< <

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број 11-10175/2017-1 – Препорука
о коришћењу могућности учешћа миритеља у колективном преговарању („Сл. гласник РС”,
бр. 96/2017). У Закључку се каже:

„1. Препоручује се државним органима, органима
аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, другим органима и организацијама
које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,
јавним агенцијама и организацијама на које се примењују прописи о јавним агенцијама,
јавним службама које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине
и јединице локалне самоуправе, односно из доприноса за обавезно социјално осигурање,
као и јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и друштвима капитала чији је
оснивач јавно предузеће, да користе могућност учешћа миритеља у колективном преговарању,
у складу са Законом.

2. Органима и организацијама из тачке 1.
овог закључка препоручује се да информишу своје представнике у колективном преговарању
о могућности уношења клаузуле у колективне уговоре да радне спорове решавају у складу
са законом којим се уређује област мирног решавања радних спорова.”

Ова препорука има за циљ да се допринесе квалитету
текста колективних уговора, да се спрече евентуални колективни спорови, као
и да се растерете судови и остваре уштеде буџетских средстава, тако што се препоручује
коришћење могућности учешћа миритеља у колективном преговарању приликом закључивања
колективних уговора,
у складу са Законом о мирном решавању радних спорова
(„Сл. гласник РС”, бр. 125/2004 и 104/2009)
.
Обавеза миритеља
у поступку колективног преговарања јесте да указује учесницима
на предлоге који нису у складу са Законом и другим прописима, као и да им пружа
стручну и другу помоћ.

На основу овог закључка Владе Републичка агенција за мирно решавање радних
спорова може да омогући учешће миритеља у колективном преговарању.