Uprava za javne nabavke, uz podršku UNDP-a, pripremila je Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke kako bi se kandidatima olakšala priprema za polaganje ispita.

Imajući u vidu da je Priručnik izrađen pre donošenja Zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 14/15) napominjemo da je potrebno imati u vidu ove izmene. Naime, prednost data domaćim ponuđačima i dobrima domaćeg porekla obrađena je u poglavlju 18. Kriterijumi za dodelu ugovora u skladu sa prethodno važećim odredbama. S tim u vezi, prilikom pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke potrebno je imati u vidu da je prednost data domaćim ponuđačima i dobrima domaćeg porekla Zakonom o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama smanjena na 5% kada je kriterijum najniža ponuđena cena, odnosno 5 pondera kada je kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda.

Priručnik možete preuzeti u nastavku u PDF formatu, ili putem linka koji je postavljen u okviru teksta Zakona o javnim nabavkama u bazi propisa :

 
PRIRUČNIK ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE