Према обавештењу објављеном на сајту Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, „до краја априла је законски рок за подношење пријава М-4   за 2014. годину. Ове године пријаве се предају уз попуњен образац захтева за предају пријава М-4 који се може одштампати са сајта Фонда ПИО или преузети на шалтерима  матичне евиденције у најближој филијали Фонда. Уз попуњен образац захтева за предају пријава, послодавци , као и до сада, треба да доставе пријаве М-4 за своје запослене и све друго што је наведено у захтеву ако имају  до 50 запослених радника. Послодавци који имају више од 50 радника могу поднети пријаве М-4 без пратеће документације, у ком случају се она касније проверава код послодавца или се накнадно тражи од послодавца. Уколико послодавац подноси пријаве М-4 за раније године, такође мора да достави и попуњен образац захтева за предају пријава М-4, на исти начин као и за 2014. годину. По извршеној провери пријава М-4, овлашћени радник  Фонда  сачињава Записник о извршеној  контроли података о утврђеном  стажу осигурања и зарадама, накнадама зарада, односно основицама осигурања и висини уплаћеног доприноса. Записник се сачињава у два примерка  и потписује од стране овлашћеног радника Фонда и послодавца и тако потписан један примерак Записника, са овереним пријавама М-4, даје се  послодавцу а други остаје у Фонду. “

 

Прописи о пријави података у матичну евиденцију ПИО

Према одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – Одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – Одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014 – у даљем тексту: Закон), до 30. априла 2015. године за све осигуранике који су у току 2014. године својим радом остваривали право на пензијско и инвалидско осигурање треба пријавити податке за утврђивање стажа осигурања и основице осигурања која служи за утврђивање годишњег личног коефицијента, као и податке о висини уплаћеног доприноса.

У члану 126. став 4. Закона Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада) овлашћена је да донесе подзаконска акта и обрасце ради спровођења матичне евиденције по јединственим методолошким принципима. Полазећи од тог законског овлашћења, Влада је донела следеће три одлуке:

1) Одлуку о јединственим методолошким принципима за вођење матичне евиденције о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 118/2003 – у даљем тексту: Одлука о принципима);

2) Одлуку о јединственом кодексу шифара за уношење података у матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 118/2003 и 11/2006);

3) Одлуку о обрасцима пријава података за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 118/2003, 11/2006 и 54/2010 – у даљем тексту: Одлука о обрасцима).

Измене које су у току 2014. године вршене у Закону, немају утицај на начин попуњавања података о стажу осигурања, личним примањима и основицама осигурања, тако да се и за 2014. годину на исти начин као и претходних година попуњавају следећи обрасци пријава за матичну евиденцију: 

1) Образац М-4 – Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице и висине уплаћеног доприноса за осигуранике запослене;

2) Образац М-4К – Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде односно основице и висине уплаћеног доприноса за више лица за осигуранике запослене;

3) Образац М-4/СП – Пријава података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зараде, односно основице и висине уплаћеног доприноса за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике;

4) Образац М-4К/СП – Пријава података за утврђивање стажа осигурања зараде, накнаде зараде, основице осигурања и висине уплаћеног доприноса за више лица за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике.

5) Образац М-4УН – Пријава о стажу осигурања по основу уговорене накнаде, односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висине те накнаде (попуњава Фонд ПИО на основу посебне евиденције о исплаћеним уговореним накнадама из пријаве М-УН и М-УНК);

6) Образац М-6 – Пријава података за утврђивање износа исплаћених новчаних накнада по основу инвалидског осигурања (за инвалиде II и III категорије, као затечени корисници по ранијим прописима).

У овом тексту ћемо пре свега обратити пажњу на попуњавање података по основу запослења у обрасце М-4, односно М-4К.

 

Обвезници подношења пријава матичне евиденције

Обвезници подношења годишњих пријава података за матичну евиденцију, па тиме и наведених образаца, јесу:

1. Послодавци, који на обрасцима М-4 (за једно лице), односно М-4К (за више лица) подносе пријаву за 2014. годину најкасније до 30. 4. 2015. године, и то за следеће осигуранике који су код њих били радно ангажовани (сходно чл. 11. тач. 1) до 6) и тач. 8) до 11) Закона):

1) лица у радном односу, односно запослена у предузећу, другом правном лицу, државном органу, органу јединице локалне самоуправе или код физичких лица (у даљем тексту: послодавац), изузев лица из члана 12. став 1. тачка 2) Закона (лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава у складу са законом, који у њима раде, без обзира да ли су у радном односу у привредном друштву чији су оснивач односно члан);

2) цивилна лица на служби у Војсци Србије;

2а) професионална војна лица према прописима о Војсци Србије;

3) изабрана или постављена лица, ако за обављање функције остварују зараду, односно накнаду зараде;

4) лица која су у складу с прописима о раду, у радном односу односно запослена ван просторија послодавца;

5) лица у радном односу, односно запослени упућени на рад у иностранство, односно запослени у предузећу које обавља делатност или услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурана по прописима те земље, или ако међународним уговором није другачије одређено;

6) домаћи држављани који су на територији Републике Србије запослени код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних или физичких лица, ако међународним уговором није другачије одређено;

8) страни држављани и лица без држављанства који су на територији Републике Србије запослени код страних правних или физичких лица, ако међународним уговором није другачије одређено, као и код међународних организација и установа и страних дипломатских и конзуларних представништава, ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором;

9) лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове, ако нису осигурани по другом основу;

10) лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга, које се у смислу овог закона сматрају послодавцем, а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању;

11) лица за чијим је радом престала потреба, као и лица којима је престало запослење због стечаја, ликвидације, односно у свим случајевима престанка рада послодавца, док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању.

