Анкетом о потрошњи домаћинстава прикупљају се подаци о приходима и потрошњи домаћинстава, односно подаци о основним елементима личне потрошње. 

 

Упоредни преглед прихода у новцу и у натури и личне потрошње домаћинстава 

                                                                                                                                                                              РСД

 

2016.

2017.

2017.

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV квартал

Приходи у новцу и у натури – укупно

59.624

60.065

60.195

61.729

63.674

61.407

Лична потрошња – укупно

60.720

61.370

61.477

62.190

64.086

62.275

 

У 2017. години, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству (сва домаћинства) износили су 61.407 динара, и у односу на 2016. годину виши су за 3,0%, номинално. Просечни месечни приходи у новцу и у натури домаћинстава са градског подручја износили су 63.906 динара (виши су за 2,5% номинално, у односу на 2016.), а код домаћинстава са осталог подручја износили су 57.343 динара (виши су за 3,9% номинално, у односу на 2016.).

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у 2017. години (сва домаћинства), износили су 62.275 динара, и у односу на 2016. годину виши су за 2,6%, номинално. Издаци за личну потрошњу домаћинстава са градског подручја износили су 64.011 динара (виши су за 2,7% номинално, у односу на 2016.), док су код домаћинстава са осталог подручја износили 59.442 динара (виши су за 2,3% номинално, у односу на 2016.).

Највећи удео у приходима у новцу и у натури (сва домаћинства) имају приходи из редовног радног односа – 49,6%,  пензије – 31,9%, приходи од пољопривреде, лова и риболова – 4,3%, натурална потрошња – 3,6%, приходи ван редовног радног односа – 2,8%, oстала примања од социјалног осигурања – 2,6%, и 5,2% чине приходи из осталих извора.

Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава (сва домаћинства) чине издаци за храну и безалкохолна пића – 34,5% и становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 17,1%. Следе издаци за транспорт – 8,9%, за остале личне предмете и остале услуге – 5,9%, за одећу и обућу – 5,3%, за комуникације – 5,3%, за рекреацију и културу – 5,2%, за алкохолна пића и дуван – 4,7% и 13,1% чине издаци за остале групе личне потрошње.

Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у 2017. (8856 за Републику Србију), анкетирано је 6403 домаћинстава (72%).

 

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС број 78/2018