U skladu sa članom 132. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 – u daljem tekstu: Zakon), naručilac je dužan da prikuplja i evidentira podatke o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, te da tromesečni izveštaj o tim nabavkama dostavi u elektronskoj formi Upravi za javne nabavke najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja.

Prema tome, rok zadostavu kvartalnog (tromesečnog) izveštaja za izveštajni period jul–septembar, Upravi za javne nabavke, jeste 10. oktobar 2017. godine.

Sa ciljem instruisanja naručilaca kako da izveštavaju o sprovedenim javnim nabavkama, Uprava za javne nabavke je donela Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 29/2013 – u daljem tekstu: Pravilnik), kojim se bliže uređuje sadržina izveštaja o javnim nabavkama i način vođenja evidencije o javnim nabavkama.

Kvartalni izveštaj se priprema i dostavlja Upravi za javne nabavke u elektronskoj formi, korišćenjem elektronskog sistema za dostavljanje izveštaja (aplikativni softver) Uprave za javne nabavke. Aplikativni softver za vođenje evidencije i dostavljanje kvartalnih izveštaja o javnim nabavkama, koji sadrži obrasce za vođenje evidencije i prateće korisničko uputstvo, dostupni su na internet stranici Uprave za javne nabavke.

 

Izveštaj o javnim nabavkama za period jul–septembar 2017. godine

 

Shodno aplikativnom softveru i korisničkom uputstvu, kvartalni izveštaji naručioca, pa time i kvartalni izveštaj za period jul– septembar 2017. godine, dostavljaju se kroz elektronske obrasce koji su obuhvaćeni aplikativnim softverom, i to:

1) Obrazac A – za evidentiranje podataka o zaključenim ugovorima u sledećim postupcima javnih nabavki: otvoreni, restriktivni, kvalifikacioni, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn i okvirni sporazum;

2) Obrazac A1 za evidentiranje podataka o izmenama ugovora koji se unose u obrazac A;

3) Obrazac A2 – za evidentiranje podataka o izvršenju ugovora koji se unose u obrazac A;

4) Obrazac B – za evidentiranje podataka o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti;

5) Obrazac V1 – za evidentiranje podataka o ishodima postupaka javnih nabavki;

6) Obrazac V2 – za evidentiranje podataka o obustavljenim/poništenim postupcima javnih nabavki;

7) Obrazac G – za evidentiranje podataka o postupcima nabavki na koje nisu primenjivane odredbe Zakona.

Podaci o zaključenim ugovorima koji se evidentiraju u aplikativnom softveru i koji se unose, zavisiće od parametara koji su zadati u okviru samog aplikativnog softvera za svaku vrstu nabavke, te se praktično mogu podeliti u tri grupe:

1. Grupa podataka koja se odnosi na zaključene ugovore u otvorenom, restriktivnom i kvalifikacionom postupku, zatim u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda i pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, kao i u konkure
ntnom dijalogu, konkursu za dizajn i okvirne sporazume.

Ova grupa podataka obuhvaćena je obrascima A, A1 i A2.

U okviru menija aplikativnog softvera, klikom na opciju „Podaci o zaključenim ugovorima”, otvoriće se padajući meni i forma „U postupcima javnih nabavki (osim JNMV)” i „U postupcima javnih nabavki male vrednosti (JNMV).”

Podaci o ugovorima se unose pojedinačno za svaki ugovor koji je zaključen po sprovedenom postupku javne nabavke (i to samo za vrste postupaka koje su napred nabrojane) i unose se u formi „U postupcima javnih nabavki (osim JNMV)”. Dakle, ovde se ne unose podaci o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki male vrednosti i postupcima na koje se Zakon ne primenjuje. Za ove ugovore unose se i podaci koji su navedeni u okviru obrazaca A1 i A2. U okviru ove forme, a prema parametrima koji su zadati u okviru aplikativnog softvera, unose se, između ostalog, i podaci o internom br
oju nabavke, vrsti postupka i pravnom osnovu iz Zakona (da li je sproveden otvoreni postupak, restriktvni i sl., zatim o predmetu nabavke i procenjenoj vrednosti nabavke, kao i podaci o dobavljačima, datumu zaključenja ugovora, ugovorenoj vrednosti, internom broju ugovora i sl.).

2. Grupa podataka koja se odnosi na zaključene ugovore u postupku javne nabavke male vrednosti.

Ova grupa podataka obuvaćena je Obrascem B.

Podaci se unose zbirno, i to posebno za dobra, usluge i radove, za tromesečje za koje se priprema izveštaj.

U okviru menija aplikativnog softvera, klikom na opciju „Podaci o zaključenim ugovorima”, otvoriće se padajući meni i forma „U postupcima javnih nabavki (osim JNMV)” i „U postupcima javnih nabavki male vrednosti (JNMV)”.