За све наведене осигуранике подаци се подносе филијали Фонда код које су запослени пријављени на осигурање односно филијали Фонда према седишту послодавца односно његове организационе јединице.

Под појмом послодавца подразумева се предузеће, друго правно лице, државни орган, орган јединице локалне самоуправе или физичко лице које има запослене (члан 11. став, тачка 1. Закона о ПИО), као и задруга за лица која обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга, а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању.

2) Пореска управа (на Обрасцу М-4/СП и Обрасцу М-4К/СП) – за све осигуранике самосталних делатности за које врши обрачун и наплату доприноса (рок за пријаву података о стажу осигурања, основицама осигурања и висини уплаћеног доприноса за осигуранике самосталних делатности за 2014. годину је 30. јун 2015. године), а то су:

– осигураници који самостално обављају привредну делатност (занатлије, угоститељи, превозници и др.);

– осигураници самосталних професионалних делатности (адвокати, новинари, самостални радници у области културе и сл.);

– осигураници самосталних делатности који су сами подносиоци пријаве за осигурање (оснивачи, односно власници предузећа).

Треба истаћи да пријаву података на наведеним обрасцима о основици и висини уплаћеног доприноса подноси Пореска управа, али податке за утврђивање стажа осигурања уноси Фонд за пензијско и инвалидско осигурање, на основу своје евиденције.

 

Напомене о уношењу података у образац М-4, односно М-4к

1. Подаци о стажу осигурања запосленог

На редном броју 7 Обрасца М-4 (ако послодавац има једног запосленог) односно у колону 4 Обрасца М-4К (ако послодавац има више запослених) послодавац уноси време које је запослени код њега провео на обавезном осигурању током 2014. године, и то у месецима или у месецима и данима.

Према одредби члана 46. Закона, у стаж осигурања рачуна се:

– време које је осигураник провео на раду по основу кога је био обавезно осигуран, и

– за које је уплаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање.

Конкретно, према члану 47. Закона, у стаж осигурања се рачуна време проведено на раду односно у осигурању у ефективном (календарском) трајању. Према томе, уколико је запослени целу годину непрекидно провео на раду код послодавца – дакле, од 1. јануара до 31. децембра 2014. године, с пуним радним временом или с радним временом које је изједначено с пуним радним временом, у Образац М-4 односно Образац М-4К послодавац ће за њега унети стаж осигурања од 12 месеци или, ако је запослени засновао први пут радни однос код послодавца 1. септембра, унеће се стаж осигурања од четири месеца.

Број часова није битан за утврђивање стажа осигурања, већ је битан само податак о календарском времену проведеном у осигурању – дакле, дани и месеци у току године. То конкретно значи: ако је запослени провео шест месеци код послодавца радећи с половином пуног радног времена, њему ће се признати односно у Образац М-4 ће се унети као стаж осигурања шест месеци. 

Када се предаје Образац М-4 односно Образац М-4К уносе се подаци само за месеце за које је плаћен допринос – дакле, уколико за четири месеца допринос није плаћен, утврдиће се у обрасцу стаж осигурања од осам месеци. Када за преостала четири месеца послодавац накнадно уплати допринос, поднеће Образац М-8 ради промене података у матичној евиденцији. Или, ако је запослени целу годину радио код једног послодавца с половином пуног радног времена, за које је уплаћен допринос, као стаж осигурања унеће се 12 месеци. Такође, довољно је да је послодавац платио доприносе и на најнижу основицу за конкретан месец (ако није исплатио зараду и платио доприносе на њу), па да та уплата доприноса омогући признавање конкретног месеца у стажу осигурања.

 

Напомене у случају рада код два или више послодаваца

Могући су случајеви да је једно лице запослено и ради у току године код више послодаваца. На пример, ако једно лице ради код два послодавца истовремено с непуним радним временом, и то, ако код сваког послодаваца ради по четири часа дневно у току 12 месеци, оба послодавца поднеће пријаву на 12 месеци стажа осигурања у току 2014. године. Наравно, у овом случају неће се признати стаж осигурања од 24 месеца, већ од 12 месеци, али се у вези са овим примером поставља питање како регулисати пријаву годишњег стажа осигурања када једно лице ради код два послодавца. Решење за овакве проблеме, свакако, може бити да сваки послодавац на пријави напише напомену да то лице ради још код једног послодавца или да се та два послодавца договоре да један од њих не попуни податак о стажу осигурања, уз уношење напомене у образац да је то због рада код два послодавца и да је тај податак попунио други послодавац. Другим речима, ако се подаци о стажу осигурања поклапају код два послодавца, сматрамо да је довољно да само један од њих унесе податке о стажу осигурања, уз напомену да конкретан запослени у исто време ради и код другог послодавца.

