U „Sl. glasniku RS“, broj 135/2014 objavljena je Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2015. godini (u daljem tekstu: Program), koja stupa na snagu 1. januara 2015. godine. Program se zasniva na:

1) Zakonu o Narodnoj banci Srbije, prema kome je osnovni cilj monetarne politike postizanje i održavanje srednjoročne stabilnosti cena, čime se doprinosi očuvanju stabilnosti finansijskog sistema i ostvarivanju održivog ekonomskog rasta,

2) Memorandumu Narodne banke Srbije o monetarnoj strategiji, koji je usvojen na sednici Monetarnog odbora Narodne banke Srbije 22. decembra 2008. godine, i

3) Memorandumu Narodne banke Srbije o ciljanim stopama inflacije do 2016. godine, koji je usvojen je na sednici Izvršnog odbora Narodne banke Srbije 18. oktobra 2013. godine.

U Programu se kaže:

– Cilj monetarne politike Narodne banke Srbije izražen je numerički – kao godišnja procentualna promena indeksa potrošačkih cena, i iznosi 4,0% ± 1,5 p.p. u 2015. godini. Postavljeni cilj je iznad nivoa kvantitativne definicije cenovne stabilnosti i nivoa ciljane inflacije u razvijenim zemljama (2,0% ili 2,5%) budući da je zasnovan na oceni da u ovom periodu neće biti završene strukturne reforme i liberalizacija cena, tj. nominalna, realna i strukturna konvergencija prema Evropskoj uniji;

– Narodna banka Srbije nastojaće da cilj utvrđen za inflaciju ostvari pomoću osnovnog instrumenta monetarne politike – kamatne stope, koja se primenjuje u sprovođenju glavnih operacija na otvorenom tržištu. Visina te stope menjaće se na dosledan i predvidiv način, zavisno od ekonomskih kretanja i projekcije inflacije, uzimajući u obzir i njen uticaj na finansijsku stabilnost. Pored toga, Narodna banka Srbije će koristiti i sve druge instrumente iz svoje nadležnosti da bi se cilj utvrđen za inflaciju ostvario na srednji rok;

– Narodna banka Srbije nastaviće da sprovodi režim rukovođeno plivajućeg deviznog kursa. Intervencije na deviznom tržištu Narodna banka Srbije će sprovoditi radi smanjenja prekomernih kratkoročnih oscilacija deviznog kursa, kao i radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i održavanja adekvatnog nivoa deviznih rezervi;

– Narodna banka Srbije, pored instrumenata monetarne politike, na raspolaganju ima i makroprudencijalne instrumente kojima doprinosi očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema. Narodna banka Srbije će, radi boljeg sagledavanja makro-finansijskih veza, nastaviti redovno testiranje otpornosti sistema na potencijalna nepovoljna makroekonomska kretanja, koje će služiti kao jedan od osnova za ocenu stabilnosti bankarskog sektora;

– U režimu ciljanja inflacije važna je koordinacija monetarne i fiskalne politike. Vlada Republike Srbije se Sporazumom o ciljanju (targetiranju) inflacije obavezala da će sprovoditi održivu i predvidivu fiskalnu politiku (Sporazum Narodne banke Srbije iVlade Republike Srbije o ciljanju – targetiranju inflacije zaključen je 24. decembra2008. godine). Narodna banka Srbije očekuje da će do sada usvojene i najavljene mere fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi u 2015. godini, kao i nastavak saradnje s Međunarodnim monetarnim fondom, doprineti smanjenju izloženosti domaće ekonomije na eksterne rizike i time olakšati održavanje niske i stabilne inflacije;

– Narodna banka Srbije će nastaviti da sprovodi strategiju dinarizacije kako bi se povećala efikasnost transmisionog mehanizma monetarne politike i smanjila osetljivost privrede i stanovništva na promene kursa dinara;

– U slučaju da odstupanje inflacije od utvrđenog cilja traje duže od šest uzastopnih meseci Narodna banka Srbije će Vladu Republike Srbije pismeno obavestiti o razlozima tog odstupanja, merama koje je potrebno preduzeti i vremenu u kom se očekuje da će se inflacija vratiti u ciljani raspon;

– Delujući transparentno i odgovorno prema javnosti, s ciljem održavanja inflacionih očekivanja oko nivoa ciljane inflacije, Narodna banka Srbije će komunicirati s javnošću na sledeći način: a) saopštenjima za javnost, b) konferencijama za štampu, v) izveštajem o inflaciji, g) izveštajem o stabilnosti finansijskog sistema i d) drugim publikacijama.