Агенција за привредне регистре обавештава све обвезнике примене Закона о рачуноводству, да је Министарство финансија дало препоруку Агенцији за привредне регистре да, изузетно, рок за достављање извештаја за статистичке и друге потребе за 2014. годину, буде продужен до 31. марта 2015. године.

Продужење рока за достављање извештаја за статистичке и друге потребе условиле су објективне околности које прате успостављање веома сложеног Посебног информационог система Агенције, који треба да подржи потпуно електронску комуникацију са обвезницима примене Закона о рачуноводству, који је прописао:

•             потпуно нови систем финансијског извештавања чије ближе уређивање прати 30 подзаконских аката,

•             потпуну трaнспарентност свих финансијских извештаја и документације,

•             финансијски извештај као електронски документ потписан квалификованим електронским потписом законског заступника,

•             достављање финансијских извештаја и документације Агенцији искључиво у електронском облику.

Сложеност овог система повећава и одредба Закона о рачуноводству која прописује да микро правна лица могу, и у 2015. години, своје извештаје за статистичке и друге потребе и финансијске извештаје с документацијом, да доставе и у:

•             хибридном облику (електронском и папирном облику истовремено), односно у електронском облику али без квалификованог електронског потписа законског заступника, који те извештаје потписује својеручним потписом и Агенцији доставља поштом, и

•             само у папирном облику, које законски заступник потписује својеручним потписом и Агенцији доставља поштом.

Агенција ће потпуну функционалност Посебног информационог система обезбедити до 28. фебруара 2015. године, и заједно с Техничким упутством за његову примену, обвезницима примене Закона о рачуноводству ставити на располагање.

На крају, подсећамо и да, према доступним информацијама, знатан број обвезника примене Закона о рачуноводству још увек није обезбедио квалификовани електронски потпис законског заступника, па је продужењем рока остављено додатно време да ту обавезу испуне.