У складу са чланом 132. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон), наручилац је дужан да прикупља и евидентира податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, те да тромесечни извештај о тим набавкама достави у електронској форми Управи за јавне набавке најкасније до 10. у месецу који следи по истеку тромесечја.

Према томе, рок за доставу кварталног (тромесечног) извештаја за извештајни период јул–септембар, Управи за јавне набавке, јесте 10. октобар 2017. године.

Са циљем инструисања наручилаца како да извештавају о спроведеним јавним набавкама, Управа за јавне набавке је донела Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 – у даљем тексту: Правилник), којим се ближе уређује садржина извештаја о јавним набавкама и начин вођења евиденције о јавним набавкама.

Квартални извештај се припрема и доставља Управи за јавне набавке у електронској форми, коришћењем електронског система за достављање извештаја (апликативни софтвер) Управе за јавне набавке. Апликативни софтвер за вођење евиденције и достављање кварталних извештаја о јавним набавкама, који садржи обрасце за вођење евиденције и пратеће корисничко упутство, доступни су на интернет страници Управе за јавне набавке.

 

Извештај о јавним набавкама за период јул–септембар 2017. године

 

Сходно апликативном софтверу и корисничком упутству, квартални извештаји наручиоца, па тиме и квартални извештај за период јул– септембар 2017. године, достављају се кроз електронске обрасце који су обухваћени апликативним софтвером, и то:

1) Образац А – за евидентирање података о закљученим уговорима у следећим поступцима јавних набавки: отворени, рестриктивни, квалификациони, преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, конкурентни дијалог, конкурс за дизајн и оквирни споразум;

2) Образац А1 за евидентирање података о изменама уговора који се уносе у образац А;

3) Образац А2 – за евидентирање података о извршењу уговора који се уносе у образац А;

4) Образац Б – за евидентирање података о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности;

5) Образац В1 – за евидентирање података о исходима поступака јавних набавки;

6) Образац В2 – за евидентирање података о обустављеним/поништеним поступцима јавних набавки;

7) Образац Г – за евидентирање података о поступцима набавки на које нису примењиване одредбе Закона.

Подаци о закљученим уговорима који се евидентирају у апликативном софтверу и који се уносе, зависиће од параметара који су задати у оквиру самог апликативног софтвера за сваку врсту набавке, те се практично могу поделити у три групе:

1. Група података која се односи на закључене уговоре у отвореном, рестриктивном и квалификационом поступку, затим у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, као и у конкуре
нтном дијалогу, конкурсу за дизајн и оквирне споразуме.

Ова група података обухваћена је обрасцима А, А1 и А2.

У оквиру менија апликативног софтвера, кликом на опцију „Подаци о закљученим уговорима”, отвориће се падајући мени и форма „У поступцима јавних набавки (осим ЈНМВ)” и „У поступцима јавних набавки мале вредности (ЈНМВ).”

Подаци о уговорима се уносе појединачно за сваки уговор који је закључен по спроведеном поступку јавне набавке (и то само за врсте поступака које су напред набројане) и уносе се у форми „У поступцима јавних набавки (осим ЈНМВ)”. Дакле, овде се не уносе подаци о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки мале вредности и поступцима на које се Закон не примењује. За ове уговоре уносе се и подаци који су наведени у оквиру образаца А1 и А2. У оквиру ове форме, а према параметрима који су задати у оквиру апликативног софтвера, уносе се, између осталог, и подаци о интерном бр
оју набавке, врсти поступка и правном основу из Законаа ли је спроведен отворени поступак, рестриктвни и сл., затим о предмету набавке и процењеној вредности набавке, као и подаци о добављачима, датуму закључења уговора, уговореној вредности, интерном броју уговора и сл.).

2. Група података која се односи на закључене уговоре у поступку јавне набавке мале вредности.

Ова група података обуваћена је Обрасцем Б.

Подаци се уносе збирно, и то посебно за добра, услуге и радове, за тромесечје за које се припрема извештај.

У оквиру менија апликативног софтвера, кликом на опцију „Подаци о закљученим уговорима”, отвориће се падајући мени и форма „У поступцима јавних набавки (осим ЈНМВ)” и „У поступцима јавних набавки мале вредности (ЈНМВ)”.