Podaci o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama male vrednosti unose se u formu „U postupcima javnih nabavki male vrednosti (JNMV)”.

U ovoj formi se ne navode ni interni brojevi ugovora ni procenjene pojedinačne vrednosti javne nabavke male vrednosti, ni podaci o dobavljačima.

Međutim, u formu za ovu vrstu postupka zbirno se unose podaci o ukupnom broju zaključenih ugovora, ukupnoj procenjenoj vrednosti bez PDV-a svih zaključenih ugovora (zbir svih procenjenih vrednosti posebno za dobra, posebno za usluge, posebno za radove) i ugovorena vrednost svih zaključenih ugovora sa PDV-om i bez PDV-a ugovora (zbir svih ugovorenih vrednosti sa PDV-om i bez PDV-a, posebno za dobra, posebno za usluge, posebno za radove).

3. Grupa podataka koji se odnose na zaključene ugovore u postupcima na koje se Zakon ne primenjuje.

Ova grupa podataka obuhvaćena je obrascem G i naslovljena je kao „Podaci o postupcima na koje se Zakon ne primenjuje”, ali se u suštini u okviru te rubrike popunjavaju podaci o ugovorima koji su zaključeni na osnovu člana 7, člana 39. stav 2. i člana 122. Zakona.

U okviru menija aplikativnog softvera, klikom na opciju „Podaci o postupcima”, otvoriće se padajući meni u okviru koga se nalazi forma „Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje”. U okviru ove forme bira se osnov za izuzeće (član 7, član 39. stav 2. ili član 122. Zakona). Po izboru osnova za izuzeće (primera radi član 39. stav 2. Zakona), za isti se zbirno unosi ukupan broj zaključenih ugovora po tom osnovu, ukupna procenjena vrednost bez PDV-a svih zaključenih ugovora po tom osnovu (zbir svih procenjenih vrednosti za taj osnov izuzeća, bez obzira na to da li se radi o dobrima, uslugama ili radovima), kao i ukupna ugovorena vrednost sa PDV-om i bez PDV-a (zbir svih ugovorenih vrednosti za taj osnov izuzeća – i dobara i usluga i radova).

Ukoliko je u kvartalu bilo više osnova za izuzeće od primene Zakona, za svaki taj osnov posebno se unose podaci na napred opisani način. Na kraju će se u aplikaciji posebno iskazati, između ostalog, i koliki je ukupan broj zaključenih ugovora po osnovu za izuzeće, primera radi iz člana 39. stav 2. i člana 7. Zakona.

Ukoliko je naručilac sprovodio postupke na koje se Zakon ne primenjuje, na primer primenom člana 39. stav 2. Zakona, u obavezi je da te podatke unese u okviru menija aplikativnog softvera, klikom na opciju „Podaci o postupcima”, u formu „Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje, na način opisan u tački 3) Grupa podataka koji se odnose na zaključene ugovore u postupcima na koje se Zakon ne primenjuje.

U slučaju da naručilac nije potpisivao ugovore za sve nabavke koje je sprovodio po ovom osnovu, već je u nekim postupcima plaćanja vršio na osnovu fakture po prihvaćenoj ponudi, smatra se da se i ovi podaci unose u napred navedenu formu i da se prikazuju kao zaključeni ugovori. Ovo stoga što se u ovim slučajevima ne primenjuje Zakon, odakle proizlazi da se primenjuje Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 4
5/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ”, br. 31/93, i „Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) prema kome se prihvatom ponude smatra da je ugovor zaključen (čl. 31. i 39. tog zakona). 

U delu izveštaja „Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje” ne navode se podaci kao što su broj ugovora, pojedinačno procenjene vrednosti i pojedinačno ugovorene vrednosti sa i bez PDV-a, već se iskazuje ukupan broj svih zaključenih ugovora (uključujući i prihvaćene ponude na osnovu kojih su dobijene fakture i izvršena plaćanja) na osnovu člana 39. stav 2. Zakona, ukupna procenjena vrednost za sve postupke po ovom osnovu (zbir svih procenjenih vrednosti po ovom osnovu) i ukupne ugovorene vrednosti iskazane sa PDV-om i bez PDV-a za sve zaključene ugovore po ovom osnovu (zbir svih ugovorenih vrednosti koje su zaključene po ovom osnovu). Dakle, ovde nije važno da li je u pitanju nabavka dobara, usluga ili radova, svi ti iznosi se sabiraju i zajedno iskazuju. Važno je da se iskaže zbir procenjenih i ugovorenih vrednosti po osnovu za izuzeće (npr. po osnovu člana 39. stav 2. Zakona).

Nakon popunjavanja svih neophodnih podataka u aplikaciji, potrebno je formirati fajl za III kvartal, koji se dostavlja Upravi za javne nabavke elektronski na adresu: izvestaj@ujn.gov.rs.