<

Просечна бруто зарада исплаћена у августу 2017. године износи износи 65.094 динарa. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у августу 2017. године износи 47.220 динарa. 
У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је мања за 1,7%, а реално је мања за 1,9%, док је просечна нето зарада мања за 1,8% номинално и за 2,0% реално.
У поређењу са истим месецом прошле године, просечна бруто зарада номинално је већа за 4,2%, а реално је већа за 1,7%, док је просечна нето зарада већа за 4,3% номинално и за 1,8% реално.

Просечне зараде и номинални индекси зарада

 

VIII 2017

 VIII 2017

 VIII 2017

   VII 
2017

 VIII 2016

 

 

 

 

Бруто,  РСД

65.094

98,3

104,2

Нето,   РСД  

47.220

98,2

104,3

Нето,   ЕУР1)

   395

98,9

107,5

 

На месечне осцилације индекса просечних зарада (м/м-1) у највећој мери утиче динамика исплата, док реалнију слику кретања просечних зарада дају међугодишњи индекси (м/м-12).

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 1) Просечни месечни курс евра преузет је са сајта НБС.

 

Просечне
зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, август 2017.
            РСД

 

Зараде

Зараде
без пореза и доприноса

Регион

VIII/2017

I-VIII/2017

VIII/2017

I-VIII/2017

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА

65.094

65.014

47.220

47.208

СРБИЈА
– СЕВЕР

72.386

72.160

52.577

52.487

Београдски
регион

81.191

81.535

59.128

59.422

Регион
Војводине

63.276

62.439

45.799

45.296

СРБИЈА
– ЈУГ

55.374

55.476

40.080

40.162

Регион Шумадије и Западне Србије     

54.548

54.416

39.539

39.481

Регион Јужне и Источне Србије       

56.372

56.751

40.734

40.981

Регион
Косово и Метохија

 

Саопштење РЗС бр. 264/2017

800×600
< <