U skladu sa članom 132. stav 1.
Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u
daljem tekstu: Zakon), naručilac je dužan da prikuplja i evidentira
podatke o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim
nabavkama. Prema stavu 3. istog člana, naručilac dostavlja u elektronskoj
formi Upravi za javne nabavke tromesečni izveštaj najkasnije do 10. u
mesecu koji sledi po isteku tromesečja. Prema tome, tromesečni
izveštaj o javnim nabavkama za period januar–mart 2016. godinu naručioci
su dužni da dostave u elektronskoj formi Upravi za javne nabavke
najkasnije do 10. aprila 2016. godine.

Da podsetimo, prema članu 2. Zakona, naručilac je:

1) državni organ, organ autonomne pokrajine i organ lokalne samouprave;

2) pravno lice osnovano u cilju
zadovoljavanja potreba u opštem interesu, koje nemaju industrijski ili
trgovinski karakter, ukoliko je ispunjen neki od sledećih uslova:

(1) da se više od 50% finansira iz sredstava naručioca;

(2) da nadzor nad radom tog pravnog lica vrši naručilac;

(3) da više od polovine članova organa nadzora ili organa upravljanja tog pravnog lica imenuje naručilac.

Radi konkretnog preciziranja ko su
naručioci u smislu Zakona, Vlada je na predlog ministarstva nadležnog za
poslove finansija i Uprave za javne nabavke donela Odluku
utvrđivanju spiska naručilaca („Sl. glasnik RS“, br. 97/15) u kojoj je
odštampan spisak naručilaca, u smislu Zakona, i čini njen sastavni deo.

S ciljem instruisanja naručilaca
kako da izveštavaju o sprovedenim javnim nabavkama, Uprava za javne
nabavke je donela Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i
načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br.
29/13, u daljem tekstu: Pravilnik), kojim se bliže uređuje sadržina
izveštaja o javnim nabavkama i način vođenja evidencije o javnim
nabavkama.

Prema članu 2. Pravilnika, naručilac dostavlja Upravi za javne nabavke tromesečni izveštaj:

1) o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnoj nabavci,

2) o sprovedenim postupcima nabavki na koje nije primenjivao odredbe Zakona,

3) o obustavljenim i poništenim postupcima javne nabavke, i

4) izveštaj o izvršenju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa Zakonom.

Prema pojašnjenju iz člana 3. Pravilnika, tromesečni izveštaj o javnim nabavkama sadrži podatke o:

1) naručiocu;

2) predmetu javne nabavke;

3) postupcima javne nabavke;

4) sprovedenim postupcima nabavke na koje nije primenjivao odredbe Zakona;

5) sprovedenim pregovaračkim postupcima bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

6) troškovima pripremanja ponuda u postupcima javne nabavke;

7) sprovedenim elektronskim nabavkama;

8) centralizovanim javnim nabavkama;

9) rezervisanim nabavkama;

10) zaključenim ugovorima o javnoj nabavci;

11) zaključenim okvirnim sporazumima;

12) jediničnim cenama dobara, usluga i najzastupljenijih radova;

13) kriterijumu za dodelu ugovora;

14) broju podnetih ponuda u postupcima javnih nabavki;

15) ponuđačima u postupcima javnih nabavki;

16) izmenjenim ugovorima o javnoj nabavci;

17) obustavljenim postupcima javne nabavke;

18) postupcima u kojima je podnet zahtev za zaštitu prava i poništenim postupcima;

19) izvršenju ugovora o javnoj nabavci;

20) kao i druge podatke i informacije koji su od značaja za sprovedene postupke i zaključene ugovore o javnim nabavkama.

Izveštaj o javnim nabavkama sadrži i potpis ovlašćenog lica naručioca.

Da podsetimo da se svi kvartalni izveštaji
pripremaju i dostavljaju Upravi za javne nabavke u elektronskoj formi,
korišćenjem elektronskog sistema za dostavljanje izveštaja (aplikativni
softver) Uprave za javne nabavke. Aplikativni softver za vođenje
evidencije i dostavljanje kvartalnih izveštaja o javnim nabavkama, koji
sadrži obrasce za vođenje evidencije i prateće korisničko uputstvo,
dostupni su na internet stranici Uprave za javne nabavke.