 

2. Утврђивање и уношење у матичну евиденцију података о зарадама и накнадама зарада односно основицама осигурања за 2014. годину

У матичну евиденцију за 2014. годину биће пријављени подаци о примањима запослених, зависно од тога на коју основицу су послодавци у току 2014. године уплаћивали допринос за пензијско и инвалидско осигурање својим запосленима. У 2014. години су важиле следеће најниже (бруто) основице за обрачун доприноса:

Најниже (бруто) основице за обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у 2014. години

 

Период примене у току 2014.

Износ најниже основице

„Сл. гласник РС“

од 1. 1. 2014. до 31. 1. 2014.

21.210

95/2013

од 1. 2. 2014. до 30. 4. 2014.

22.282

8/2014

од 1. 5. 2014. до 31. 7. 2014.

20.198

46/2014

од 1. 8. 2014. до 31. 10. 2014.

21.716

79/2014

од 1. 11. 2014. до 31. 12. 2014.

21.718

118/2014

Основно што треба напоменути јесте да се зараде и накнаде зарада које су запослени остварили у 2014. години уносе у Образац М-4 односно Образац М-4К у бруто износу (нето + порез + допринос на терет запосленог) и с парама, на коју је плаћен допринос. У износ зараде су укључени:

1) зарада коју запослени оствари за рад и време проведено на раду (основна зарада, део зараде за радни учинак) и део зараде по основу доприноса пословном успеху послодавца (награде, бонуси и др.);

2) увећана зарада – за прековремени рад, ноћни рад и рад на празник, за рад у сменама, за рад недељом, за минули рад и друга увећања зараде за посебне услове рада које је послодавац исплатио у складу са својим актом;

3) накнаде зараде – за време одсуствовања с рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа и у другим случајевима утврђеним актом послодавца, а на терет послодавца;

4) друга примања с карактером зараде – топли оброк, регрес, теренски додатак и друге исплате с карактером зараде које је послодавац исплатио у складу са својим актом и платио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање (на пример, поклони за Нову годину изнад неопорезивог износа, поклони за 8. март без обзира на начин исплате, одређени облици солидарне помоћи на које се плаћају доприноси, отпремнине приликом споразумног раскида радног односа, премије добровољног осигурања изнад неопорезиве границе и друга примања на која је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање); ова примања су уједно и примања која се евидентирају ради утврђивања годишњег личног коефицијента по запосленом у свим случајевима када је њихов месечни збир већи од важеће најниже основице.

Уколико је уплата доприноса у току године вршена на најниже основице утврђене законом, у Образац М-4 се уносе износи тих најнижих основица (бруто) на које је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање.

У пракси су и у 2014. години важили прописи о тзв. највишој основици, која се утврђује у висини пет просечних зарада у Републици, изнад које се нису могли уплаћивати месечни доприноси за социјално осигурање. Износ највише (бруто) основице се уноси као зарада у Образац М-4 односно Образац М-4К уколико је за конкретан месец зарада запосленог била већа од највише важеће основице за обрачун доприноса.

Преглед највиших основица важећих за 2014. годину је дат у наредној табели:

НАЈВИШЕ (БРУТО) ОСНОВИЦЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ДОПРИНОСА У 2014. ГОДИНИ

 

Период

Износ највише основице

„Сл. гласник РС“

1

2

3

од 1. 1. 2014. до 31. 1. 2014.

304.465 (60.893 x 5)

115/2013

од 1. 2. 2014. до 28. 2. 2014.

350.355 (70.071 x 5)

6/2014

од 1. 3. 2014. до 31. 3. 2014.

262.190 (52.438 x 5)

23/2014

од 1. 4. 2014. до 30. 4. 2014.

304.225 (60.845 x 5)

34/2014

од 1. 5. 2014. до 31. 5. 2014.

298.910 (59.782 x 5)

44/2014

од 1. 6. 2014. до 30. 6. 2014.

315.835 (63.167 x 5)

56/2014

од 1. 7. 2014. до 31. 7. 2014.

304.830 (60.966 x 5)

65/2014

од 1. 8. 2014. до 31. 8. 2014.

309.960 (61.992 x 5)

78/2014

од 1. 9. 2014. до 30. 9. 2014.

311.900 (62.380 x 5)

88/2014

од 1. 10. 2014. до 31. 10. 2014.

314.960 (62.992 x 5)

103/2014

од 1. 11. 2014. до 30. 11. 2014.

304.015 (60.803 x 5)

115/2014

од 1. 12. 2014. до 31. 12. 2014.

309.815 (61.963 x 5)

128/2014

Увек када је обрачуната месечна зарада запосленог била већа од највише важеће основице, доприноси су се у 2014. години обрачунавали на највишу основицу, а порез – на стварно обрачунату зараду, а у Образац М-4 се уноси износ те највише основице (бруто).

