U Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti  posebna  pažnja posvećena je zaštiti ličnih podataka dece putem interneta, pa je tako uređen je pristanak maloletnog lica u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva.

Više o ovoj temi pisali smo u časopisu Lege Artis Propisi u praksi u tekstu Pristanak lica za obradu podataka o ličnosti prema novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Čini se da je u Zakonu moralo biti regulisano i pitanje pristanka maloletnih lica za obradu ličnih podataka koji se ne odnosi na korišćenje usluga informacionog društva, kako ne bi i dalje postojala potreba za konsultovanjem drugih propisa koji uređuju poslovnu sposobnost maloletnih lica. U tom smislu, relevantne su dve vrste pristanka maloletnih lica:

1) Pristanak maloletnog lica u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva

Maloletna lica koja su navršila 15 godina mogu samostalno da daju pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti pri korišćenju usluga informacionog društva.

Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu njegovih ličnih podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Rukovalac mora da preduzme razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Budući da Zakon ne propisuje konkretne načine na koje bi rukovaoci trebalo da utvrđuju da li maloletna lica imaju preko 15 godina, kao ni načine na koje bi trebalo da prikupljaju pristanak roditelja i da utvrđuju nečije pravo na davanje takvog pristanka, znači da sami rukovaoci moraju da odrede i sistematizuju mehanizme za realizaciju ovih obaveza. Radna grupa u Smernicama napominje da pristup rukovalaca u takvim situacijama mora biti srazmeran informacijama koje prikupljaju, što praktično znači da su dužni da prikupljaju samo ograničene količine informacija, u zavisnosti od svakog konkretnog slučaja.

2) Pristanak maloletnog lica za obradu podataka koja nije u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva

Usluga informacionog društva, jeste svaka usluga koja se uobičajeno pruža uz naknadu, na daljinu, elektronskim sredstvima na zahtev primaoca usluga.

Kao što je već napomenuto, Zakon ne uređuje slučajeve pristanka maloletnog lica na tzv. oflajn–obradu podataka o ličnosti, odnosno na obradu podataka koja nije u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva, tj. pristanak lica na obradu podataka nije uređen tako da uspostavlja jedinstvenu starosnu granicu.

Različiti propisi u Republici Srbiji propisuju različite starosne granice za pojedine pravne poslove i radnje koje mogu da preduzimaju maloletna lica.

Shodno članu 64. Porodičnog zakona  („Sl. glasnik RS”, br. 18/05 i 72/11 – dr. zakon), dete koje nije navršilo 14. godinu života (mlađi maloletnik) može da preduzima pravne poslove kojima pribavlja isključivo prava, pravne poslove kojima ne stiče ni prava ni obaveze i pravne poslove malog značaja.

Dete koje je navršilo 14. godinu života (stariji maloletnik), pored pravnih poslova koje može da preduzme mlađi maloletnik, može da preduzme i sve ostale pravne poslove uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja, odnosno organa starateljstva za zakonom određene pravne poslove.

Navedenim članom Porodičnog zakona dalje je propisano da dete koje je navršilo 15. godinu života može da preduzima pravne poslove kojima upravlja i raspolaže svojom zaradom ili imovinom koju je steklo sopstvenim radom.

Ako se uzmu u obzir zakonske starosne granice maloletnog lica za preduzimanje pojedinih pravnih poslova, moglo bi se poći od pretpostavke da maloletno lice može da dâ svoj pristanak za oflajn–obradu onih podataka o ličnosti koji bi bili neophodni za preduzimanje pravnih radnji koje ova lica po zakonu mogu da preduzimaju. U zavisnosti od starosne granice maloletnog lica koja je propisana za preduzimanje pojedinih pravnih radnji, takav pristanak za oflajn–obradu podataka o ličnosti mogla bi da daju kako maloletna lica sa tako i maloletna lica bez navršenih 14 godina života.

U svakom slučaju, imajući u vidu ograničenu poslovnu sposobnost maloletnih lica propisanu zakonom, može se zaključiti da će u veoma malom broju slučajeva pristanak maloletnog lica (koje nema navršenu 18. godinu života) za oflajn–obradu podataka o ličnosti biti dozvoljen bez saglasnosti roditelja, odnosno organa starateljstva za zakonom određene pravne poslove.

 Redakcija