Uvodne napomene

U skladu sa članom 132. stav 1. Zakona o javnim nabavkama
(„Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon),
naručilac je dužan da prikuplja i evidentira podatke o postupcima javnih nabavki
i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. Prema stavu 3. istog člana,
naručilac dostavlja u elektronskoj formi Upravi za javne nabavke tromesečni
izveštaj najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja. Prema
tome, tromesečni izveštaj o javnim nabavkama za period april–jun 2016. godinu
naručioci su dužni da dostave u elektronskoj formi Upravi za javne nabavke
najkasnije do 10. jula 2016. godine.

Obveznici podnošenja kvartalnog izveštaja su naručioci, a
prema članu 2. Zakona, naručilac je:

1) državni organ, organ autonomne pokrajine i organ lokalne
samouprave;

2) pravno lice osnovano u cilju zadovoljavanja potreba u opštem
interesu, koje nemaju industrijski ili trgovinski karakter, ukoliko je ispunjen
neki od sledećih uslova:

(1) da se više od 50% finansira iz sredstava naručioca;

(2) da nadzor nad radom tog pravnog lica vrši naručilac;

(3) da više od polovine članova organa nadzora ili organa
upravljanja tog pravnog lica imenuje naručilac.

Radi konkretnog preciziranja ko su naručioci u smislu Zakona,
Vlada je na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i Uprave za
javne nabavke donela Odluku utvrđivanju spiska naručilaca („Sl. glasnik RS“, br.
97/2015) u kojoj je odštampan spisak naručilaca, u smislu Zakona, i čini njen
sastavni deo.

Sa ciljem instruisanja naručilaca kako da izveštavaju o
sprovedenim javnim nabavkama, Uprava za javne nabavke je donela Pravilnik o
sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim
nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 29/2013, u daljem tekstu: Pravilnik), kojim se
bliže uređuje sadržina izveštaja o javnim nabavkama i način vođenja evidencije o
javnim nabavkama.

Prema članu 2. Pravilnika, naručilac dostavlja Upravi za
javne nabavke tromesečni izveštaj:

1) o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnoj
nabavci,

2) o sprovedenim postupcima nabavki na koje nije primenjivao
odredbe Zakona,

3) o obustavljenim i poništenim postupcima javne nabavke, i

4) izveštaj o izvršenju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa
Zakonom.

Prema pojašnjenju iz člana 3. Pravilnika, tromesečni izveštaj
o javnim nabavkama sadrži podatke o:

1) naručiocu;

2) predmetu javne nabavke;

3) postupcima javne nabavke;

4) sprovedenim postupcima nabavke na koje nije primenjivao
odredbe Zakona;

5) sprovedenim pregovaračkim postupcima bez objavljivanja
poziva za podnošenje ponuda;

6) troškovima pripremanja ponuda u postupcima javne nabavke;

7) sprovedenim elektronskim nabavkama;

8) centralizovanim javnim nabavkama;

9) rezervisanim nabavkama;

10) zaključenim ugovorima o javnoj nabavci;

11) zaključenim okvirnim sporazumima;

12) jediničnim cenama dobara, usluga i najzastupljenijih
radova;

13) kriterijumu za dodelu ugovora;

14) broju podnetih ponuda u postupcima javnih nabavki;

15) ponuđačima u postupcima javnih nabavki;

16) izmenjenim ugovorima o javnoj nabavci;

17) obustavljenim postupcima javne nabavke;

18) postupcima u kojima je podnet zahtev za zaštitu prava i
poništenim postupcima;

19) izvršenju ugovora o javnoj nabavci;

20) kao i druge podatke i informacije koji su od značaja za
sprovedene postupke i zaključene ugovore o javnim nabavkama.

Izveštaj o javnim nabavkama sadrži i potpis ovlašćenog lica
naručioca.

Da podsetimo da se svi kvartalni izveštaji pripremaju i
dostavljaju Upravi za javne nabavke u elektronskoj formi, korišćenjem
elektronskog sistema za dostavljanje izveštaja (aplikativni softver) Uprave za
javne nabavke. Aplikativni softver za vođenje evidencije i dostavljanje kvartalnih
izveštaja o javnim nabavkama, koji sadrži obrasce za vođenje evidencije i
prateće korisničko uputstvo, dostupni su na internet stranici Uprave za javne
nabavke.

