Privredna društva su dužna da registruju adresu za prijem elektronske pošte. Ovu obavezu, uz ostale novine, propisuje Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 8. juna ove godine.

Registracija imejl-adrese i do sada je bila moguća, ali će ubuduće to biti zakonska obaveza koju će privredni subjekti morati da registruju u APR-u bez plaćanja naknade. Već registrovana privredna društva, preduzetnici, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava koji nemaju prijavljenu adresu, za prijem elektronske pošte dužni su da je registruju u roku od godinu dana od početka primene Izmena Zakona.    

Razlog za uvođenje ove obaveze jeste početak elektronske registracije osnivanja privrednih društava, planiran za 1. oktobar 2018. godine. Naime, na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte Agencija će slati rešenje o registraciji u obliku elektronskog dokumenta, sa elektronskim potpisom registratora i vremenskim žigom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, a državni organi, banke i ostala pravna lica moraće da prihvate ovakav oblik dokumenta.    

U početku neće odmah sve pravne forme moći da se elektronski registruju, već će to prvo biti omogućeno osnivačima jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću. Kada zaživi ovaj pilot projekat sa e-prijavom za jednočlana d. o. o, vrlo brzo će registracija „iz fotelje” biti omogućena i za ostale, komplikovanije pravne forme, za čiju je registraciju potreban veći broj dokumenata.

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima uvedena je još jedna novina – overu potpisa na osnivačkom aktu, ako je reč o digitalizovanom dokumentu, može da zameni kvalifikovani elektronski potpis, odnosno kvalifikovani elektronski pečat lica koje je ovlašćeno za overu potpisa, rukopisa i prepisa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, rukopisa i prepisa. Izmenama Zakona je, uz to, precizirano još i da se osnivački akt i statut, sačinjeni kao elektronski odnosno digitalizovani dokumenti, registruju u elektronskom obliku, u skladu sa Zakonom o postupku registracije.

Time je ispunjena zakonska pretpostavka za uvođenje elektronske registracije privrednog društva, koja će, osim uštede vremena za dolazak pred šalter, eliminisati i troškove osnivača za overu potpisa, dok će naknada za e-registraciju društva biti za 20 odsto manja u odnosu na registraciju „papirne” prijave i dokumentacije.

Kao i kod e-registracije preduzetnika, za elektronsku registraciju jednočlanog d. o. o. potrebno je da podnosilac ispuni tri preduslova. Naime, za podnošenje e-prijave potrebno je da podnosilac ima elektronski potpis i čitač smart-kartica ili USB token, da je u mogućnosti da plati naknadu elektronskim putem, korišćenjem Visa ili MasterCard platne kartice, kao i da ima kreiran nalog na sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, kojem se pristupa na sajtu APR-a, preko linka e-Usluge.

Izvor: APR