Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. zakon), a u vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom, obuhvatom vakcinacijom protiv COVID-19 i podacima iz literature, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donosi

Preporuku za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacijama socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja pri povratku na rad u ustanovu/organizaciju

Tokom prethodnih godinu i po dana uloženi su veliki napori u zaustavljanju širenja SARS-CoV-2 virusa u populaciji i sprečavanju COVID-19 obolevanja i umiranja. Opšte mere prevencije su znatno doprinele smanjenju obolevanja i umiranja od COVID-19 ali nisu bile dovoljno efektivne u zaustavljanju širenja virusa.

Zahvaljujući visokoj efektivnost različitih vakcina protiv COVID-19 u mogućnosti smo da postignemo adekvatan stepen kolektivnog imuniteta kako bi se pandemija zaustavila.

Međutim, nedovoljan obuhvat vakcinacijom doveo je do intenzivnog širenja SARS-CoV-2 virusa i njegovih mutacija u nove varijante od kojih su neke označene kao varijante od značaja, kao što je slučaj sa delta varijantom virusa SARS-CoV-2 (tzv. Indijski soj). Delta varijanta virusa se za 40-60% lakše prenosi, i predviđa se da će do kraja leta u evropskim zemljama ova varijanta biti prevalentna i da će uzrokovati 90% svih novih SARS-CoV-2 infekcija. Broj obolelih od COVID-19 u svetu posle skoro mesec dana pada ponovo je počeo da raste i uglavnom su nove infekcije izazvane upravo delta sojem, javljaju se uglavnom kod nevakcinisanih i mlađih osoba, a praćene su dužom hospitalizacijom. Države u svetu ulažu velike napore, i propisuju dodatne mere prevencije kako bi zaustavili ili usporili širenje nove varijante virusa.

Kako je delta varijanta već prisutna u skoro svim zemljama u svetu, uključujući i našu zemlju, a obzirom na to da je vreme godišnjih odmora i da mnogi ljudi planiraju da putuju ovog leta, rizik od obolevanja i širenja nove delta varijante virusa u našoj populaciji je veliki, posebno za one koji nisu vakcinisani. Vakcine protiv COVID-19 pokazale su se efektivnim i kada je delta varijanta u pitanju, dostupne su, a vakcinacijom štitimo sebe i korisnike usluga socijalne zaštite koji žive u zajednicama i predstavljaju posebno ugroženu kategoriju u povećanom riziku od obolevanja i umiranja.

U skladu sa navedenim, a u cilju zaštite korisnika ustanova socijalne zaštite, daje se preporuka da svi zaposleni koji NISU VAKCINISANI, nakon odsustvovanja sa posla, ne mogu započeti sa radom u ustanovama socijalne zaštite bez posedovanja negativnog PCR testa, koji ne sme biti stariji od 48 sati. Testiranje PCR testom je o trošku zaposlenog.

Za sprovođenje ove preporuke zaduženi su direktori ustanova socijalne zaštite.

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 560-00-316/2021-09 od 15.7.2021. godine)