореза и доприноса

Регион

X/2017.

I–X/2017.

X/2017.

I–X/2017.

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА

64.602

65.115

46.879

47.276

СРБИЈА
– СЕВЕР

71.359

72.223

51.847

52.524

Београдски
регион

80.304

81.590

58.359

59.448

Регион
Војводине

62.032

62.507

45.057

45.341

СРБИЈА
– ЈУГ

55.553

55.624

40.228

40.268

Регион
Шумадије и Западне Србије     

54.556

54.556

39.579

39.582

Регион
Јужне и Источне Србије       

56.756

56.911

41.011

41.095

Регион
Косово и Метохија

Саопштење РЗС бр. 317/2017

 

Обавештење: Републички
завод за статистику ће почев од 2018. године просечне зараде рачунати на основу
података Пореске управе.