У пријаву М-4, односно М-4К за 2014. унеће се сва примања која имају карактер зараде, а односе се на 2014. годину, без обзира када су оне исплаћене. Значи, ако је послодавац зараду за месец децембар 2014. године исплатио у фебруару 2015. године те зараде ће бити у пријави М-4 за 2014. годину. Али, ако је послодавац у току 2014. исплатио заостале неисплаћене зараде из 2013. године, те зараде неће унети у пријаву М-4 за 2014. годину, већ у пријаву М-4 за ону годину на коју се та са закашњењем исплаћена зарада односи.

 

– Уношење података о накнади зараде за време породиљског одсуства и боловања на терет Републичког фонда за здравствено осигурање

Време породиљског одсуства се рачуна у стаж осигурања као време ефективно проведено на раду, а приликом обрачунавања накнада зараде се не узимају у обзир најниже основице, већ се доприноси увек обрачунавају на утврђену накнаду зараде породиље. Зато се запосленој жени време породиљског одсуства и одсуства с рада ради неге детета уноси у Образац М-4 као стаж осигурања у ефективном трајању, а часови породиљског одсуства – као часови рада. Накнада зараде која се исплаћивала породиљи се уноси у годишњу пријаву стажа у износу у коме је исплаћивана – дакле, без обзира на висину те накнаде зараде и рок исплате односно без обзира на то да ли је нижа или већа од најниже основице осигурања, доприноси на ову накнаду зараде се плаћају на стварно исплаћену накнаду, тако да се у Образац М-4 уносе обрачунате бруто накнаде зараде, и то у колону „Износ накнаде…“.

Исте напомене се могу дати и за евидентирање података о оствареним накнадама зараде за време боловања на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (преко 30 дана). И у овом случају се накнада зараде за време овог боловања уноси у Образац М-4 односно у Образац М-4К, а приликом обрачунавања накнада зараде се не узимају у обзир најниже основице, већ се доприноси увек обрачунавају на утврђену накнаду зараде и уносе у колону „Износ накнаде…“.

 

– Пензијски основ за запослене којима су исплаћиване минималне  зараде

За сваки месец 2014. године минимална зараде је износила 115,00 динара по часу рада нето, односно целе 2014. године минимална зарада је износила 115,00 динара.

Ако је за неки од месеци у току 2014. године послодавац свим запосленима или само неким запосленима исплатио минималну зараду, у Образац М-4 односно у Образац М-4К уноси износ бруто минималне зараде за месец исплате, наравно ако је тај износ минималне зараде већи од важеће најниже основице у тренутку исплате. Уколико је износ минималне зараде нижи од најниже основице доприноса, доприноси се обрачунавају на најнижу основицу доприноса, а у образац се уноси износ те најниже основице.

 

– Пензијски основ за запослене којима су уплаћивани само доприноси за социјално осигурање

Према члану 51. ст. 3. и 4. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, у даљем тексту: Закон о доприносима), ако не исплати зараду до 30. у текућем месецу за претходни месец, послодавац је дужан да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса. У складу с наведеним прописом, послодавац који је за неки од месеци у току 2014. године уплаћивао доприносе без исплате зараде, у Образац М-4 уноси износ најниже основице (бруто) утврђене за месеце за које је уплаћиван допринос.

 

– Запослена лица упућена на рад у иностранству

Према члану 14. Закона о доприносима, основицу доприноса за социјално осигурање за раднике упућене на рад у иностранству, ако нису обавезно осигурани по прописима државе у коју су упућени или ако међународним уговором није друкчије одређено, као и за послодавце, је износ зараде коју би, у складу са законом, општим актом и уговором о раду, остварили у Републици на истим или сличним пословима, с тим што наведена основица доприноса не може бити нижа од законске двоструке најниже месечне основице доприноса, нити виша од законске највише основице доприноса. Ова правила важе и за попуњавање пријава за осигурање код послодаваца која имају запослене на раду у иностранству.

 

– Евиденција података за новозапослене у 2014. години за које послодавци остварују пореске олакшице

У протеклим годинама, па и у току 2014. године, Влада је спроводила мере стимулисања запошљавања, ослобађајући послодавце од обавезе уплате доприноса, у целини или делимично, при чему је разлику до умањених доприноса плаћала Национална служба за запошљавање на основу прописане документације коју доставља послодавац. Послодавци за ове запослене у пријаве података уносе зараде са укупно плаћеним доприносима, а наведеним новозапосленим лицима, иако за њих послодавци нису уплатили пун износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, од дана запошљавања признаје се пуно време проведено на раду.

 

– Накнада зараде за инвалиде II и III категорије

 

Износ накнаде за рад са скраћеним радним временом и накнаде због мање зараде на другом одговарајућем послу уноси у матичну евиденцију Фонд а не послодавци инвалида рада II и III категорије, будући да и ове накнаде падају на терет средстава Фонда.

