Управа за јавне набавке, уз подршку УНДП-а, припремила је Приручник за обуку и полагање испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке како би се кандидатима олакшала припрема за полагање испита.

Имајући у виду да је Приручник израђен пре доношења Закона о изменама и допуни Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 14/15) напомињемо да је потребно имати у виду ове измене. Наиме, предност дата домаћим понуђачима и добрима домаћег порекла обрађена је у поглављу 18. Критеријуми за доделу уговора у складу са претходно важећим одредбама. С тим у вези, приликом припреме за полагање испита за службеника за јавне набавке потребно је имати у виду да је предност дата домаћим понуђачима и добрима домаћег порекла Законом о изменама и допуни Закона о јавним набавкама смањена на 5% када је критеријум најнижа понуђена цена, односно 5 пондера када је критеријум економски најповољнија понуда.

Приручник можете преузети у наставку у PDF формату, или путем линка који је постављен у оквиру текста Закона о јавним набавкама у бази прописа :

 
ПРИРУЧНИК ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