<

< <

Просечна бруто зарада исплаћена у
децембру 2017. године износи 74.887 динара. Просечна нето зарада (без пореза и
доприноса) исплаћена у децембру 2017. године износи 54.344 динарa.

У односу на претходни месец просечна бруто зарадa номинално
и реално je већa за 14,1%,
док је просечна нето зарада номинално и реално већа за 14,2%.

У односу на исти месец претходне године просечне
бруто и нето зараде номинално су веће за 1,7%, а реално су мање за 1,3%.

Просечне зараде и номинални индекси зарада

Кретање реалних индекса нето зарада

 

XII 2017.

 XII  2017.

XII 2017.

  XI   2017.

XII 2016.

 

 

 

 

Бруто,  РСД

74.887

114,1

101,7

Нето,   РСД  

54.344

114,2

101,7

Нето,   ЕУР1)

  456

114,0

105,3

 

Раст зарада исплаћених у децембру, у односу на
новембар 2017. године,
резултат је пре свега динамике исплата. Наиме, традиционално се крајем децембра,
због новогодишњих и божићних празника, исплаћују зараде које би иначе биле
исплаћене почетком јануара. Поред тога, крајем године се врше и исплате
заосталих зарада, као и годишњих и кварталних бонуса, што је такође утицало на
раст зарада исплаћених у децембру 2017. године.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не
располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у
обухвату података за Републику Србију (укупно). 

1) Просечни месечни курс
евра преузет је са сајта НБС.

   
Просечне
зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, децембар 2017.

            
                     
                     
                     
                     
    РСД

 

Зараде

Зараде
без пореза и доприноса

Регион

XII/2017.

I–XII/2017.

XII/2017.

I–XII/2017.

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА

74.887

65.976

54.344

47.893

СРБИЈА
– СЕВЕР

84.919

73.322

61.725

53.312

Београдски
регион

93.567

82.557

68.207

60.142

Регион
Војводине

75.848

63.726

54.926

46.215

СРБИЈА
– ЈУГ

61.370

56.154

44.399

40.649

Регион Шумадије и Западне Србије     

61.319

55.173

44.444

40.024

Регион Јужне и Источне Србије       

61.432

57.338

44.344

41.402

Регион
Косово и Метохија

  

Саопштење РЗС бр. 16/2018

 

Обавештење: Републички завод за статистику ће, почев од 2018.
године, просечне зараде рачунати на основу података из
евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и
нову методологију, месечна bold;“>саопштења о
просечним зарадама објављиваће се убудуће 55 дана по истеку месеца на који се
зараде односе. Дакле, просечне зараде за јануар биће објављене 26. марта 2018.
године.

Детаљније
информације о изменама обрачуна просечне зараде и примени нове методологије
биће доступне на веб-сајту РЗС-а 26. фебруара 2018. године.