Na odvojenim sednicama sedišta i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda održanim od 21.01.2020. godine do 31.01.2020. godine većinom glasova svih sudija zauzeta su sledeća većinska mišljenja:

– Potvrde o registraciji vozila na motorni pogon izdate za bicikl sa motorom prestaju da važe dana 30.03.2020. godine, imajući u vidu da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 23/2019 od 29.03.2019. godine, i koji je stupio na snagu 30.03.2019. godine, izmenjen član 351. stav 9. istog Zakona, koji sada glasi: „Potvrde o registraciji vozila na motorni pogon izdate za bicikl sa motorom prestaju da važe nakon isteka jedne godine od stupanja na snagu ovog Zakona“.

– Učiniocu prekršaja ne pripadaju troškovi postupka u situaciji kada je zahtev za sudsko odlučivanje odbačen iz razloga skrivljenih od strane izdavaoca prekršajnog naloga.

– Upravljanje vozilom od strane vozača za vreme dok mu je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom protivno odredbi člana 178. stav 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, nije propisano kao prekršaj u odnosu na pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, kao vlasnika vozila, imajući u vidu da navedena materijalno pravna odredba nije sankcionisana ni jednom od kaznenih odredbi člana 326. i 327. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Naime, odredbom člana 327. stav 1. tačka 27. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (i stav 2. u vezi stava 1. istog člana) sankcionisano je postupanje pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, samo protivno odredbi člana 178. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Izvor: sajt Prekršajnog apelacionog suda
Naslov: Redakcija