Анкетом о потрошњи домаћинстава прикупљају се подаци о приходима и потрошњи домаћинстава, односно подаци о основним елементима личне потрошње.

Упоредни преглед прихода у новцу и у натури и личне потрошње домаћинстава

 

2016.

2017.

I

квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I

квартал

Приходи у новцу и у натури – укупно

59.182

58.656

60.011

60.639

60.065

Лична потрошња – укупно

60.626

60.158

60.615

61.467

61.370

У првом кварталу 2017. године просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 60.065 динара и виши су за 1,5% у односу на исти квартал претходне године, док су у односу на четврти квартал 2016. нижи за 0,9% номинално.

Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају приходи из редовног радног односа – 49,5%, пензије – 31,7%, приходи од пољопривреде, лова и риболова – 4,3%, натурална потрошња – 3,7%, oстала примања – 3,2%, приходи ван редовног радног односа – 2,5%, oстала примања од социјалног осигурања – 2,5% и 2,6% чине приходи из осталих извора.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава у првом кварталу 2017. године износили су 61.370 динара и виши су за 1,2% у односу на исти квартал претходне године, док су у односу на четврти квартал 2016. нижи за 0,2% номинално.

Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине издаци за храну и безалкохолна пића – 34,3% и за становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 17,7%. Следе издаци за транспорт – 9,0%, за остале личне предмете и остале услуге – 6,0%, за одећу и обућу – 5,4%, за комуникације – 5,2%, за рекреацију и културу – 4,5%, за алкохолна пића и дуван – 4,4%, за опрему за стан и текуће одржавање – 4,4%, за здравље – 4,4% и 4,7% чине издаци за остале групе личне потрошње.

Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у првом кварталу 2017. године (2.214 за Републику Србију), анкетирано је 1.590 домаћинстaвa (72%).

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Саопштење РЗС број 163/2017