– Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Više organa jedinica lokalne samouprave obratilo se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave zahtevom za mišljenje u vezi sa obračunom i isplatom plata zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave nakon 1. decembra 2016. godine. Imajući u vidu da od 1. decembra 2016. godine počinje da se primenjuje Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik PC”, broj 21/16), a u cilju otklanjanja eventualnih nedoumica u pogledu izrade pojedinačnih akata na osnovu ovog zakona i Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik PC”, br. 34/2001, 62/2006 – dr. zakon, 116/2008 – dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 – dr. zakon, 10/2013, 55/2013,99/2014 i 21/2016 – dr. zakon), odnosno određivanja koeficijenta za obračun i isplatu plata zaposlenih u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave,

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave daje sledeće mišljenje o primeni propisa:

Članom 39. stav 5. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik PC”, broj 18/16) propisano je da pravo na platu i druga primanja iz radnog odnosa zaposleni u organima, organizacijama, službama i agencijama ostvaruju na osnovu propisa koji su na snazi do početka primene posebnih zakona iz st. 1. i 2. ovog člana.

Prema navedenoj odredbi, zaposleni u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organima gradskih opština i službama i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, do donošenja posebnog zakona o platama koji će biti usklađen sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, ostvaruju pravo na platu i druga primanja iz radnog odnosa na osnovu postojećih propisa.

Iako 1. decembra 2016. godine počinje da se na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u potpunosti primenjuje Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik PC”, broj 21/2016), ovaj zakon ne donosi promene propisa kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih. S obzirom da se propisi koji se odnose na način određivanja plate nisu menjali, zaposleni nastavlja da prima platu prema odredbama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik PC”, br. 34/2001, 62/2006 – dr. zakon, 116/2008 – dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 – dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 – dr. zakon) i Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Službeni glasnik PC”, br. 44/2008 – prečišćen tekst i 2/2012). Prema našem mišljenju, zaposleni, sve do donošenja posebnog zakona o platama, zadržava ranije određen koeficijent prema zvanju koje je imao do početka primene novog Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Radi se o zadržavanju „osnovnog“ koeficijenta, koji se vezuje za zvanje samostalnog stručnog saradnika u državnim organima, i dodatnim koeficijentima, koji se vezuju za zvanja. Kada su u pitanju dodatni koeficijenti, koji su ranije određeni zaposlenom zbog poslova koje je obavljao (npr. posao daktilografa), ili uvećanja koeficijenta, koja su takođe bila u vezi sa poslovima koje je zaposleni obavljao (npr. poslovi u vezi sa izvršenjem budžeta), oba ostaju ista ako raspoređivanjem, u skladu sa novim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta zbog primene novog zakona, zaposleni nastavi da obavlja te poslove. Do izmene u visini plate može da dođe nakon 1. decembra 2016. godine samo ako dođe do promene u poslovima koje zaposleni obavlja, a za koje se određuje drugačiji dodatni koeficijent, odnosno uvećanje koeficijenta.

S tim u vezi, mišljenja smo da nije potrebno novim rešenjima utvrđivati koeficijente za zaposlene kojima je u prethodnom periodu (pre 1. decembra) posebnim rešenjem utvrđen koeficijent, a nastavili su da rade na istim poslovima na kojima su ranije radili.

Ako je pre 1. decembra 2016. godine, rešenjem kojim je zaposleni raspoređen da obavlja poslove određenog radnog mesta, utvrđen i koeficijent na osnovu kojeg se određuje plata zaposlenog, potrebno je doneti novo rešenje kojim će se utvrditi koeficijenti („osnovni“, dodatni, uvećanja) na način na koji je prethodno navedeno. Takođe, nezavisno od toga što postoji posebno rešenje o koeficijentu, novo rešenje treba doneti i kada se novim raspoređivanjem, zbog promene poslova koje zaposleni obavlja, menjaju i dodatni koeficijenti ili uvećanja koeficijenta.