800×600

Анкетом о
потрошњи домаћинстава прикупљају се подаци о приходима и потрошњи домаћинстава,
односно подаци о основним елементима личне потрошње.

 

Упоредни преглед прихода
у новцу и у натури и личне потрошње
домаћинстава

 

                                                                                                                                                  
     РСД

 

2016.

2017.

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

I

квартал

II

квартал

Приходи
у новцу и у натури – укупно

59.182

58.656

60.011

60.639

60.065

60.195

Лична
потрошња – укупно

60.626

60.158

60.615

61.467

61.370

61.477

 

У другом
кварталу 2017. године просечни месечни приходи у новцу и у натури по
домаћинству износили су 60.195
динара и виши су за 2,6% у
односу на исти квартал претходне године и за 0,2% у односу на први квартал
2017. године, номинално.

Раст приходa у новцу и у
натури у односу на исти квартал претходне године резултат је раста прихода из
редовног радног односа и пензија, који имају највећи удео у укупним приходима
домаћинстава (82,1% у другом
кварталу 2017), док је
тај раст нижи у односу на први квартал 2017. године услед смањења прихода од
пољопривреде, што је последица утицаја сезоне и временских услова.

Највећи удео у
приходима у новцу и у натури
имају приходи из редовног радног односа – 50,3% и из пензије –
31,8%, затим
следе натурална потрошња – 3,7%, приходи ван редовног радног односа – 3,0%,
приходи од пољопривреде, лова и риболова – 2,9%, oстала
примања од социјалног осигурања – 2,8%, oстала примања – 2,6% и 2,9%
чине приходи из осталих извора.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава у другом
кварталу 2017. године износили су 61.477 динара и виши су за 2,2% у односу на исти квартал
претходне године и за 0,2% у односу на први квартал 2017, номинално.

Највећи удео у
личној потрошњи домаћинстава
чине издаци за храну и безалкохолна пића – 34,2% и
за становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 16,6%.
Следе издаци за транспорт – 9,0%, за остале личне предмете и остале услуге –
6,1%, за одећу и обућу – 5,5%, за комуникације – 5,5%, за рекреацију и културу –
4,8%, за алкохолна пића и дуван – 4,8%, за опрему за стан и текуће одржавање –
4,6%, за здравље – 4,5% и 4,4% чине издаци за остале групе личне потрошње.

Од укупног броја
домаћинстава предвиђених за анкетирање у другом кварталу 2017. године (2.214
за Републику Србију), анкетирано је 1.619 домаћинстaвa (73%).

 

Републички
завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и
Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију
(укупно).

Саопштење РЗС број 258/2017  

 

< <