 

Примери попуњавања Обрасца М-4К за 2014. годину

У Образац М-4К уносе се подаци о износу уплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, и то збирно на терет запосленог и на терет послодавца, па треба имати у виду да је стопа ових доприноса у току 2014. године износила:

– 24% (13% + 11%) за период од 1. јануара – 31. јула 2014. године;

– 26% (14% + 12%) за период од 1. августа до 31. децембра 2014. године.

Код попуњавања обрасца треба имати у виду да се у последње две кућице сваке колоне обрасца уносе износи у парама, како за зараду, тако и за накнаду зараде и плаћене доприносе.

Наводимо више примера попуњавања Обрасца М-4 (у овим примерима под појмом „зарада“ подразумевамо бруто зараду), у којима се пошло од претпоставке да су износи зараде или накнаде зараде исплаћени у износу већем од важећих најнижих основица.

 

1. Пун фонд часова на раду у току целе године

Запослени има 12 месеци редовног рада с пуним радним временом и остварену зараду од 600.000,00 динара. У колону „Подаци о стажу“ се уноси 12 месеци, а у колону „Зарада“ – износ остварене зараде запосленог од 600.000,00 динара. У колону „Уплаћени допринос“ треба унети уплаћене доприносе за пензијско и инвалидско осигурање на исплаћену зараду. У нашем примеру, укупни доприноси за пензијско и инвалидско осигурање на ову зараду износе:

– За период јануар – јул: 350.000 x 24% = 84.000,00 дин.

– За период август – децембар: 250.000 x 26% = 65.000,00 дин.

Према томе, укупан износ уплаћених доприноса од (84.000 + 65.000) 149.000 динара се уносе у колону „Уплаћени допринос“. У остале колоне се уносе нуле.

 

2. Цела година проведена на боловању

Ако је запослени целу 2014. годину провео на боловању, у колону „Подаци о стажу“ се уноси 12 месеци, а у колоне „Зарада“ и „Уплаћени допринос“ се уносе нуле. У колону „Износ накнаде зараде…“ се уноси накнада зараде коју је запослени примио за време боловања. У нашем примеру та накнада зараде износи 400.000,00 динара, па укупни допринос за пензијско и инвалидско осигурање на ову накнаду зараде износе:

– За период јануар – јул: 160.000 x 24% = 38.400,00 дин.

– За период август – децембар: 240.000 x 26% = 62.400,00 дин.

Укупан износ уплаћених доприноса од (38.400 + 62.400) 100.800 динара уписује се у колону „Уплаћени допринос“ (по основу накнаде). За месеце када је запослени био на боловању преко 30 дана – дакле, добијао накнаду зараде од Републичког фонда за здравствено осигурање, податке о висини исплаћене накнаде зараде и обрачунатим доприносима за пензијско и инвалидско осигурање послодавац може добити од тог фонда на свој захтев.

 

3. Рад и боловање у току године

Ако је запослени део године (на пример, 11 месеци) провео на раду и део године (један месец) на боловању, за месеце рада је остварио зараду у висини од 560.000,00 динара, а за време боловања је остварио накнаду зараде од 40.000,00 динара на терет послодавца.

У овом случају се у колону „Подаци о стажу“ уноси 12 месеци, у колону „Зарада“ – износ остварене зараде запосленог од 560.000,00 динара, а у колону „Износ накнаде зараде…“ – износ од 40.000,00 динара.

Обрачун података о уплаћеним доприносима у овом примеру је следећи: зарада за 11 месеци износи 560.000,00 динара, а допринос за пензијско и инвалидско осигурање на ову зараду износи:

– За период јануар – јул: 350.000 x 24% = 84.000,00 дин.

– За период август – децембар: 210.000 x 26% = 54.600,00 дин.

Износ доприноса на зараду од 138.600 динара се уписује у колону „Уплаћени допринос“ (на зараду). На накнаду зараде од 40.000,00 динара је обрачунат допринос за пензијско и инвалидско осигурање по стопи од 24%, који износи 9.600,00 динара, што се уноси у колону „Уплаћени допринос“ (на накнаду зараде).

 

4. Остварен редован рад и прековремени рад

Зарада запосленог остварена у времену дужем од пуног радног времена се уноси у Образац М-4К само ако је такав рад обављен у складу с прописима о радним односима. При томе, такође, треба напоменути да се часови прековременог рада не урачунавају у дужину стажа, већ се ефекат овог рада види само кроз зараду и увећање зараде који су запосленом исплаћени за време прековременог рада. Приликом попуњавања се сабирају зарада за редован рад и зарада за прековремени рад и уносе збирно у Образац М-4К.

На пример, запослени је провео на редовном раду 12 месеци, а уз то је остварио 50 часова прековременог рада, за редован рад је примио зараду од 650.000,00 динара, а за прековремени рад 50.000,00 динара.

На основу ових података, у колону „Подаци о стажу“ се уноси 12 месеци, а у колону „Зарада“ се уноси износ остварене зараде запосленог за редован и прековремени рад од 700.000,00 динара.

