Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje. 

 

Uporedni pregled prihoda u novcu i u naturi i lične potrošnje domaćinstava 

                                                                                                                                                                              RSD

 

2016.

2017.

2017.

I

kvartal

II

kvartal

III

kvartal

IV kvartal

Prihodi u novcu i u naturi – ukupno

59.624

60.065

60.195

61.729

63.674

61.407

Lična potrošnja – ukupno

60.720

61.370

61.477

62.190

64.086

62.275

 

U 2017. godini, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu (sva domaćinstva) iznosili su 61.407 dinara, i u odnosu na 2016. godinu viši su za 3,0%, nominalno. Prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi domaćinstava sa gradskog područja iznosili su 63.906 dinara (viši su za 2,5% nominalno, u odnosu na 2016.), a kod domaćinstava sa ostalog područja iznosili su 57.343 dinara (viši su za 3,9% nominalno, u odnosu na 2016.).

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava, u 2017. godini (sva domaćinstva), iznosili su 62.275 dinara, i u odnosu na 2016. godinu viši su za 2,6%, nominalno. Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava sa gradskog područja iznosili su 64.011 dinara (viši su za 2,7% nominalno, u odnosu na 2016.), dok su kod domaćinstava sa ostalog područja iznosili 59.442 dinara (viši su za 2,3% nominalno, u odnosu na 2016.).

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi (sva domaćinstva) imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 49,6%,  penzije – 31,9%, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 4,3%, naturalna potrošnja – 3,6%, prihodi van redovnog radnog odnosa – 2,8%, ostala primanja od socijalnog osiguranja – 2,6%, i 5,2% čine prihodi iz ostalih izvora.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava (sva domaćinstva) čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 34,5% i stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 17,1%. Slede izdaci za transport – 8,9%, za ostale lične predmete i ostale usluge – 5,9%, za odeću i obuću – 5,3%, za komunikacije – 5,3%, za rekreaciju i kulturu – 5,2%, za alkoholna pića i duvan – 4,7% i 13,1% čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u 2017. (8856 za Republiku Srbiju), anketirano je 6403 domaćinstava (72%).

 

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

Saopštenje RZS broj 78/2018