На сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.rs), данас 28. октобра 2016. године, објављена је информација о одложеној примени Правилника о евиденцији ПДВ за 1. јануар 2018. године.  

У наставку преносимо интегрални текст саопштења Министарства финансија:

 „Према постојећем Правилнику о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ („Службени гласник“ РС, број 120/12), обвезник је дужан да у својој евиденцији обезбеди нарочито (што значи да листа података није коначна) податке наведене кроз 49 тачака од којих поједине садрже потребу за исказивањем више података (под условом да пословање конкретног пореског обвезника не подразумева и додатне евиденције). Поред тога, постојећим правилником прописано је да обвезници ПДВ имају обавезу да податке о промету добара и услуга одвојено обезбеде у својој евиденцији, што значи да је реч о додатним подацима. Такође, према постојећем правилнику на основу података из евиденције постоји обавеза сачињавања прегледа обрачуна ПДВ који је у слободној форми.   

Основна разлика између постојећег и новог правилника је у потреби да се постојећа слободна форма документа – унифицира на нивоу свих обвезника ПДВ, па нови Правилник доноси – Образац ПОПДВ (Преглед обрачуна ПДВ) имајући у виду да ће се сви подаци уносити електронским путем као и сама пореска пријава. Додајемо да подаци који се уносе у овај Образац (ПОПДВ) представљају оне податке које обвезник треба да обезбеди у евиденцији у највећој мери и по постојећем правилнику.  

Имајући у виду да је најзначајнија новина заправо унификација исказивања података у прегледу обрачуна ПДВ-а, нови Правилник обезбеђује знатно боље сагледавање пословних активности обвезника ПДB-а обезбеђивање транспарентности података из евиденције за ПДВ ниједном обвезнику не треба да представља проблем.

С друге стране, позитивни ефекти овог правилника одразиће се и на оне пореске обвезнике који поштују прописе и који својим пословањем не угрожавају пореске приходе. Наиме, на тај начин доприноси се адекватном сврставању тих обвезника ПДВ у групу оних који ће ређе бити предмет контроле и код којих ће се контрола завршавати у краћем временском периоду.

Важно је истаћи да је у претходном периоду у Министарству финансија одржано више састанака са заинтересованим странама (Привредна комора Србије и Савез рачуновођа и ревизора Србије) како би се сви укључили у поступак успостављања адекватних механизама државе у борби против сиве економије. У том смислу, и даље су у току састанци на којима се разматрају сви конструктивни предлози који се односе на нови Правилник, његово унапређење и усклађивање садржине. Осим што се разматра смањивање броја података који ће се исказивати у прегледу обрачуна ПДВ (Образац ПОПДВ) установљено је да ће се изменом Закона до краја године, између осталог, померити почетак примене обавезе подношења прегледа обрачуна као саставног дела пореске пријаве на 1. 1. 2018.“