Обрачун података о уплаћеним доприносима је следећи: укупна зарада износи 700.000,00 динара, а допринос за пензијско и инвалидско осигурање на ову зараду износи:

– За период јануар – јул: 410.000 x 24% = 98.400,00 дин.

– За период август – децембар: 290.000 x 26% = 75.400,00 дин.

Укупан износ уплаћених доприноса од (98.400 + 75.400) 173.800 динара се уписује у колону „Уплаћени допринос“ (на зараду).

 

5. Подаци за инвалида рада II и III категорије

Код послодаваца се могу наћи и запослени који раде с радним временом краћим од пуног радног времена (на пример, инвалиди рада II категорије), којима зараду за часове рада исплаћује послодавац, а накнаду зараде за остатак до пуног радног времена исплаћује Фонд. За ове запослене се у колону „Подаци о стажу“ уноси 12 месеци, а у колону „Зарада“ – износ остварене зараде коју је исплатио послодавац (на пример, 360.000,00 динара).

Обрачун података о уплаћеним доприносима у овом примеру је следећи: укупна зарада износи 360.000,00 динара, а допринос за пензијско и инвалидско осигурање на ову зараду су:

– За период јануар – јул: 210.000 x 24% = 50.400,00 дин.

– За период август – децембар: 150.000 x 26% = 39.000,00 дин.

Укупан износ доприноса од 89.400 динара се уписује у колону „Уплаћени допринос“ (на зараду).

Подаци о броју часова и накнади зараде коју су инвалиди примили се не уносе у Образац М-4К, већ се уносе у Образац М-6, који попуњава Фонд, као исплатилац накнаде зараде инвалиду рада.

Уколико је инвалид рада II категорије, радећи у току целе 2014. године, три месеца био на боловању, за њега се образац попуњава на следећи начин:

1) у колону „Подаци о стажу“ се уноси 12 месеци, у колону „Зарада“ – износ остварене зараде за девет месеци рада, а у колону „Уплаћени допринос“ – износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање обрачунат на ту зараду;

2) у колону „Износ накнаде зараде…“ се уноси износ који је запослени примио од послодавца на име накнаде зараде за боловање, а обрачунати допринос за пензијско и инвалидско осигурање на ову накнаду зараде се уписује у колону „Уплаћени допринос“ (на накнаду зараде).

У овом случају Фонд у Образац М-6 уноси податке о накнади зараде на терет Фонда само за девет месеци у току 2014. године, јер инвалиду рада II категорије не припада накнада зараде на терет Фонда док је на боловању.

Када је реч о инвалиду III категорије, он ради с преосталом радном способношћу и пуним радним временом на другом одговарајућем послу. Он, осим редовне зараде на послу који ради, има право и на накнаду због мање зараде на другом одговарајућем послу. Зарада коју остварује исплаћује послодавац, и као таква се уноси у обрасце матичне евиденције, док накнаду због мање зараде на другом одговарајућем послу утврђује и исплаћује Фонд, а такође и попуњава Образац М – 6 у коју уноси износ те накнаде ради уноса у матичну евиденцију.

 

6. Породиљско одсуство за целу 2014. годину

За запослену која је целу 2014. годину била на породиљском одсуству, у колону „Подаци о стажу“ се уноси 12 месеци, а у колоне „Зарада“ и „Уплаћени допринос“ се уписују нуле, јер запослена не остварује зараду код послодавца.

Запослена на породиљском одсуству остварује накнаду зараде, па се у колону „Износ накнаде зараде…“ уноси износ који је она примила у току 2014. године. Ако је, на пример, породиљи у току 2014. године исплаћена накнада зараде у висини од 650.000,00 динара, на ову накнаду зараде обрачунати допринос за пензијско и инвалидско осигурање износи:

– За период јануар – јул: 380.000 x 24% = 91.200,00 дин.

– За период август – децембар: 270.000 x 26% = 70.200,00 дин.

Укупан износ доприноса од 161.400 динара се уписује у колону „Уплаћени допринос“ (на накнаду зараде).

Ако је, међутим, запослена у току 2014. године четири месеца била на раду, два месеца на одржавању трудноће и шест месеци на породиљском одсуству, подаци се у образац уносе на следећи начин:

1) у колону „Подаци о стажу“ се уноси 12 месеци, у колону „Зарада“ – износ остварене зараде за четири месеца рада, а у колону „Уплаћени допринос“ – износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање обрачунат на ту зараду;

2) у колону „Износ накнаде зараде…“ се уноси износ који је запослена примила на име накнаде зараде за боловање и за породиљско одсуство, а обрачунати допринос за пензијско и инвалидско осигурање на ове накнаде зараде се уписује у колону „Уплаћени допринос“ (на накнаду зараде).

 

7. Коришћење неплаћеног одсуства у току године

За запосленог који је одређени број месеци у току 2014. године провео на неплаћеном одсуству, у стаж осигурања се рачунају само месеци на раду. На пример, ако је запослени користио неплаћено одсуство три месеца (у периоду октобар–децембар), а за девет месеци рада је остварио зараду од 450.000,00 динара, према овим подацима се у колону „Подаци о стажу“ уноси девет месеци, у колону „Зарада“ – износ остварене зараде од 450.000,00 динара, а у колону „Уплаћени допринос“ – износ од 110.000,00 динара (350.000 x 24% + 100.000 x 26%).