 

Izveštaj o javnim nabavkama za period januar–mart 2016. godine

 

Shodno
aplikativnom softveru i korisničkom uputstvu, kvartalni izveštaji
naručioca, pa time i kvartalni izveštaj za period januar – mart 2016.
godine, se dostavljaju kroz elektronske obrasce koji su obuhvaćeni
aplikativnim softverom, i to:

1) Obrazac A
– za evidentiranje podataka o zaključenim ugovorima u sledećim postupcima
javnih nabavki: otvoreni, restriktivni, kvalifikacioni, pregovarački
postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački
postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni
dijalog, konkurs za dizajn i okvirni sporazum;

2) Obrazac A1 za evidentiranje podataka o izmenama ugovora koji se unose u obrazac A;

3) Obrazac A2 – za evidentiranje podataka o izvršenju ugovora koji se unose u obrazac A;

4) Obrazac B – za evidentiranje podataka o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti;

5) Obrazac V1 – za evidentiranje podataka o ishodima postupaka javnih nabavki;

6) Obrazac V2 – za evidentiranje podataka o obustavljenim/poništenim postupcima javnih nabavki;

7) Obrazac G – za evidentiranje podataka o postupcima nabavki na koje nisu primenjivane odredbe Zakona.

Podaci o zaključenim ugovorima koji
se evidentiraju u aplikativnom softveru i koji se unose će zavisiti od
parametara koji su zadati u okviru samog aplikativnog softvera za svaku
vrstu nabavke, te se praktično mogu podeliti u tri grupe:

1. Grupa podatakakoja se odnosi na zaključene ugovore
u otvorenom, restriktivnom, kvalifikacionom, pregovaračkom postupku sa
objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovaračkom postupku bez
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentnom dijalogu, konkursu
za dizajn i okvirne sporazume.

Ova grupa podataka je obuhvaćena obrascima A, A1 i A2.

U okviru menija aplikativnog
softvera, klikom na opciju „Podaci o zaključenim ugovorima“, otvoriće se
padajući meni, i otvara se forma „u postupcima javnih nabavki (osim
JNMV)“ i „u postupcima javnih nabavki male vrednosti (JNMV)“.

Podaci o ugovorima se unose pojedinačno za svaki ugovor koji je zaključen po sprovedenom postupku javne nabavke
(i to samo za vrste postupaka koje su napred nabrojane) i unose se u
formi „u postupcima javnih nabavki (osim JNMV)“. Dakle, ovde se ne unose
podaci o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki male
vrednosti i postupcima na koje se Zakon ne primenjuje. Za ove ugovore se
unose i podaci koji su navedeni u okviru obrazaca A1 i A2. U okviru ove
forme, a prema parametrima koji su zadati u okviru aplikativnog
softvera, se između ostalih unose i podaci o internom broju nabavke,
vrsti postupka, pravnom osnovu iz Zakona (da li je sproveden otvoreni
postupak, restriktivni i sl., predmetu nabavke, procenjenoj vrednosti
nabavke, podaci o dobavljačima, datum zaključenja ugovora, ugovorenu
vrednost, interni broj ugovora i sl.)

2. Grupa podataka koja se odnosi na zaključene ugovore u postupku javne nabavke male vrednosti.

Ova grupa podataka je obuhvaćena Obrascem B.

Podaci se unose zbirno, i to posebno za dobra, usluge i radove, za tromesečje za koje se priprema izveštaj.

U okviru menija aplikativnog
softvera, klikom na opciju „Podaci o zaključenim ugovorima“, otvoriće se
padajući meni i otvara se forma „u postupcima javnih nabavki (osim JNMV“
i „u postupcima javnih nabavki male vrednosti (JNMV)“.

Podaci o zaključenim ugovorima o
javnim nabavkama male vrednosti se unose u formi „u postupcima javnih
nabavki male vrednosti (JNMV)“.

U ovoj formi se ne navode ni
interni brojevi ugovora, ni procenjene pojedinačne vrednosti javne
nabavke male vrednosti, ni podaci o dobavljačima.

U ovoj formi za ovu vrstu postupka
se zbirno unose podaci o ukupnom broju zaključenih ugovora, ukupnoj
procenjenoj vrednosti bez PDV-a svih zaključenih ugovora (zbir svih
procenjenih vrednosti posebno za dobra, posebno za usluge, posebno za
radove) i ugovorena vrednost svih zaključenih ugovora sa PDV-om i bez
PDV-a ugovora (zbir svih ugovorenih vrednosti sa PDV-om i bez PDV-a
posebno za dobra, posebno za usluge, posebno za radove).

3. Grupa podataka koji se odnose na zaključene ugovore u postupcima na koje seZakon ne primenjuje.

Ova grupa podataka je obuhvaćena
obrascem G, i naslovljena je kao „Podaci o postupcima na koje se zakon ne
primenjuje“, ali se u suštini u okviru te rubrike popunjavaju podaci o
ugovorima koji su zaključeni na osnovu člana 7, člana 39. stav 2. i člana
122. Zakona.

