<<

 

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je
Odluku o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2018.
godini („Sl. glasnik RS” broj 111/2017).

Kao i ranijih godina, i u 2018. godini monetarna
politika Narodne banke Srbije zasnivaće se na Memorandumu Narodne banke Srbije
o ciljanju (targetiranju) inflacije, kao monetarnoj strategiji, i Memorandumu
Narodne banke Srbije o ciljanim stopama inflacije do 2020. godine.

Cilj
monetarne politike
Narodne banke Srbije izražen je numerički – kao godišnja procentualna promena indeksa potrošačkih cena, pri čemu u 2018. godini iznosi 3,0% ± 1,5 p. p. Utvrđeni cilj
za inflaciju Narodna banka Srbije nastojaće da ostvari pomoću:

1) osnovnog instrumenta monetarne politike –
kamatne stope koja se primenjuje u sprovođenju glavnih operacija na otvorenom
tržištu, koju će Narodna banka Srbije i u 2018. godini menjati dosledno i
predvidivo, uzimajući u obzir projekciju inflacije, ekonomska kretanja u domaćem
i međunarodnom okruženju, kao i uticaj te promene na finansijsku stabilnost;

2) po potrebi, i drugih instrumenata iz svoje
nadležnosti kako bi ostvarila cilj za inflaciju u srednjem roku, vodeći računa i
o stabilnosti i o otpornosti finansijskog sistema.

Osim navedenog, Narodna banka Srbije nastaviće da
sprovodi režim rukovođeno plivajućeg
deviznog kursa
. Intervencije na deviznom tržištu sprovodiće radi smanjenja
prekomernih kratkoročnih oscilacija deviznog kursa, očuvanja cenovne i
finansijske stabilnosti i održavanja adekvatnog nivoa deviznih rezervi.

Pored instrumenata monetarne politike, Narodna
banka Srbije na raspolaganju ima i:

1) instrumente makroprudencijalne politike,
kojima, ne dovodeći u pitanje ostvarenje osnovnog cilja, doprinosi očuvanju i
jačanju stabilnosti finansijskog sistema, i

2) sprovođenje redovnog testiranja otpornosti
finansijskog sistema na potencijalne makroekonomske rizike.

Izbor specifičnog makroprudencijalnog instrumenta
deo je šireg procesa identifikacije i merenja sistemskog rizika, koji će
nastaviti da se unapređuje, pri čemu će Narodna banka Srbije donositi odluke
monetarne politike i preduzimati aktivnosti iz oblasti mikroprudencijalne i
makroprudencijalne politike na način koji obezbeđuje održavanje niske i stabilne
inflacije, očuvanje finansijske stabilnosti, kao i podršku sprovođenju ekonomske
politike Vlade Republike Srbije.

Kada
su u pitanju problematični krediti
, primena donete strategije za njihovo rešavanje rezultirala
je znatnim padom učešća problematičnih kredita u ukupnim kreditima banaka, a
nastaviće da doprinosi i njihovom daljem padu u 2018. godini. To bi trebalo
dodatno da doprinese rastu kreditne aktivnosti, jačanju kreditnog kanala i
efikasnijoj transmisiji mera monetarne politike na realni sektor.

Takođe, Narodna banka će tokom 2018. godine:

1) zadržati opreznost u donošenju odluka monetarne
politike, uvažavajući neizvesnosti koje dolaze iz međunarodnog okruženja, i

2) nastaviti da, u uslovima niske i predvidive
inflacije i relativno stabilnog deviznog kursa, sprovodi strategiju
dinarizacije kako bi se smanjila izloženost privrede, stanovništva i države
valutnom riziku, a istovremeno i povećala efikasnost instrumenata monetarne
politike.

Delujući transparentno i odgovorno prema javnosti
radi usidravanja inflacionih očekivanja u granicama cilja, Narodna banka Srbije
komuniciraće s javnošću na sledeće načine: a) saopštenjima za javnost, b)
konferencijama za štampu, v) izveštajem o inflaciji, g) izveštajem o
stabilnosti finansijskog sistema i d) drugim publikacijama