– претходни резултати –

Анкетом о потрошњи домаћинстава прикупљају се подаци о приходима и потрошњи домаћинстава, односно подаци о основним елементима личне потрошње.

 

Приходи у новцу и натури и лична потрошња домаћинстава по кварталима 2015. и 2016.

 – упоредни преглед –

                                                                                                                                              РСД

 

2015.

2016.

 

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

 

Приходи у новцу и натури – укупно

58.800

56.332

58.331

58.242

59.182

58.656

60.011

60.639

 

Лична потрошња – укупно

60.295

57.820

58.644

59.476

60.626

60.158

60.615

61.467

 

 

Просечни месечни приходи у Републици Србији у четвртом кварталу 2016. године у новцу и у натури по домаћинству износили су 60.639 динара и виши су за 4,1% у односу на исти квартал претходне године и за 1,0% у односу на трећи квартал 2016. године, номинално.

Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају приходи из редовног радног односа – 49,0%, пензије – 31,7%, затим следе приходи од пољопривреде, лова и риболова – 5,6%, натурална потрошња – 4,3%, oстала примања од социјалног осигурања – 2,5%, приходи ван редовног радног односа – 2,4%, oстала примања – 2,2% и на крају 2,3% чине приходи из осталих извора.

Издаци за личну потрошњу домаћинстава у четвртом кварталу 2016. године износили су 61.467 динара и виши су за 3,3% у односу на исти квартал претходне године и за 1,4% у односу на трећи квартал 2016. године, номинално.

Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине издаци за храну и безалкохолна пића – 35,4% и за становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 17,6%. Следе издаци за транспорт – 8,7%, за остале личне предмете и остале услуге – 6,0%, за рекреацију и културу – 5,2%, за комуникације – 5,2%, за одећу и обућу – 5,2%, за алкохолна пића и дуван – 4,9%, за опрему за стан и текуће одржавање – 4,3%, за здравље – 3,9% и 3,6% чине издаци за остале групе личне потрошње.

Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у четвртом кварталу 2016. (2214 за Републику Србију), анкетирано је 1591 домаћинствo (72%).

 

Саопштење РЗС број 067 од 15. 3. 2017.