800×600

< <

Анкетом о потрошњи домаћинстава прикупљају се
подаци о приходима и потрошњи домаћинстава, односно подаци о основним
елементима личне потрошње.

 

Упоредни
преглед прихода у новцу и у натури и личне
потрошње домаћинстава

                                                                                                                                                     
РСД

 

2016.

2017.

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

I

квартал

II

квартал

III

квартал

Приходи
у новцу и у натури – укупно

59182

58656

60011

60639

60065

60195

61729

Лична
потрошња – укупно

60626

60158

60615

61467

61370

61477

62190

 

У трећем кварталу 2017. године просечни месечни
приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 61.729 динара и виши су
за 2,9% у односу на исти квартал претходне године и за 2,5% у односу на други
квартал 2017. године, номинално.

Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају
приходи из редовног радног односа – 49,3%, затим пензије – 31,8%, приходи од
пољопривреде, лова и риболова – 4,8%, натурална потрошња – 3,4%, приходи ван
редовног радног односа – 2,9%, oстала примања од социјалног осигурања – 2,7%,
oстала примања – 2,6%, док 2,5% чине приходи из осталих извора.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава у трећем
кварталу 2017. године износили су 62.190 динара и виши су за 2,6% у односу на
исти квартал претходне године и за 1,2% у односу на други квартал 2017. године,
номинално.

Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине
издаци за храну и безалкохолна пића – 34,5%, као и за становање, воду, ел.
енергију, гас и остала горива – 15,9%. Следе издаци за транспорт – 8,9%, за
рекреацију и културу – 6,4%, за остале личне предмете и остале услуге – 6,0%,
за комуникације – 5,4%, за одећу и обућу – 5,2%, за алкохолна пића и дуван –
4,8%, за опрему за стан и текуће одржавање – 4,4%, за здравље – 4,3%, док 4,2%
чине издаци за остале групе личне потрошње.

Од укупног
броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у трећем кварталу 2017. године (2.214
за Републику Србију), анкетирано је 1.595 домаћинстaвa (72%).

 

 

Републички
завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и
Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију
(укупно).

 

 

Саопштење
РЗС број 346/2017