Izveštaj o javnim nabavkama za period april–jun 2016. godine

Shodno aplikativnom softveru i korisničkom uputstvu,
kvartalni izveštaji naručioca, pa time i kvartalni izveštaj za period april–jun
2016. godine, se dostavljaju kroz elektronske obrasce koji su obuhvaćeni
aplikativnim softverom, i to:

1) Obrazac A – za evidentiranje podataka o zaključenim
ugovorima u sledećim postupcima javnih nabavki: otvoreni, restriktivni,
kvalifikacioni, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje
ponuda, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda,
konkurentni dijalog, konkurs za dizajn i okvirni sporazum;

2) Obrazac A1 – za evidentiranje podataka o izmenama ugovora
koji se unose u obrazac A;

3) Obrazac A2 – za evidentiranje podataka o izvršenju ugovora
koji se unose u obrazac A;

4) Obrazac B – za evidentiranje podataka o zaključenim
ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti;

5) Obrazac V1 – za evidentiranje podataka o ishodima
postupaka javnih nabavki;

6) Obrazac V2 – za evidentiranje podataka o
obustavljenim/poništenim postupcima javnih nabavki;

7) Obrazac G – za evidentiranje podataka o postupcima nabavki
na koje nisu primenjivane odredbe Zakona.

Podaci o zaključenim ugovorima koji se evidentiraju u
aplikativnom softveru i koji se unose će zavisiti od parametara koji su zadati
u okviru samog aplikativnog softvera za svaku vrstu nabavke, a mogu se podeliti
u tri grupe:

1. Grupa podataka koja se odnosi na zaključene ugovore u
otvorenom, restriktivnom, kvalifikacionom, pregovaračkom postupku sa
objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovaračkom postupku bez objavljivanja
poziva za podnošenje ponuda, konkurentnom dijalogu, konkursu za dizajn i okvirne
sporazume.

Ova grupa podataka je obuhvaćena obrascima A, A1 i A2.

U okviru menija aplikativnog softvera, klikom na opciju
„Podaci o zaključenim ugovorima“, otvoriće se padajući meni, i otvara se forma
„u postupcima javnih nabavki (osim JNMV)“ i „u postupcima javnih
nabavki male vrednosti (JNMV)“.

Podaci o ugovorima se unose pojedinačno za svaki ugovor koji
je zaključen po sprovedenom postupku javne nabavke (i to samo za vrste postupaka
koje su napred nabrojane) i unose se u formi „u postupcima javnih nabavki (osim
JNMV)“. Dakle, ovde se ne unose podaci o zaključenim ugovorima u postupcima
javnih nabavki male vrednosti i postupcima na koje se Zakon ne primenjuje. Za
ove ugovore se unose i podaci koji su navedeni u okviru obrazaca A1 i A2. U
okviru ove forme, a prema parametrima koji su zadati u okviru aplikativnog
softvera, se između ostalih unose i podaci o internom broju nabavke, vrsti
postupka, pravnom osnovu iz Zakona (da li je sproveden otvoreni postupak,
restriktivni i sl., predmetu nabavke, procenjenoj vrednosti nabavke, podaci o
dobavljačima, datum zaključenja ugovora, ugovorenu vrednost, interni broj ugovora
i sl.)

2. Grupa podataka koja se odnosi na zaključene ugovore u
postupku javne nabavke male vrednosti.

Ova grupa podataka je obuhvaćena Obrascem B.

Podaci se unose zbirno, i to posebno za dobra, usluge i
radove, za tromesečje za koje se priprema izveštaj.

U okviru menija aplikativnog softvera, klikom na opciju
„Podaci o zaključenim ugovorima“, otvoriće se padajući meni i otvara se forma „u
postupcima javnih nabavki (osim JNMV)“ i „u postupcima javnih nabavki male
vrednosti (JNMV)“.

Podaci o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama male
vrednosti se unose u formi „u postupcima javnih nabavki male vrednosti (JNMV)“.

U ovoj formi se ne navode ni interni brojevi ugovora, ni
procenjene pojedinačne vrednosti javne nabavke male vrednosti, ni podaci o
dobavljačima.

U ovoj formi za ovu vrstu postupka zbirno se unose podaci o
ukupnom broju zaključenih ugovora, ukupnoj procenjenoj vrednosti bez PDV-a svih
zaključenih ugovora (zbir svih procenjenih vrednosti posebno za dobra, posebno za
usluge, posebno za radove) i ugovorena vrednost svih zaključenih ugovora sa
PDV-om i ugovora bez PDV-a (zbir svih ugovorenih vrednosti sa PDV-om i bez
PDV-a posebno za dobra, posebno za usluge, posebno za radove).

 3. Grupa podataka
koji se odnose na zaključene ugovore u postupcima na koje se Zakon ne primenjuje
.

Ova grupa podataka je obuhvaćena obrascem G, i naslovljena je
kao „Podaci o postupcima na koje se zakon ne primenjuje“, ali se u suštini u
okviru te rubrike popunjavaju podaci o ugovorima koji su zaključeni na osnovu
člana 7, člana 39. stav 2. i člana 122. Zakona.

