Просечна зарада (бруто) обрачуната за фебруар 2018. године износила је 66.084 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 47.819 динара.

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада номинално је већа за 5,6%, а реално за 4,0%, док је просечна нето зарада већа за 6,0% номинално, а за 4,4% реално.

У односу на претходни месец, просечна бруто и нето зарада номинално је мања за 4,5%, а реално за 4,8%.

Медијална бруто зарада износила је 51.702 динара, док је медијална нето зарада износила 37.610 динарa.

Просечна нето зарада за фебруар 2018. године износила је 404 евра, док је за фебруар 2017. износила 364 евра[1].

 

Просечне зараде, фебруар 2018. године

                                                                                                                                                РСД

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

II 2018.

I-II 2018.

II 2018.

I-II 2018.

 

 

 

 

 

Република Србија – укупно

66 084

67 646

47 819

48 930

 

 

 

 

 

Зараде запослених у радном односу

66 451

68 012

48 102

49 212

Зараде запослених ван радног односа

45 183

46 210

31 669

32 389

 

 

 

 

 

Зараде запослених у правним лицима

69 938

71 543

50 664

51 808

Зараде предузетника и запослених код њих

36 196

37 313

25 755

26 525

 

 

 

 

 

Зараде у јавном сектору

75 171

76 873

54 182

55 381

Зараде ван јавног сектора

61 417

62 900

44 550

45 612

 

2. Индекси зарада[2]

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

II 2018.

I 2018.

II 2018.

Æ 2017.

II 2018.

II 2017.

I-II 2018.

I-II 2017.

II 2018.

I 2018.

II 2018.

Æ 2017.

II 2018.

II 2017.

I-II 2018.

I-II 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинални индекси

95,5

102,1

105,6

106,2

95,5

102,6

106,0

106,6

Реални индекси

95,2

101,1

104,0

104,4

95,2

101,6

104,4

104,8

 


[1] Просечни месечни курс евра преузет је са сајта НБС.

[2] Да би се обезбедила упоредивост података приликом рачунања индекса, подаци за 2017. годину добијени су из истог извора и на исти начин као и подаци за 2018. годину.

 

 

Методолошка објашњења

1. Извор података

Истраживање о зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent – FTE).

 

2. Обухват

Обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД, са обрачунатим зарадама.

Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен образац пореске пријаве ППП-ПД, са обрачунатим зарадама.

 

3. Дефиниција зараде

У истраживању о зарадама (у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана) под зарадом се подразумевају све исплате запосленима на које се плаћају припадајући порези и доприноси.

Зараду чине:

– зараде запослених у радном односу, укључујући накнаде за дежурства, за рад ноћу и по сменама, недељом и празником; накнаде за исхрану у току рада и за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћено одсуство, празници, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, застој у раду који није настао кривицом радника); регрес за коришћење годишњег одмора, награде, бонуси и сл.;

– накнаде за рад запослених ван радног односа (по основу уговора о обављању привремених и повремених послова).

Зарадом се не сматрају накнаде по основу уговора о делу, накнаде за боловања дужа од 30 дана, накнаде трошкова запосленима за долазак на посао и одлазак са посла, за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за смештај и исхрану током рада и боравка на терену, отпремнине запосленима при одласку у пензију или за чијим је радом престала потреба, једнократне накнаде у складу са социјалним програмом, накнаде трошкова погребних услуга и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења, јубиларне награде, солидарне помоћи, као ни остала примања за која се не плаћају порези и доприноси.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС број 102 од 25. 4. 2018.