У „Сл. гласнику РС“, број 135/2014 објављена је Одлука о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2015. години (у даљем тексту: Програм), која ступа на снагу 1. јануара 2015. године. Програм се заснива на:

1) Закону о Народној банци Србије, према коме је основни циљ монетарне политике постизање и одржавање средњорочне стабилности цена, чиме се доприноси очувању стабилности финансијског система и остваривању одрживог економског раста,

2) Меморандуму Народне банке Србије о монетарној стратегији, који је усвојен на седници Монетарног одбора Народне банке Србије 22. децембра 2008. године, и

3) Меморандуму Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2016. године, који је усвојен је на седници Извршног одбора Народне банке Србије 18. октобра 2013. године.

У Програму се каже:

– Циљ монетарне политике Народне банке Србије изражен је нумерички – као годишња процентуална промена индекса потрошачких цена, и износи 4,0% ± 1,5 п.п. у 2015. години. Постављени циљ је изнад нивоа квантитативне дефиниције ценовне стабилности и нивоа циљане инфлације у развијеним земљама (2,0% или 2,5%) будући да је заснован на оцени да у овом периоду неће бити завршене структурне реформе и либерализација цена, тј. номинална, реална и структурна конвергенција према Европској унији;

– Народна банка Србије настојаће да циљ утврђен за инфлацију оствари помоћу основног инструмента монетарне политике – каматне стопе, која се примењује у спровођењу главних операција на отвореном тржишту. Висина те стопе мењаће се на доследан и предвидив начин, зависно од економских кретања и пројекције инфлације, узимајући у обзир и њен утицај на финансијску стабилност. Поред тога, Народна банка Србије ће користити и све друге инструменте из своје надлежности да би се циљ утврђен за инфлацију остварио на средњи рок;

– Народна банка Србије наставиће да спроводи режим руковођено пливајућег девизног курса. Интервенције на девизном тржишту Народна банка Србије ће спроводити ради смањења прекомерних краткорочних осцилација девизног курса, као и ради очувања стабилности финансијског система и одржавања адекватног нивоа девизних резерви;

– Народна банка Србије, поред инструмената монетарне политике, на располагању има и макропруденцијалне инструменте којима доприноси очувању и јачању стабилности финансијског система. Народна банка Србије ће, ради бољег сагледавања макро-финансијских веза, наставити редовно тестирање отпорности система на потенцијална неповољна макроекономска кретања, које ће служити као један од основа за оцену стабилности банкарског сектора;

– У режиму циљања инфлације важна је координација монетарне и фискалне политике. Влада Републике Србије се Споразумом о циљању (таргетирању) инфлације обавезала да ће спроводити одрживу и предвидиву фискалну политику (Споразум Народне банке Србије и Владе Републике Србије о циљању – таргетирању инфлације закључен је 24. децембра 2008. године). Народна банка Србије очекује да ће до сада усвојене и најављене мере фискалне консолидације и структурних реформи у 2015. години, као и наставак сарадње с Међународним монетарним фондом, допринети смањењу изложености домаће економије на екстерне ризике и тиме олакшати одржавање ниске и стабилне инфлације;

– Народна банка Србије ће наставити да спроводи стратегију динаризације како би се повећала ефикасност трансмисионог механизма монетарне политике и смањила осетљивост привреде и становништва на промене курса динара;

– У случају да одступање инфлације од утврђеног циља траје дуже од шест узастопних месеци Народна банка Србије ће Владу Републике Србије писмено обавестити о разлозима тог одступања, мерама које је потребно предузети и времену у ком се очекује да ће се инфлација вратити у циљани распон;

– Делујући транспарентно и одговорно према јавности, с циљем одржавања инфлационих очекивања око нивоа циљане инфлације, Народна банка Србије ће комуницирати с јавношћу на следећи начин: а) саопштењима за јавност, б) конференцијама за штампу, в) извештајем о инфлацији, г) извештајем о стабилности финансијског система и д) другим публикацијама.