Поводом одредби члана 70. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/2015 и 106/2016 – аутентично тумачење – даље: Закон), а у вези са достављањем решења о извршењу јавном извршитељу са копијом исправа потребних да спроведе извршење, као и поводом одредби члана 59. став 4. истог закона којим је прописано да се предлог за извршење подноси у најмање 4 примерка, Привредни суд у Београду дао је следеће обавештење:

„Имајући у виду претходно наведене одредбе Закона, у досадашњем раду Извршног одељења овог Суда је приликом примене напред наведених одредби Закона примећено да достављање 4 примерка предлога за извршење знатно успорава поступак спровођења извршења.

Наиме, како се у циљу успешног спровођења извршења исто одређује на више предмета и средстава извршења, то је потребан већи број примерака решења о извршењу ради достављања и уписа истих код других надлежних органа (РГЗ, АПР и сл.), а све у циљу даљег спровођења извршења, услед чега достављени број примерака (4) није довољан.

Израда копија исправа потребних да се спроведе извршење, које нису постављене у довољном броју примерака, због великог обима посла и недостатка ресурса знатно успорава рад Суда, а самим тим доводи и до успоравања самог поступка извршења.

Из наведеног, а у циљу убрзања извршног поступка, ПОТРЕБНО ЈЕ да се предлози за извршење достављају у најмање 6 примерака.”