 

8. Обављање привремених или повремених послова

Према одредби члана 11. тач. 9. и 10. Закона, запослени су и лица која, у складу са законом, обављају привремене или повремене послове, ако нису осигурана по другом основу. Зато се време овог рада и накнада остварена за тај рад уносе у Образац М-4, јер се време овог рада признаје као стаж осигурања, будући да се на исплаћену накнаду плаћа пуна стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

На пример, незапослено лице је радило 95 дана повремене послове у току другог полугодишта 2014. године и за то време остварило накнаду у висини од 96.000,00 динара.

За њега се образац попуњава на следећи начин: у колону „Подаци о стажу“ се уноси три месеца и пет дана, у колону „Зарада“ – износ остварене зараде од 96.000,00 динара, а у колону „Уплаћени допринос“ – износ од 24.960,00 динара (96.000,00 x 26%).

 

9. Рад с половином пуног радног времена

Ако је запослени радио целу 2014. годину с половином пуног радног времена, стаж осигурања му се рачуна у календарској дужини, односно као цела година. Као што смо раније истакли, зарада коју запослени прима за умањено радно време се упоређује с пуном (а не умањеном) најнижом основицом за обрачун доприноса (доприноси се обрачунавају на пуну најнижу основицу уколико је зарада запосленог нижа), па се зато и време које проведе на раду рачуна као пуно радно време.

На пример, ако је запослени радио с половином пуног радног времена у току целе године и за то време је остварио зараду у износу од 350.000,00 динара, која је била већа од најнижих основица за доприносе, према овим подацима се попуњавају три колоне обрасца: у колону „Подаци о стажу“ се уноси 12 месеци, у колону „Зарада“ – износ остварене зараде од 250.000,00 динара, а у колону „Уплаћени допринос“ – износ од 87.000,00 динара (200.000 x 24% + 150.000,00 x 26%).

 

10. Рад на одређено време у току године

Ако је запослени радио на одређено време код истог послодавца у више наврата у току године, у стаж осигурања му се уписују ти месеци рада. На пример, запослени је радио три пута у току године код послодавца: у јуну, од августа до октобра и у децембру (укупно пет месеци) и за те месеце рада је остварио зараду од 240.000,00 динара.

Према овим подацима, у колону „Подаци о стажу“ се уноси пет месеци, у колону „Зарада“ – износ остварене зараде од 240.000,00 динара, а у колону „Уплаћени допринос“ – износ од 61.440,00 динара (48.000 x 24% + 192.000,00 x 26%).

У посебном случају, ако рад на одређено време није трајао пун месец, запосленом се признају и дани рада мимо пуног месеца, при чему се пун месец рачуна као 30 дана (члан 67. став 2. Закона). Конкретно, ако је имао укупно 80 дана рада у току године, они се рачунају као два месеца и 20 дана, што се уписује у колону „Подаци о стажу“. У колону „Зарада“ се уноси износ остварене зараде за 80 дана рада, а у колону „Уплаћени допринос“ – износ обрачунатог доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на ту зараду.

 

11. Рад на пословима за које се признаје бенефицирани стаж

У последње четири колоне Обрасца М-4К се уносе подаци о пословима и радним задацима на којима се стаж осигурања запосленима рачуна са увећаним трајањем. Наиме, осигуранику-запосленом који ради на нарочито тешким и за здравље штетним радним местима или у одређеним делатностима на нарочито тешким пословима односно на пословима на којима после навршења одређених година живота не може успешно да обавља своју професионалну делатност, стаж осигурања се рачуна са увећаним трајањем. При томе треба нагласити да се у стаж осигурања са увећаним трајањем рачуна само време ефективног рада – дакле, време које је запослени заиста провео у раду на свом радном месту. Сва одсуства с радног места на коме се признаје бенефицирани стаж (осим годишњег одмора и државног односно верског празника) не урачунавају се у стаж осигурања са увећаним трајањем.

На зараде исплаћене по основу рада на местима на којима се признаје бенефицирани радни стаж у 2014. години су се додатно плаћале следеће стопе доприноса: 

Врста обавезе

Проценти увећања

Стопе додатног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем

 

Ако се 12 месеци рачуна као 14 месеци

3,70%

Ако се 12 месеци рачуна као 15 месеци

5,50%

Ако се 12 месеци рачуна као 16 месеци

7,30%

Ако се 12 месеци рачуна као 18 месеци

11%

Основица: бруто зарада, али не нижа од најнижих законских основица и не виша од највише основице (пет просечних зарада у Републици).