U okviru menija aplikativnog softvera, klikom na opciju
„Podaci o postupcima“, otvoriće se padajući meni u okviru koga se nalazi forma
„Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje“. U okviru ove forme, bira se
osnov za izuzeće (član 7, član 39. stav 2. ili član 122. Zakona). Po izboru
osnova za izuzeće (primera radi član 39. stav 2. Zakona), za taj osnov izuzeća
zbirno se unosi ukupan broj zaključenih ugovora po tom osnovu, ukupnu procenjenu
vrednost bez PDV-a svih zaključenih ugovora po tom osnovu (zbir svih procenjenih
vrednosti za taj osnov izuzeća, bez obzira na to da li se radi o dobrima,
uslugama i radovima), ukupnu ugovorenu vrednost sa PDV-om i bez PDV-a (zbir
svih ugovorenih vrednosti za taj osnov izuzeća (i dobara, i usluga i radova).

Ukoliko je u kvartalu bilo više osnova za izuzeće od primene
Zakona, za svaki taj osnov posebno se unose podaci na napred opisani način. Na
kraju će se u aplikaciji posebno iskazati, između ostalog, koliki je ukupan
broj zaključenih ugovora po osnovu za izuzeće primera radi iz člana 39. stav 2.
i člana 7. Zakona.

Ukoliko je naručilac sprovodio postupke na koje se Zakon ne
primenjuje, na primer primenom člana 39. stav 2. Zakona, u obavezi je da te
podatke unese u okviru menija aplikativnog softvera, klikom na opciju „Podaci o
postupcima“, u formi „Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje“ na način opisan u
tački 3) Grupa podataka koji se odnose na zaključene ugovore u postupcima na
koje se Zakon ne primenjuje.

U slučaju da naručilac nije potpisivao ugovore za sve
nabavke koje je sprovodio po ovom osnovu, već je u nekim postupcima plaćanja
vršio na osnovu fakture po prihvaćenoj ponudi, mišljenja smo da se i ovi podaci
unose u napred navedenu formu i da se prikazuju kao zaključeni ugovori. Ovo
stoga što se Zakon ne primenjuje u ovim slučajevima, odakle proizilazi da se u
ovim slučajevima primenjuje Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br.
29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list
SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja), prema kome se prihvatom ponude smatra da je
ugovor zaključen (čl. 31. i 39. tog zakona).

U delu izveštaja „Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje“ ne
navode se podaci kao što su broj ugovora, pojedinačno procenjene vrednosti i
pojedinačno ugovorene vrednosti sa PDV-om i bez njega, već se ovde iskazuje
ukupan broj svih zaključenih ugovora (uključujući i prihvaćene ponude na osnovu
kojih su dobijene fakture i izvršena su plaćanja) na osnovu člana 39. stav 2.
Zakona, ukupnu procenjenu vrednost za sve postupke po ovom osnovu (zbir svih
procenjenih vrednosti po ovom osnovu) i ukupne ugovorene vrednosti iskazane sa
PDV-om i bez PDV-a za sve zaključene ugovore po ovom osnovu (zbir svih
ugovorenih vrednosti koje su zaključene po ovom osnovu). Dakle, ovde nije važno
da li je u pitanju nabavka dobara, usluga ili radova, svi ti iznosi se sabiraju
i zajedno iskazuju. Važno je da se iskaže zbir procenjenih i ugovorenih
vrednosti po osnovu za izuzeće (npr. po osnovu člana 39. stav 2. Zakona).

Nakon popunjavanja svih neophodnih podataka u aplikaciji,
potrebno je formirati fajl za II kvartal koji se dostavlja Upravi za javne
nabavke elektronski na adresu: izvestaj@ujn.gov.rs

Ostale napomene u vezi kvartalnog izveštaja

Prema članu 133. Zakona, Uprava za javne nabavke može
zatražiti od naručioca izveštaj sa dodatnim podacima, o svakom pojedinačnom
ugovoru o javnoj nabavci ili postupku javne nabavke. Naručilac je dužan da
tražene podatke dostavi Upravi za javne nabavke u najkraćem mogućem roku, a
najkasnije osam dana od prijema zahteva Uprave za javne nabavke.

Ukoliko naručilac šalje izmenu ili dopunu već poslatog
izveštaja za II kvartal, neophodno je da to posebno naglasi u propratnom pismu uz
obrazloženje, odnosno u mejlu koji šalje Upravi za javne nabavke.

Pored navedenih elektronskih obrazaca, naručioci više ne
dostavljaju i papirne obrasce. Štampana forma obrazaca namenjena je isključivo
naručiocima, za njihove interne potrebe.

Ukoliko u II tromesečju naručilac nije sproveo nijedan
postupak nabavki, nije zaključio ugovor o javnoj nabavci, niti je imao izmenu
ili izvršenje određenih ugovora, dostavlja nepopunjene, odnosno prazne obrasce,
tj. fajl.