800×600

< <

Анкетом о потрошњи домаћинстава прикупљају се
подаци о приходима и потрошњи домаћинстава, односно подаци о основним
елементима личне потрошње
.

 

Упоредни преглед прихода
у новцу и у натури
и
личне потрошње домаћинстава

 

                                                                                                                                                       
РСД

 

2016.

2017.

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Приходи у новцу
и у натури – укупно

59.182

58.656

60.011

60.639

60.065

60.195

61.729

63.674

Лична потрошња –
укупно

60.626

60.158

60.615

61.467

61.370

61.477

62.190

64.086

 

 

У четвртом кварталу 2017. године просечни месечни
приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 63.674 динара и виши су
за 5,0% у односу на исти квартал претходне године и за 3,2% у односу на трећи
квартал 2017, номинално.

Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају
приходи из редовног радног односа – 49,1%, следе пензије – 32,0%, приходи од
пољопривреде, лова и риболова – 5,1%, натурална потрошња – 3,7%, као и приходи
ван редовног радног односа – 2,8%, oстала примања од социјалног осигурања –
2,5% и oстала примања – 2,4%, док 2,4% чине приходи из осталих извора.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава у четвртом
кварталу 2017. године износили су 64.086 динара и виши су за 4,3% у односу на
исти квартал претходне године и за 3,0% у односу на трећи квартал 2017, номинално.

Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине
издаци за храну и безалкохолна пића – 34,9% и за становање, воду, ел. енергију,
гас и остала горива – 18,0%. Следе издаци за транспорт – 8,8%, за остале личне
предмете и остале услуге – 5,8%, за комуникације – 5,2%, за одећу и обућу –
5,1%, за рекреацију и културу – 5,1%, за алкохолна пића и дуван – 4,9%, за
здравље – 4,2%, за опрему за стан и текуће одржавање – 4,1%, док 3,9% чине
издаци за остале групе личне потрошње.

Од укупног броја домаћинстава предвиђених за
анкетирање у четвртом кварталу 2017. године (2.214 за Републику Србију),
анкетирано је 1.599 домаћинстaвa (72%).

 

Републички
завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и
Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију
(укупно).

 

Саопштење
за јавност РЗС од 15. 3. 2018.