Привредна друштва су дужна да региструју адресу за пријем електронске поште. Ову обавезу, уз остале новине, прописује Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, који је ступио на снагу 8. јуна ове године.

Регистрација имејл-адресе и до сада је била могућа, али ће убудуће то бити законска обавеза коју ће привредни субјекти морати да региструју у АПР-у без плаћања накнаде. Већ регистрована привредна друштва, предузетници, представништва и огранци страних привредних друштава који немају пријављену адресу, за пријем електронске поште дужни су да је региструју у року од годину дана од почетка примене Измена Закона.    

Разлог за увођење ове обавезе јесте почетак електронске регистрације оснивања привредних друштава, планиран за 1. октобар 2018. године. Наиме, на регистровану адресу за пријем електронске поште Агенција ће слати решење о регистрацији у облику електронског документа, са електронским потписом регистратора и временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ, а државни органи, банке и остала правна лица мораће да прихвате овакав облик документа.    

У почетку неће одмах све правне форме моћи да се електронски региструју, већ ће то прво бити омогућено оснивачима једночланих друштава са ограниченом одговорношћу. Када заживи овај пилот пројекат са е-пријавом за једночлана д. о. о, врло брзо ће регистрација „из фотеље” бити омогућена и за остале, компликованије правне форме, за чију је регистрацију потребан већи број докумената.

Изменама и допунама Закона о привредним друштвима уведена је још једна новина – оверу потписа на оснивачком акту, ако је реч о дигитализованом документу, може да замени квалификовани електронски потпис, односно квалификовани електронски печат лица које је овлашћено за оверу потписа, рукописа и преписа, у складу са законом којим се уређује овера потписа, рукописа и преписа. Изменама Закона је, уз то, прецизирано још и да се оснивачки акт и статут, сачињени као електронски односно дигитализовани документи, региструју у електронском облику, у складу са Законом о поступку регистрације.

Тиме је испуњена законска претпоставка за увођење електронске регистрације привредног друштва, која ће, осим уштеде времена за долазак пред шалтер, елиминисати и трошкове оснивача за оверу потписа, док ће накнада за е-регистрацију друштва бити за 20 одсто мања у односу на регистрацију „папирне” пријаве и документације.

Као и код е-регистрације предузетника, за електронску регистрацију једночланог д. о. о. потребно је да подносилац испуни три предуслова. Наиме, за подношење е-пријаве потребно је да подносилац има електронски потпис и читач смарт-картица или USB token, да је у могућности да плати накнаду електронским путем, коришћењем Visa или MasterCard платне картице, као и да има креиран налог на систему за централизовано пријављивање корисника, којем се приступа на сајту АПР-а, преко линка е-Услуге.

Извор: АПР