1. Цене производа и услуга личне потрошње у априлу 2018. године, у односу на март 2018. године, у просеку су више за 0,4%. Потрошачке цене у априлу 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 1,1%, док су у поређењу са децембром 2017. године повећане 1,2%.
    Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у априлу 2018. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Одећа и обућа (2,1%), Храна и безалкохолна пића (0,7%), Транспорт (0,6%), Комуникације (0,3%) и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,2%).
    Пад цена забележен је у групама Алкохолна пића и дуван и Рекреација и култура (за по – 0,1%). Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
    2. Просечна зарада без пореза и доприноса (нето), обрачуната за фебруар 2018. године, износила је 47.819 динара. У односу на претходни месец просечна нето зарада номинално је мања за 4,5%, а реално за 4,8%. У односу на исти месец претходне године просечна нето зарада већа је за 6,0% номинално, а за 4,4% реално. Просечна нето зарада за фебруар 2018. године износила је 404 евра, док је за фебруар 2017. износила 364 евра.

               *Републички завод за статистику почео је да рачуна просечне зараде, почев од јануара 2018. године, на основу података из евиденције Пореске управе, примењујући нову методологију.

Да би се обезбедила упоредивост података приликом рачунања индекса, подаци за 2017. годину добијени су из истог извора и на исти начин као и подаци за 2018. годину.
Просечни месечни курс евра преузет је са сајта НБС.      

    3. Просечна потрошачка корпа за месец фебруар 2018. године износила је 70.169,50 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 272,51 динар или за 0,4%. У односу на фебруар 2017. године Просечна потрошачка корпа већа је за 1,5%.
    Минимална потрошачка корпа за фебруар 2018. године износила је 36.357,94 динара и већа је за 143,72 динара или 0,4% у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на фебруар 2017. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,34%.
    4. Куповна моћ, мерена односом Просечне односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у фебруару 2018. године, мања је у односу на претходни месец, пре свега због смањења просечне месечне нето зараде.
    Вредност Просечне потрошачке и Минималне потрошачке корпе незнатно је повећана у односу на претходни месец.
    5. Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у марту 2018. године, у односу на март 2017. године, већи је у текућим ценама за 2,2%, а у сталним ценама за 0,9%. Поредећи прва три месеца 2018. године са истим периодом 2017. године, промет робе у трговини на мало већи је у текућим ценама за 4,6%, а у сталним ценама за 3,2%.

* Индекси промета робе у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.     

    6. Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар–март 2018. године износи:
– 10.918,6 милионa долара – пораст од 27,7% у односу на исти период претходне године;
– 8.885,6 милиона евра – пораст од 10,7% у односу на исти период претходне године.
    Извезено је робе у вредности од 4.695,3 мил. долара, што чини раст од 25,3% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 6.223,3 мил. долара, што је за 29,5% више него у истом периоду претходне године.
    Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 3.821,0 милиона, и то је повећање од 8,7% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 5.064,6 милиона, што представља повећање од 12,3% у односу на исти период прошле године.
    Дефицит износи 1.528,0 мил. долара, што чини повећање од 44,5% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 1.243,6 милиона, што је повећање од 25,4% у поређењу са истим периодом претходне године.
    Покривеност увоза извозом је 75,4% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 78,0%.

    7.  Индустријска производња у Републици Србији у марту 2018. године већа је за 4,1% него у марту 2017. године, а у односу на просек 2017. године већа је за 6,8%. Индустријска производња у периоду јануар–март 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 5,9%. Прерађивачка индустрија је остварила раст од 5,0% у периоду јануар–март 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године.
    Посматрано по секторима, у марту 2018. године, у односу на исти месец 2017, забележена су следећа кретања:
•    сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 21,6%,
•    сектор Рударство – раст од 9,2%,
•    сектор Прерађивачка индустрија – остао је на истом нивоу.
    У периоду јануар–март 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, забележена су следећа кретања:
•    сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 10,9%,
•    сектор Прерађивачка индустрија – раст од 5,0%,
•    сектор Рударство – раст од 3,0%.

    Десезонирани индекс индустријске производње за март 2018. године, у односу на просек 2017. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 2,7%, а за прерађивачку индустрију раст од 1,8%.
    Десезонирани индекс индустријске производње за март 2018. године, у односу на фебруар 2018. године, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 0,9% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 1,0%.
    8. Реални раст БДП-а у првом кварталу 2018. године, у односу на исти период претходне године, износио је 4,5%.
    Обрачун кварталног БДП-а за први квартал 2018. године, који је детаљнији и изводи се на нижим нивоима агрегирања методом дефлације, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 31. маја 2018. године.

*Према подацима Републичког завода за статистику