1. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2018. godine, u odnosu na mart 2018. godine, u proseku su više za 0,4%. Potrošačke cene u aprilu 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,1%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 1,2%.
    Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (2,1%), Hrana i bezalkoholna pića (0,7%), Transport (0,6%), Komunikacije (0,3%) i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,2%).
    Pad cena zabeležen je u grupama Alkoholna pića i duvan i Rekreacija i kultura (za po – 0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
    2. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto), obračunata za februar 2018. godine, iznosila je 47.819 dinara. U odnosu na prethodni mesec prosečna neto zarada nominalno je manja za 4,5%, a realno za 4,8%. U odnosu na isti mesec prethodne godine prosečna neto zarada veća je za 6,0% nominalno, a za 4,4% realno. Prosečna neto zarada za februar 2018. godine iznosila je 404 evra, dok je za februar 2017. iznosila 364 evra.

               *Republički zavod za statistiku počeo je da računa prosečne zarade, počev od januara 2018. godine, na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave, primenjujući novu metodologiju.

Da bi se obezbedila uporedivost podataka prilikom računanja indeksa, podaci za 2017. godinu dobijeni su iz istog izvora i na isti način kao i podaci za 2018. godinu.
Prosečni mesečni kurs evra preuzet je sa sajta NBS.      

    3. Prosečna potrošačka korpa za mesec februar 2018. godine iznosila je 70.169,50 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 272,51 dinar ili za 0,4%. U odnosu na februar 2017. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 1,5%.
    Minimalna potrošačka korpa za februar 2018. godine iznosila je 36.357,94 dinara i veća je za 143,72 dinara ili 0,4% u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na februar 2017. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,34%.
    4. Kupovna moć, merena odnosom Prosečne odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u februaru 2018. godine, manja je u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog smanjenja prosečne mesečne neto zarade.
    Vrednost Prosečne potrošačke i Minimalne potrošačke korpe neznatno je povećana u odnosu na prethodni mesec.
    5. Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u martu 2018. godine, u odnosu na mart 2017. godine, veći je u tekućim cenama za 2,2%, a u stalnim cenama za 0,9%. Poredeći prva tri meseca 2018. godine sa istim periodom 2017. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 4,6%, a u stalnim cenama za 3,2%.

* Indeksi prometa robe u stalnim cenama dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.     

    6. Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–mart 2018. godine iznosi:
– 10.918,6 miliona dolara – porast od 27,7% u odnosu na isti period prethodne godine;
– 8.885,6 miliona evra – porast od 10,7% u odnosu na isti period prethodne godine.
    Izvezeno je robe u vrednosti od 4.695,3 mil. dolara, što čini rast od 25,3% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 6.223,3 mil. dolara, što je za 29,5% više nego u istom periodu prethodne godine.
    Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 3.821,0 miliona, i to je povećanje od 8,7% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 5.064,6 miliona, što predstavlja povećanje od 12,3% u odnosu na isti period prošle godine.
    Deficit iznosi 1.528,0 mil. dolara, što čini povećanje od 44,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi 1.243,6 miliona, što je povećanje od 25,4% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.
    Pokrivenost uvoza izvozom je 75,4% i manja je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 78,0%.

    7.  Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u martu 2018. godine veća je za 4,1% nego u martu 2017. godine, a u odnosu na prosek 2017. godine veća je za 6,8%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–mart 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 5,9%. Prerađivačka industrija je ostvarila rast od 5,0% u periodu januar–mart 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine.
    Posmatrano po sektorima, u martu 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017, zabeležena su sledeća kretanja:
•    sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 21,6%,
•    sektor Rudarstvo – rast od 9,2%,
•    sektor Prerađivačka industrija – ostao je na istom nivou.
    U periodu januar–mart 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:
•    sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 10,9%,
•    sektor Prerađivačka industrija – rast od 5,0%,
•    sektor Rudarstvo – rast od 3,0%.

    Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za mart 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 2,7%, a za prerađivačku industriju rast od 1,8%.
    Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za mart 2018. godine, u odnosu na februar 2018. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,9% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 1,0%.
    8. Realni rast BDP-a u prvom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 4,5%.
    Obračun kvartalnog BDP-a za prvi kvartal 2018. godine, koji je detaljniji i izvodi se na nižim nivoima agregiranja metodom deflacije, biće objavljen u saopštenju Kvartalni BDP u Republici Srbiji 31. maja 2018. godine.

*Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku