<800×600
<<

Prosečna zarada (bruto) obračunata za
januar 2018. godine iznosila je 69.218 dinara, dok je prosečna zarada bez
poreza i doprinosa (neto) iznosila 50.048 dinara.

U odnosu na prethodni mesec, prosečna
bruto zarada nominalno je veća za 2,2%, a realno za 1,9%, dok je prosečna neto
zarada nominalno veća za 2,7%, a realno za 2,4%.

U odnosu na isti mesec prethodne godine,
prosečna bruto zarada nominalno je veća za 6,8%, a realno za 4,8%, dok je
prosečna neto zarada veća za 7,2% nominalno, a za 5,2% realno.

Medijalna bruto zarada iznosila je 53.276
dinara, dok je medijalna neto zarada iznosila 38.721 dinar.

Prosečna neto zarada za januar 2018.
godine iznosila je 422 evra, dok je za januar 2017. iznosila 376 evra[1].

 

1.    
Prosečne zarade, januar 2018. godine  

 
                     
                     
                     
                     
              RSD

 

Zarade

Zarade bez poreza i
doprinosa

I 2018.

I 2018.

Republika
Srbija – ukupno

69.218

50.048

Zarade
zaposlenih u radnom odnosu

69.581

50.328

Zarade
zaposlenih van radnog odnosa

47.304

33.155

Zarade
zaposlenih u pravnim licima

73.157

52.959

Zarade
preduzetnika i zaposlenih kod njih

38.444

27.305

Zarade
u javnom sektoru

78.582

56.585

Zarade
van javnog sektora

64.394

46.681

 

 

 

 

2.
Indeksi zarada[2]

 

 

Zarade

Zarade
bez poreza i doprinosa

I 2018.

XII 2017.

I 2018.

I 2017.

I 2018.

XII 2017.

I 2018.

I 2017.

Nominalni
indeksi

102,2

106,8

102,7

107,2

Realni
indeksi

101,9

104,8

102,4

105,2[1]
Prosečni mesečni kurs evra preuzet je sa sajta NBS.

[2]
Da bi se obezbedila uporedivost podataka prilikom računanja indeksa, podaci za 2017.
godinu dobijeni su iz istog izvora i na isti način kao i podaci za 2018.
godinu.

 

 

Metodološka
objašnjenja

1. Izvor
podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na
podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD).
Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni
mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time
equivalent – FTE
).

 

2. Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji
su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim
zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih
za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti dostavili Poreskoj upravi
elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD, sa obračunatim
zaradama.

 

3. Definicija
zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa
Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se
podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i
doprinosi.

Zaradu čine:

– zarade zaposlenih u radnom odnosu,
uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom;
naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor,
plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog
usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje
godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;

– naknade za rad zaposlenih van radnog
odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu
ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova
zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom
putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka
na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom
prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade
troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog
oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se
ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999.
godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni
nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

Saopštenje RZS broj 075 od 26. 3. 2018.