Подаци о закљученим уговорима о јавним набавкама мале вредности уносе се у форму „У поступцима јавних набавки мале вредности (ЈНМВ)”.

У овој форми се не наводе ни интерни бројеви уговора ни процењене појединачне вредности јавне набавке мале вредности, ни подаци о добављачима.

Међутим, у форму за ову врсту поступка збирно се уносе подаци о укупном броју закључених уговора, укупној процењеној вредности без ПДВ-а свих закључених уговора (збир свих процењених вредности посебно за добра, посебно за услуге, посебно за радове) и уговорена вредност свих закључених уговора са ПДВ-ом и без ПДВ-а уговора (збир свих уговорених вредности са ПДВ-ом и без ПДВ-а, посебно за добра, посебно за услуге, посебно за радове).

3. Група података који се односе на закључене уговоре у поступцима на које се Закон не примењује.

Ова група података обухваћена је обрасцем Г и насловљена је као „Подаци о поступцима на које се Закон не примењује”, али се у суштини у оквиру те рубрике попуњавају подаци о уговорима који су закључени на основу члана 7, члана 39. став 2. и члана 122. Закона.

У оквиру менија апликативног софтвера, кликом на опцију „Подаци о поступцима”, отвориће се падајући мени у оквиру кога се налази форма „Набавке на које се Закон не примењује”. У оквиру ове форме бира се основ за изузеће (члан 7, члан 39. став 2. или члан 122. Закона). По избору основа за изузеће (примера ради члан 39. став 2. Закона), за исти се збирно уноси укупан број закључених уговора по том основу, укупна процењена вредност без ПДВ-а свих закључених уговора по том основу (збир свих процењених вредности за тај основ изузећа, без обзира на то да ли се ради о добрима, услугама или радовима), као и укупна уговорена вредност са ПДВ-ом и без ПДВ-а (збир свих уговорених вредности за тај основ изузећа – и добара и услуга и радова).

Уколико је у кварталу било више основа за изузеће од примене Закона, за сваки тај основ посебно се уносе подаци на напред описани начин. На крају ће се у апликацији посебно исказати, између осталог, и колики је укупан број закључених уговора по основу за изузеће, примера ради из члана 39. став 2. и члана 7. Закона.

Уколико је наручилац спроводио поступке на које се Закон не примењује, на пример применом члана 39. став 2. Закона, у обавези је да те податке унесе у оквиру менија апликативног софтвера, кликом на опцију „Подаци о поступцима”, у форму „Набавке на које се Закон не примењује, на начин описан у тачки 3) Група података који се односе на закључене уговоре у поступцима на које се Закон не примењује.

У случају да наручилац није потписивао уговоре за све набавке које је спроводио по овом основу, већ је у неким поступцима плаћања вршио на основу фактуре по прихваћеној понуди, сматра се да се и ови подаци уносе у напред наведену форму и да се приказују као закључени уговори. Ово стога што се у овим случајевима не примењује Закон, одакле произлази да се примењује Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 4
5/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93, и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља) према коме се прихватом понуде сматра да је уговор закључен (чл. 31. и 39. тог закона). 

У делу извештаја „Набавке на које се Закон не примењује” не наводе се подаци као што су број уговора, појединачно процењене вредности и појединачно уговорене вредности са и без ПДВ-а, већ се исказује укупан број свих закључених уговора (укључујући и прихваћене понуде на основу којих су добијене фактуре и извршена плаћања) на основу члана 39. став 2. Закона, укупна процењена вредност за све поступке по овом основу (збир свих процењених вредности п< span style="font-family: Arial, sans-serif;">о овом основу) и укупне уговорене вредности исказане са ПДВ-ом и без ПДВ-а за све закључене уговоре по овом основу (збир свих уговорених вредности које су закључене по овом основу). Дакле, овде није важно да ли је у питању набавка добара, услуга или радова, сви ти износи се сабирају и заједно исказују. Важно је да се искаже збир процењених и уговорених вредности по основу за изузеће (нпр. по основу члана 39. став 2. Закона).

Након попуњавања свих неопходних података у апликацији, потребно је формирати фајл за III квартал, који се доставља Управи за јавне набавке електронски на адресу: izvestaj@ujn.gov.rs.