U okviru menija aplikativnog
softvera, klikom na opciju „Podaci o postupcima“, otvoriće se padajući
meni u okviru koga se nalazi forma „Nabavke na koje se Zakon ne
primenjuje“. U okviru ove forme, bira se osnov za izuzeće (član 7, član
39. stav 2. ili član 122. Zakona). Po izboru osnova za izuzeće (primera
radi član 39. stav 2. Zakona), za taj osnov izuzeća zbirno se unosi
ukupan broj zaključenih ugovora po tom osnovu, ukupnu procenjenu vrednost
bez PDV-a svih zaključenih ugovora po tom osnovu (zbir svih procenjenih
vrednosti za taj osnov izuzeća, bez obzira da li se radi o dobrima,
uslugama i radovima), ukupnu ugovorenu vrednost sa PDV-om i bez PDV-a
(zbir svih ugovorenih vrednosti za taj osnov izuzeća (i dobara, i usluga
i radova).

Ukoliko je u kvartalu bilo više
osnova za izuzeće od primene Zakona, za svaki taj osnov posebno se unose
podaci na napred opisani način. Na kraju će se u aplikaciji posebno
iskazati, između ostalog, koliki je ukupan broj zaključenih ugovora po
osnovu za izuzeće primera radi iz člana 39. stav 2. i člana 7. Zakona.

Ukoliko je naručilac sprovodio postupke na koje se Zakon ne primenjuje,
na primer primenom člana 39. stav 2. Zakona, u obavezi je da te podatke
unese u okviru menija aplikativnog softvera, klikom na opciju „Podaci o
postupcima“, u formi „Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje“ na način
opisan u tački 3) Grupa podataka koji se odnose na zaključene ugovore u
postupcima na koje se Zakon ne primenjuje.

U slučaju da naručilac nije
potpisivao ugovore za sve nabavke koje je sprovodio po ovom osnovu, već
je u nekim postupcima plaćanja vršio na osnovu fakture po prihvaćenoj
ponudi, mišljenja smo da se i ovi podaci unose u napred navedenu formu i
da se prikazuju kao zaključeni ugovori. Ovo stoga što se
Zakon ne primenjuje u ovim slučajevima, odakle proizilazi da se u ovim
slučajevima primenjuje Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“,
br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i
„Sl. list SCG“, br. 1/03 – Ustavna povelja), prema kome se prihvatom
ponude smatra da je ugovor zaključen (čl. 31. i 39. tog zakona). 

U delu izveštaja „Nabavke na koje
se Zakon ne primenjuje“ ne navode se podaci kao što su broj ugovora,
pojedinačno procenjene vrednosti i pojedinačno ugovorene vrednosti sa i
bez PDV-a, već se ovde iskazuje ukupan broj svih zaključenih ugovora
(uključujući i prihvaćene ponude na osnovu kojih su dobijene fakture i
izvršena su plaćanja) na osnovu člana 39. stav 2. Zakona, ukupnu
procenjenu vrednost za sve postupke po ovom osnovu (zbir svih procenjenih
vrednosti po ovom osnovu) i ukupne ugovorene vrednosti iskazane sa
PDV-om i bez PDV-a za sve zaključene ugovore po ovom osnovu (zbir svih
ugovorenih vrednosti koje su zaključene po ovom osnovu). Dakle, ovde nije
važno da li je u pitanju nabavka dobara, usluga ili radova, svi ti
iznosi se sabiraju i zajedno iskazuju. Važno je da se iskaže zbir
procenjenih i ugovorenih vrednosti po osnovu za izuzeće (npr. po osnovu
člana 39. stav 2. Zakona).

Nakon popunjavanja svih neophodnih podataka u aplikaciji, potrebno je formirati fajl za I kvartal koji se dostavlja Upravi za javne nabavke elektronski na adresu: izvestaj@ujn.gov.rs

 

Ostale napomene u vezi sa kvartalnim izveštajem

 

Prema članu 133. Zakona, Uprava za
javne nabavke može zatražiti od naručioca izveštaj sa dodatnim
podacima, o svakom pojedinačnom ugovoru o javnoj nabavci ili postupku
javne nabavke. Naručilac je dužan da tražene podatke dostavi Upravi za
javne nabavke u najkraćem mogućem roku, a najkasnije osam dana od
prijema zahteva Uprave za javne nabavke.

Ukoliko naručilac šalje izmenu ili dopunu već poslatog izveštaja za I kvartal,
neophodno je da to posebno naglasi u propratnom pismu uz obrazloženje,
odnosno u mejlu koji šalje Upravi za javne nabavke.

Pored navedenih elektronskih
obrazaca, naručioci više ne dostavljaju i papirne obrasce. Štampana forma
obrazaca namenjena je isključivo naručiocima, za njihove interne potrebe.

Ukoliko u I tromesečju naručilac nije sproveo nijedan postupak nabavki, nije zaključio ugovor o javnoj nabavci, niti je imao izmenu ili izvršenje određenih ugovora, dostavlja nepopunjene, odnosno prazne obrasce, tj. fajl.