<<

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak 05 broj 11-10175/2017-1 – Preporuka
o korišćenju mogućnosti učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju („Sl. glasnik RS”,
br. 96/2017). U Zaključku se kaže:

„1. Preporučuje se državnim organima, organima
autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, drugim organima i organizacijama
koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave,
javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama,
javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine
i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje,
kao i javnim preduzećima i društvima kapitala čiji je osnivač Republika Srbija,
autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i društvima kapitala čiji je
osnivač javno preduzeće, da koriste mogućnost učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju,
u skladu sa Zakonom.

2. Organima i organizacijama iz tačke 1.
ovog zaključka preporučuje se da informišu svoje predstavnike u kolektivnom pregovaranju
o mogućnosti unošenja klauzule u kolektivne ugovore da radne sporove rešavaju u skladu
sa zakonom kojim se uređuje oblast mirnog rešavanja radnih sporova.”

Ova preporuka ima za cilj da se doprinese kvalitetu
teksta kolektivnih ugovora, da se spreče eventualni kolektivni sporovi, kao
i da se rasterete sudovi i ostvare uštede budžetskih sredstava, tako što se preporučuje
korišćenje mogućnosti učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju prilikom zaključivanja
kolektivnih ugovora,
u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova
(„Sl. glasnik RS”, br. 125/2004 i 104/2009)
.
Obaveza miritelja
u postupku kolektivnog pregovaranja jeste da ukazuje učesnicima
na predloge koji nisu u skladu sa Zakonom i drugim propisima, kao i da im pruža
stručnu i drugu pomoć.

Na osnovu ovog zaključka Vlade Republička agencija za mirno rešavanje radnih
sporova može da omogući učešće miritelja u kolektivnom pregovaranju.