Просечна бруто зарада исплаћена у мају 2017. године износи 64.860 динара. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у мају 2017. године износи 47.136 динарa.

У односу на претходни месец, просечне бруто и нето зарадe мање су за 5,0% номинално, односно за 4,5% реално.

У поређењу са истим месецом прошле године, просечне бруто и нето зарадe веће су за 7,2% номинално, односно за 3,6% реално.

 

 

Просечне зараде и номинални индекси зарада

Кретање реалних индекса нето зарада

 

V 2017

V 2017

V 2017

IV 2017

V 2016

 

 

 

 

Бруто,РСД

64.860

95,0

107,2

Нето, РСД

47.136

95,0

107,2

Нето, ЕУР1)

383

95,4

107,1

 

 

На месечне осцилације индекса просечних зарада (м/м-1) у највећој мери утиче динамика исплата, док реалнију слику кретања просечних зарада дају међугодишњи индекси (м/м-12).

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

1) Просечни месечни курс евра преузет је са сајта НБС.
 

 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, мај 2017.

                                                                                                                   РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

V/2017

I-V/2017

V/2017

I-V/2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

64.860

64.179

47.136

46.618

СРБИЈА – СЕВЕР

71.972

71.237

52.401

51.829

Београдски регион

82.376

80.831

60.186

58.916

Регион Војводине

61.176

61.271

44.323

44.467

СРБИЈА – ЈУГ

55.361

54.748

40.102

39.657

Регион Шумадије и Западне Србије

54.150

53.736

39.271

39.007

Регион Јужне и Источне Србије

56.822

55.963

41.105

40.437

Регион Косово и Метохија

 

Саопштење РЗС бр. 166/2017