< <

 

Извршни одбор Народне банке Србије донeo je
Одлуку о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2018.
години („Сл. гласник РС” број 111/2017).

Као и ранијих година, и у 2018. години монетарна
политика Народне банке Србије засниваће се на Меморандуму Народне банке Србије
о циљању (таргетирању) инфлације, као монетарној стратегији, и Меморандуму
Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2020. године.

Циљ
монетарне политике
Народне банке Србије изражен је нумерички – као годишња процентуална промена индекса потрошачких цена, при чему у 2018. години износи 3,0% ± 1,5 п. п. Утврђени циљ
за инфлацију Народна банка Србије настојаће да оствари помоћу:

1) основног инструмента монетарне политике –
каматне стопе која се примењује у спровођењу главних операција на отвореном
тржишту, коју ће Народна банка Србије и у 2018. години мењати доследно и
предвидиво, узимајући у обзир пројекцију инфлације, економска кретања у домаћем
и међународном окружењу, као и утицај те промене на финансијску стабилност;

2) по потреби, и других инструмената из своје
надлежности како би остварила циљ за инфлацију у средњем року, водећи рачуна и
о стабилности и о отпорности финансијског система.

Осим наведеног, Народна банка Србије наставиће да
спроводи режим руковођено пливајућег
девизног курса
. Интервенције на девизном тржишту спроводиће ради смањења
прекомерних краткорочних осцилација девизног курса, очувања ценовне и
финансијске стабилности и одржавања адекватног нивоа девизних резерви.

Поред инструмената монетарне политике, Народна
банка Србије на располагању има и:

1) инструменте макропруденцијалне политике,
којима, не доводећи у питање остварење основног циља, доприноси очувању и
јачању стабилности финансијског система, и

2) спровођење редовног тестирања отпорности
финансијског система на потенцијалне макроекономске ризике.

Избор специфичног макропруденцијалног инструмента
део је ширег процеса идентификације и мерења системског ризика, који ће
наставити да се унапређује, при чему ће Народна банка Србије доносити одлуке
монетарне политике и предузимати активности из области микропруденцијалне и
макропруденцијалне политике на начин који обезбеђује одржавањe ниске и стабилне
инфлације, очувањe финансијске стабилности, као и подршку спровођењу економске
политике Владе Републике Србије.

Када
су у питању проблематични кредити
, примена донете стратегије за њихово решавање резултирала
је знатним падом учешћа проблематичних кредита у укупним кредитима банака, a
наставиће да доприноси и њиховом даљем паду у 2018. години. То би требало
додатно да допринесе расту кредитне активности, јачању кредитног канала и
ефикаснијој трансмисији мера монетарне политике на реални сектор.

Такође, Народна банка ће током 2018. године:

1) задржати опрезност у доношењу одлука монетарне
политике, уважавајући неизвесности које долазе из међународног окружења, и

2) наставити да, у условима ниске и предвидиве
инфлације и релативно стабилног девизног курса, спроводи стратегију
динаризације како би се смањила изложеност привреде, становништва и државе
валутном ризику, а истовремено и повећала ефикасност инструмената монетарне
политике.

Делујући транспарентно и одговорно према јавности
ради усидравања инфлационих очекивања у границама циља, Народна банка Србије
комуницираће с јавношћу на следеће начине: а) саопштењима за јавност, б)
конференцијама за штампу, в) извештајем о инфлацији, г) извештајем о
стабилности финансијског система и д) другим публикацијама