Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.

Uporedni pregled prihoda u novcu i u naturi i lične potrošnje domaćinstava

 

2016.

2017.

I

kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

I

kvartal

Prihodi u novcu i u naturi – ukupno

59.182

58.656

60.011

60.639

60.065

Lična potrošnja – ukupno

60.626

60.158

60.615

61.467

61.370

U prvom kvartalu 2017. godine prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 60.065 dinara i viši su za 1,5% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su u odnosu na četvrti kvartal 2016. niži za 0,9% nominalno.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,5%, penzije – 31,7%, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 4,3%, naturalna potrošnja – 3,7%, ostala primanja – 3,2%, prihodi van redovnog radnog odnosa – 2,5%, ostala primanja od socijalnog osiguranja – 2,5% i 2,6% čine prihodi iz ostalih izvora.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u prvom kvartalu 2017. godine iznosili su 61.370 dinara i viši su za 1,2% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su u odnosu na četvrti kvartal 2016. niži za 0,2% nominalno.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 34,3% i za stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 17,7%. Slede izdaci za transport – 9,0%, za ostale lične predmete i ostale usluge – 6,0%, za odeću i obuću – 5,4%, za komunikacije – 5,2%, za rekreaciju i kulturu – 4,5%, za alkoholna pića i duvan – 4,4%, za opremu za stan i tekuće održavanje – 4,4%, za zdravlje – 4,4% i 4,7% čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u prvom kvartalu 2017. godine (2.214 za Republiku Srbiju), anketirano je 1.590 domaćinstava (72%).

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS broj 163/2017