Ако је, на пример, запослени целе 2014. године радио на радном месту на коме се сваких 12 месеци рада рачуна као 16 месеци, Образац М-4К се попуњава на следећи начин:

1) у колону „Подаци о стажу“ се уписује 12 месеци;

2) у колону „Зарада“ се уписује исплаћена зарада за рад на радном месту на коме се признаје бенефицирани радни стаж (на пример, зарада износи 640.000,00 динара);

3) у колону „Уплаћени допринос“ се уноси износ обрачунатог доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на исплаћену зараду; у нашем примеру је уплаћено за пензијско и инвалидско осигурање 159.000,00 динара (370.000 x 24% + 270.000,00 x 26%);

4) у колону „Ефективно трајање“ се уписује 12 месеци (ако запослени има целу годину на раду);

5) у колону „Назив радног места“ се уписује радно место на коме запослени ради;

6) колону „Шифра“ попуњава Фонд, зависно од степена увећања стажа (у овом примеру се уноси шифра 12/16);

7) у колону „Уплаћени допринос“ се уноси износ обрачунатог додатног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем (уз примену стопа из претходне табеле на зараду запосленог); пошто се у нашем примеру 12 месеци рачуна као 16 месеци, износ додатног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање је 46.720,00 динара (640.000,00 x 7,30%); ови доприноси се односе само на стаж осигурања са увећаним трајањем и падају у целини на терет послодавца.

У посебном случају, уколико је запослени који ради на радном месту на коме се признаје бенефицирани стаж био један месец на боловању, у образац се уносе подаци на следећи начин:

1) у колону „Подаци о стажу“ се уноси 12 месеци, у колону „Зарада“ – износ остварене зараде за 11 месеци рада, а у колону „Уплаћени допринос“ – износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање обрачунат на ту зараду;

2) у колону „Износ накнаде зараде…“ се уноси износ који је запослени примио на име накнаде зараде за боловање, а обрачунати допринос за пензијско и инвалидско осигурање на накнаду зараде за боловање се уписује у колону „Уплаћени допринос“ (на накнаду зараде);

3) у колону „Ефективно трајање“ се уписује 11 месеци, пошто запослени нема право на увећање стажа осигурања за време проведено на боловању.

 

Остале одредбе

1) Уколико је послодавац исплаћивао запосленом зараду и накнаду зараде у сваком месецу 2014. године у нивоу важеће највише месечне основице (петоструки износ просечне зараде у Републици), треба имати у виду да за 2014. годину збир тих највиших месечних основица износи 3.691.460,00 динара. Тај износ је већи од званично утврђене највише основице доприноса за 2014. годину у Републици од 3.685.560,00 динара („Сл. гласник РС“, број 11/2015), па ће за конкретног запосленог у Образац М-4, односно М-4К за 2014. годину биће унета основица доприноса у износу од 3.685.560,00 динара. По основу више плаћеног доприноса на зараду преко највише основице у Републици за 2014. годину запослени има право на повраћај више уплаћеног доприноса.

2) Треба обратити пажњу на одредбе члана 140. Закона који уређује случајеве уплате доприноса са закашњењем. Наиме, чланом 140. Закона је предвиђено да осигуранику за кога је допринос обрачунат и уплаћен на основицу, зараду или део зараде са закашњењем у текућој календарској години за претходну или неку другу годину, у матичну евиденцију за утврђивање годишњег личног коефицијента за ту годину уноси се основица за месец за који је допринос плаћен, односно зарада или део зараде, која му је припадала за месец за који је допринос плаћен, а на исти начин се уноси и плаћени допринос. Ово правило неће важити, уколико се допринос обрачуна и плати до 31.1. текуће године за претходну годину.

Према томе, ако се зарада исплаћује са закашњењем, дакле почев од 1. фебруара 2015. године за 2014. годину, у матичну евиденцију за утврђивање годишњег личног коефицијента за 2014. годину уноси се основица за месец за који је допринос плаћен, односно зарада или део зараде која је припадала за месец за који је допринос плаћен. Односно, ако је зарада или део зараде исплаћен 10. марта 2015. године за децембар 2014. године, допринос за ПИО се плаћа на зараду која је запосленом припадала у тренутку исплате, а ако је она мања од најниже основице на дан уплате доприноса – на важећу најнижу основицу. У овом случају у образац М-4, односно М-4К не уноси се основица на коју је допринос плаћен, већ зарада, односно најнижа основица за месец за који је допринос плаћен.

3) Образац М-4 – ако има једног запосленог односно Образац М-4К – ако има више запослених, послодавац подноси филијали Фонда код које су запослени пријављени на осигурање односно филијали Фонда према седишту послодавца односно његове организационе јединице (пословница, експозитура, испостава, представништво, заступништво и друге пословне јединице) најкасније до 30. априла 2015. године. Овај рок је преклузиван, па његово непоштовање повлачи казнене мере из члана 213. Закона. Према одредбама овог члана Закона, за обвезника су прописане новчане казне за прекршај у износу од 10.000 до 800.000 динара, за неподношење пријаве података за матичну евиденцију, односно за подношење пријаве након истека рока прописаног Законом. Такође, за наведене радње прописане су и новчане казне за прекршај за одговорно лице у износу од 2.500 до 50.000 динара.