Просечна бруто зарада исплаћена у јулу 2017. године износи 66.251 динар. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у јулу 2017. године износи 48.101 динар.

У односу на претходни месец просечна бруто зарада је номинално мања за 2,4%, а реално је мања за 2,0%, док је просечна нето зарада мања за 2,3% номинално и за 1,9% реално.

У поређењу са истим месецом прошле године, просечна бруто зарада номинално је већа за 4,0%, а реално је већа за 0,8%, док је просечна нето зарада већа за 3,9% номинално и за 0,7% реално.
 

Просечне зараде и номинални индекси зарада

Кретање реалних индекса нето зарада

VII2017

VII2017

VII2017

VI2017

VII 2016

Бруто,РСД

66.251

97,6

104,0

Нето,РСД

48.101

97,7

103,9

Нето,ЕУР1)

399

99,0

106,5

 

 

На месечне осцилације индекса просечних зарада (м/м-1) у највећој мери утиче динамика исплата, док реалнију слику кретања просечних зарада дају међугодишњи индекси (м/м-12).

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

1) Просечни месечни курс евра преузет је са сајта НБС.
 

 

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, у јулу 2017. године

                                                                                                                   РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

Регион

VII/2017

I-VII/2017

VII/2017

I-VII/2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

66.251

65.003

48.101

47.206

СРБИЈА – СЕВЕР

73.387

72.127

53.409

52.474

Београдски регион

82.879

81.584

60.506

59.464

Регион Војводине

63.593

62.319

46.087

45.224

СРБИЈА – ЈУГ

56.741

55.491

41.028

40.174

Регион Шумадије и Западне Србије

55.472

54.397

40.233

39.473

Регион Јужне и Источне Србије

58.268

56.805

41.985

41.016

Регион Косово и Метохија

 

Саопштење РЗС бр. 229/2017